İşletme

MENU
İşletme

İşletme yönetimi, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen çevre koşullarına uyum göstererek etkin, kârlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine yönelik esasları kapsayan bir alandır. Sürekli bir değişim ve gelişme içerisinde olan iş dünyasına hitap eden işletme eğitiminin, reel sektör ve sermaye piyasalarını çok yakından takip eden vizyonuyla, geleceğe ve yeniliklere yönelik olarak sunulması gerekmektedir. İşletme eğitimi, amaçların doğru olarak saptanması ve gerçekleşmesi, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim / hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlarla ilgili temel kavramlara dayanır. Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası alanda iş yapan firmaların sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle işletme eğitiminin, uluslararası platformda etkin bir şekilde rol alabilecek yönetici adaylarını yetiştirmesi büyük önem taşımaktadır. Her geçen gün mesafelerin daha da kısaldığı ve küresel bir köy haline geldiği kabul edilen dünyamızda, uluslararası alanda iş yapan firmaların sayısı artan bir ivmeyle büyümektedir.

Bu doğrultuda, değişik kültürlerden insanlarla anlaşabilmek ve iş yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması, işletme eğitiminin temel amaçlarından birisi haline gelmiştir. Bu nedenle işletme eğitimi alan öğrencilerimizin, müfredatımızla senkronize edilen Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik, Sağlık Yönetimi veya Bankacılık - Finans Bölümlerinden birinde çift anadal ve yan dal yapmalarını kuvvetle tavsiye etmekteyiz. Programımızdan mezun olanlar, İşletmeci olarak nitelendirilir. Ancak mezunlarımızın çalışacakları sektöre göre Yönetici, Müdür, Yönetici Yardımcısı, Uzman gibi unvanları almaları mümkündür. Mezunlarımız, meslek sınavlarını başarmak koşuluyla, Müfettiş, Hesap Uzmanı gibi ünvanlar da alabilirler.