Patlayıcı Mühendisliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Patlayıcı Mühendisliği
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Ali KAHRİMAN
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Saadettin Bağdatlı
Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Ülkemizde son yıllarda artan sanayileşme ve şehirleşmeye paralel olarak, artan enerji ve hammadde ihtiyacını karşılamanın yanında, gerek alt yapı hizmetlerinde gerekli olan agrega ve diğer malzemelerin temini zorunluluğu gerekse metro ve tünel inşaatları dolayısıyla patlatmadan kaynaklanan sorunlarla yoğun bir şekilde karşılaşılmaktadır. Konunun bilim ve tekniğe uygun ekonomik tasarım boyutu bir yana, bu konularla ilgili açılan dava sayılarında da son yıllarda önemli artışlar gözlenmektedir. Konuyla ilgili yeterli standart ve araştırmaların bulunmaması dolayısı ile istenmeyen bazı yanlışlıkların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle üretim ve şehirleşme açısından gerekli olan alt yapı hizmetlerini aksatmayacak, kontrollü patlatma çalışmalarına izin verebilecek, yerleşim birimlerine zarar vermeyecek tasarımlara temel oluşturacak verileri belirlemek ve standartlar haline dönüştürmek kuruluşlarımız için önem arz etmektedir.

Patlatmalı kazı teknolojisinde de çok önemli gelişmeler söz konusu olmuştur. Gerek yemleyici gerekse ana patlayıcı türlerinde çok önemli çeşitlilikler bulunmaktadır. Keza ateşleme unsurlarında da klasik tiplere ek olarak elektronik unsurlar ve bilgisayar destekli uygulamalar gündemdedir. Delici makine ekipmanında da aynı çeşitlilikler ve bilgisayar destekli, uzaktan kumandalı ürünler geliştirilmiş ve yaygın kullanımları artmıştır. Halen uygulamada usta - çırak ilişkileri çerçevesinde yetişmiş niteliksiz elemanlar ve kısmen sistematik eğitim alan maden mühendisliği disiplini ile bu alanda istihdam süregelmekte ise de, gelişen teknolojiye ayak uydurmaları mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla faaliyetlerin sürdürebilirliği tehdit altında olacaktır. Yukarıda değinilen sorunlara ve benzeri sorunlara sistematik bir yaklaşımla çözüm aramak üzere, bir yüksek lisans programı kapsamında uzman teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu nitelikteki uzmanlarla sektörün sorunlarının çözümüne katkı sunulması gerekmektedir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • PAT502 Delme-Patlatma Teknolojisine Giriş
 • PAT503 Patlayıcı Türleri ve Seçimi
 • PAT504 Basamak Patlatma Tasarımı
 • PAT543 Patlayıcı Mühendisliği Uygulamaları I
 • PAT532 Delme ve Patlatmada Kaya Mekaniği
 • PAT501 Madencilikte ve İnşaatlarda Kazı İşleri
 • PAT522 Patlatma ile Yapı Yıkma Tekniği
 • PAT523 Patlatma Kayıtları ve Raporlama
 • PAT545 Patlayıcı Mühendisliği Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulamaları
 • PAT547 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri
 • PAT548 Bilimsel Araştırma, Sunum ve Yayın Teknikleri
 • PAT505 Delme Makine ve Ekipmanı
 • PAT507 Patlatma Kaynaklı Çevre Sorunları- Titreşim-Hava Şoku Ölçme ve Değerlendirme
 • PAT509 Patlatma Verimlilik Analizi
 • PAT521 Yol-Kanal Patlatması Tasarımı
 • PAT510 Ateşleme Sistemleri
 • PAT550 Tünel, İnşaat ve Maden Teknolojileri
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu