Kentsel Dönüşüm

MENU
Kentsel Dönüşüm

Günümüzde Kentsel Dönüşüm, kentsel yenileme olarak adlandırılan çoğu uygulamalar; hazineye ait boş ve az yapılaşmış işgalli alanlara el atmanın, yüksek yoğunluklu yerleşim alanları oluşturmanın bir aracına dönüşmüştür. Kentler, mevcut imar planı değişiklikleri ile yapılaşmakta; plan kararları ile yaratılan aşırı ve ölçüsüz kentsel zenginlik, adil paylaşılamamaktadır. Bu durum da kentlerin ekonomik ve sosyal uyumunu, ulaşılabilirliğini ve kontrol edilebilirliğini zorlaştırarak, kentlerde yaşayanlar arasında olması gereken uyumu bozmaktadır. Kentsel yerleşimlerin; soysal ve toplumsal daha fazla oranda ayrışmasına, endişe dozu yüksek tartışılmaların yapılmasına neden olmaktadır. Yukarıda değinilen sorunlara sistematik bir yaklaşımla bütüncül çözüm aramak üzere, bir yüksek lisans programı kapsamında uzman teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu nitelikteki uzmanlara yerel yönetimlerin karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel olan bu sorunların çözümüne katkı sağlaması hedeflenmektedir.