Ekonomi Hukuku

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli-Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Erdem Aybay

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Hâlihazırda yürütülmekte olan ve özellikle özel hukuk başlığı altında sunulan yüksek lisans programlarının akademik kadroya personel yetiştirmek birincil amacıyla hareket ettiği gözlemlenmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi ise Ekonomi Hukuku yüksek lisans programı çerçevesinde akademik devamlılığın yanı sıra iş dünyasında faaliyetlerini yürütmekte olan teşebbüs ve müteşebbislerin ihtiyaçlarını anlayabilen ve bu ihtiyaca uygun yaratıcı çözümler üretme kapasitesine sahip hukukçular yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını gütmektedir.

Bu program; Anayasa, Medeni, Borçlar, Ticaret Hukuku ve yan dallarını lisans seviyesindeyken yatay düzlemde ele almış hukukçulara bu ve benzeri derslere dikey düzlemde de detaya inilerek ekonomi perspektifinden bakabilme ve disiplinler arası bağlantı kurarak yaratıcı çözümler ortaya koyabilme becerisini sağlamaya çalışacaktır. Aynı zamanda program dâhilinde hukukçulara gerekli ekonomi bilgisinin de verilmesine gayret gösterilecektir.

Bundan başkaca, programa; hukukçu olmasa da iş hayatında günlük operasyonel faaliyetler esnasında hukuk ile birebir iştigal eden yönetici ve yönetici adayları da kabul edilecektir. Bu kişilere de ekonomik hayatta ortaya çıkabilecek hukuki sorunları geç olmaksızın tespit yeteneğinin kazandırılması, ekonomi bilgilerinin hukuka ne şekilde yansımış olduğunun gösterilmesi ve ekonomi ve hukuk arasındaki bağların adlandırılması yoluyla hukuki kavramlara yakın, hukukçuların dilinden anlayan yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın bir diğer amacı da, yakın dönemde Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde gerçekleşen köklü değişiklikler hakkında katılımcıların gerekli bilgileri lisansüstü seviyede edinmelerinin sağlanmasıdır.

Programın İçeriği

Tezli ve Tezsiz program, toplam 24 kredilik ders yükü (12 ders), bir seminer dersi ve bitirme projesi veya yüksek lisans tezinden oluşmaktadır.

Programın Müfredatı

 • HUK 501 Borçlar ve Ticaret Hukukunun Ekonomik Analizi
 • HUK 502 Ticari Sözleşmeler ve Sözleşme Redaksiyonu
 • HUK 503 Ekonomik Hak ve Özgürlükler
 • HUK 504 İş Hukuku ve İş Piyasasının Ekonomik Temelleri
 • HUK 507 Yöneticiler için Ekonomik Analiz
 • HUK 508 Ortaklıklar Hukuku
 • HUK 509 Rekabet Teorisi ve Rekabet Politikası
 • HUK 515 Fikri ve Sınai Hakların Hukuki ve Ekonomik Analizi
 • HUK 553 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • Seminer Dersi
 • Bitirme Projesi / Tez

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu