İstanbul Okan Üniversitesi

Yabancı Diller Koordinatörlüğü Yönergesi

MENU

Yabancı Diller Koordinatörlüğü Yönergesi

Üniversitemiz Senatosunun 12.07.2017 tarih 167 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
HÜKÜMLÜLÜKLER
Amaç
Madde 1
Bu Yönergenin amacı; (1) öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü dilde, öncelikle kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçeye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme ve mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaya yönelik öğretim ve sınav esasları ile (2) bu öğretim ve sınavların yerine getirileceği Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün teşkilat yapısını, yönetim organlarını ve bu organların görevlerini düzenlemektir.

Yasal Dayanak
Madde 2
Bu Yönerge; 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”, 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, ve T.C. Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuat ve kararlarına göre düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 3
Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: T.C. Okan Üniversitesini,
 2. Rektörlük: T.C. Okan Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Senato: T.C. Okan Üniversitesi Senatosunu,
 4. Koordinatörlük: T.C. Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğünü,
 5. YÖK: T.C. Yükseköğretim Kurulunu,
 6. ÖSYM: T.C. Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezini,
 7. YDK: T.C. Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğünü,
 8. YDBS: Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavını,
 9. CEFR: (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) Avrupa Konseyi’nin “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi: Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme” belgesini,
 10. CEFR B1: Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesinde tanımlanan ve bir dil öğrenicisinin o dilin kullanıldığı bir ortamda gündelik iletişimini her yönüyle yerine getirmesine olanak sağlayacak kadar hâkim olduğu bir dil eşik düzeyini,
 11. CEFR B2: Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesinde tanımlanan ve bir dil öğrenicisinin o dilin kullanıldığı bir üniversite ortamında yükseköğretimini tamamlayabileceği kadar hâkim olduğu bir dil düzeyini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Dil Eğitimi
Madde 4
Yabancı Diller Koordinatörlüğü bünyesinde; Üniversite Senatosu tarafından belirlenen yabancı dillerin eğitim-öğretim süreçleri;

(1) yabancı dil hazırlık sınıfı ve
(2) zorunlu yabancı dil dersleri olmak üzere iki türde ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

1) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Madde 5
(1) Öğretim dili tamamen veya derslerinin en az %30’u kısmen yabancı dil olan önlisans, lisans veya lisansüstü veya Çeviribilim Bölümü veya Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programlarına kayıt olan öğrenciler 1 yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi alırlar.
(2) Çeviribilim Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programları hariç öğretim dili tamamen Türkçe veya derslerinin %30’dan azı yabancı dilde olan programlarda yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi zorunlu değildir; bu programlara kaydolan öğrenciler isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıf eğitimi alabilirler.

Yeterlilik ve Düzey Belirleme Sınavı
Madde 6
(1) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan önlisans, lisans veya lisansüstü veya Çeviribilim Bölümü veya Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında düzenlenen yabancı dil düzey belirleme ve/veya yeterlilik sınavına (YDBS) tabi tutulurlar.
(2) Yabancı dil düzey belirleme sınavı ile yeterlilik sınavı tek veya ayrı ayrı sınavlar halinde uygulanabilir.
(3) Bu sınavlar eğitim-öğretim yılının başında ve her yarıyılın sonunda olmak üzere bir eğitim-öğretim yılında üç kez düzenlenir. Bu sınavların tarihleri ilgili yılın Akademik Takvimine eklenerek önceden duyurulur.

Zorunlu Hazırlık Sınıfından Muafiyet
Madde 7
Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan önlisans, lisans veya lisansüstü veya Çeviribilim Bölümü veya Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programlarına kayıtlı öğrencilerden aşağıdaki koşulların en az birini yerine getirenler zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutularak doğrudan Bölüm derslerine başlarlar:

 1. YDBS’den 100 üzerinden en az 80 alanlar zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar.
 2. YÖK ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve puan denklik tabloları verilen ulusal ve uluslararası sınavlarda 100 üzerinden en az 80 puan karşılığı bir notu almış ve o sınavın yapıldığı tarihten başlayarak üç takvim yılı geçmemiş olan öğrenciler başarılarını belgelendirmeleri durumunda zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar.
 3. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları Kılavuzunda yer alan bir yükseköğretim kurumunda daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış olan öğrenciler; (i) bu eğitimin en az bir eğitim-öğretim yılı süreli olması, (ii) bu eğitim sonunda aldıkları başarı notunun 100 üzerinden en az 80 veya karşılığı bir not olması, (iii) bu eğitim sonunda o yükseköğretim kurumunun kendi ölçütlerine göre “Başarılı” olmuş olmaları, ve (iv) bu koşullarının tümünün karşılandığını o kurumdan alacakları resmi onaylı bir belge ile kanıtlamaları durumunda zorunlu hazırlık sınıf eğitiminden muaf olurlar. Önceki yükseköğretim kurumundan alman belgenin geçerliliğinde zaman sınırlaması bulunmaz.
 4. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları Kılavuzunda yer almayan bir yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi almış ve yukarıda 3) bendinde belirtilen (i), (ii), (iii), ve (iv) koşullarını yerine getiren öğrenciler de o kurumdan alacakları resmi onaylı bir belge ile zorunlu hazırlık sınıf eğitiminden muaf olmak için başvurabilirler. Önceki yükseköğretim kurumundan alman belgenin geçerliliğinde zaman sınırlaması bulunmaz.
 5. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar o kurumdan alacakları resmi onaylı bir belge ile kanıtlamaları durumunda zorunlu hazırlık sınıf eğitiminden muaf olurlar. Önceki öğretim kurumundan alınan belgenin geçerliliğinde zaman sınırlaması bulunmaz
 6. Muafiyet için bütün başvurular gerekli resmi onaylı belgeler ve bir dilekçeyle birlikte Koordinatörlüğe yapılır ve Koordinatörlük tarafından karara bağlanır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğretimi
Madde 8
Yabancı dil hazırlık sınıfında:

 1. öğrenciler YDBS sonuçlarına göre A Düzeyi (hiç bilmeyenler) veya B Düzeyi (az bilenler) sınıflarına yerleştirilirler;
 2. öğrencilere Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi (Common European Framework of Reference) CEFR düzeylerinden B2 düzeyini tamamlamalarını sağlayacak biçimde eğitim verilir;
 3. eğitim-öğretim süresi iki yarıyılın toplamında en az 30 haftadır;
 4. bir haftada en az 30 ve bir yılda en az 900 saat olmak üzere yabancı dil dersi yapılır;
 5. öğrencilerin alanlarına göre kümelere ayrılmaları ve her kümeye verilen yabancı dil derslerinin alan dili ile desteklenmesi esastır;
 6. dersler temel, genel ve belirli amaçlı yabancı dil olmak üzere uygun biçimde oranlanır;
 7. hem alan dillerini geliştirmek hem de Bölüm derslerine hazırlık amacıyla öğrenciler Bahar Döneminde her hafta kendi Bölüm öğretim üyeleri tarafından yabancı dilde verilen bir derse girerler. Bu dersler haftalık hazırlık programı saatleri dışında olup içerikleri ilgili Bölümler tarafından belirlenir. Bu derslere de devam zorunlu olup yapılan devamsızlık sayısı öğrencilerin hazırlık sınıfındaki devamsızlık sayısıyla toplanır.

Devam Zorunluluğu
Madde 9
(1) Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenciler her derse, uygulama çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Derslerin ise en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yıl sonundaki Yeterlilik Sınavına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan yabancı dil hazırlık sınıfının tekrarında devam zorunluluğu vardır.
(2) Senato tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Türkiye’yi/Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.
(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.
(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden Rektörlüğün belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ve Rektörlüğün kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.

Başka Kurumlarda Alınacak Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitimi için İzinli Sayılma
Madde 10
(1) Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış olup Üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında okuyan öğrenciler yabancı dil eğitimlerine yurt içi veya yurt dışındaki başka eğitim-öğretim kurumlarında devam etmek için izinli sayılma istemiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler yabancı dil eğitimi alacakları başka eğitim-öğretim kurumundan getirecekleri resmi onaylı bir belgeyle birlikte Koordinatörlüğe başvururlar. Bu belgede öğrencilerin başka eğitim-öğretim kurumunda alacakları dil eğitiminin içeriği, programın başlangıç ve bitiş tarihleri ile eğitim-öğretim takvimi bilgileri yer alır.
(2) Koordinatörlük; öğrencilerin başvuru için gerekli belgelerinin bir örneğini kendi görüşü ile birlikte öğrencilerin Fakülte veya Yüksekokullarına iletir. Öğrencilerin başka eğitim- öğretim kurumunda alacakları dil eğitimi süresince kayıt dondurma veya izinli sayılma kararı Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili maddelerindeki hükümlere göre öğrencilerin kendi Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından verilir. İlgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul ettiği tarihler arasındaki süre öğrencilerin toplam devamsızlık süresinin dışında tutulur.
(3) Bu öğrencilerin izin veya kayıt dondurma süresinin sona ermesi Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili maddelerindeki hükümlere göre gerçekleştirilir.
(4) Öğrencilerin yabancı dil eğitimi için izinli olarak katıldıkları başka eğitim-öğretim kurumundaki yabancı dil programı sırasında aldıkları değerlendirme ve sınav sonuçları Üniversitede geçerli değildir. Bu öğrenciler başka eğitim-öğretim kurumunda aldıkları yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra, Koordinatörlük tarafından düzenlenen ilk Yeterlilik Sınavına katılırlar ve bu sınavın sonucuna göre yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı veya başarısız olurlar. Koordinatörlük gerekli gördüğü durumlarda bu öğrencilere ek proje, ödev, vb. verebilir.

Sınavlar
Madde 11
Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrencilerin kısa sınav (quiz), arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarının kaç tane olacağı ilgili Dal Başkanlıkları tarafından belirlenerek her eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde tarihleriyle birlikte ilan edilir. Zorunlu hallerde sınavlar cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Başarı
Madde 12
(1) Yabancı dil hazırlık sınıfında yıl sonu Başarı Notunun hesaplanmasında öğrencilerin yıl içi ödev/proje çalışmaları, arasınav ve yarıyıl sonu sınavları, öğretmen kanaat notu, vb. hangi ölçütlerin dikkate alınacağı ve bu ölçütlerin her birinin Başarı Notuna katkı oranları ilgili Dal Başkanlıkları tarafından belirlenerek her eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir.
(2) Yıl sonu Başarı Notu mutlak not sistemine göre tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir.
(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında Başarı Notu 100 üzerinden en az 80’dir. Dal Başkanlıkları; ölçme ve değerlendirme süreçlerini CEFR B2 düzeyini tamamlamış olan bir öğrencinin Başarı Notunun 80’e karşılık gelmesini sağlayacak biçimde düzenlerler.
(4) İsteğe bağlı olarak alınan yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminde ise Başarı Notu 100 üzerinden en az 60’dır. Dal Başkanlıkları; hazırlık sınıfı eğitimini isteğe bağlı olarak alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirme süreçlerini CEFR B1 düzeyini tamamlamış olan bir öğrencinin Başarı Notunun 60’a karşılık gelmesini sağlayacak biçimde düzenlerler.
(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminde başarısız veya devamsız olan öğrenciler Yaz Öğretimine katılıp öğretim sonunda 100 üzerinden en az 80 Başarı Notu aldıkları takdirde yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olup Bölüm derslerine devam edebilirler.
(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarısız veya devamsız olan öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında üç defa yapılan Yeterlilik Sınavlarına girebilirler. Bu öğrenciler bu sınavlardan 100 üzerinden en az 80 not aldıkları takdirde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olup Bölüm derslerine devam edebilirler.
(7) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiklerinin kesilmeleri veya öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırmaları süreçleri Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ve yürürlükteki ilgili mevzuatın hükümlerine göre yapılır.
(8) Çeviribilim Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programları hariç öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında meslekî yabancı dil derslerine yer verilenler de dâhil olmak üzere önlisans, lisans veya lisansüstü programların öğrencilerinden isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi alanlar bu eğitimden başarısız veya devamsız olsalar bile önlisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebilirler.

Düzeyler Arası Geçiş
Madde 13
(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri yerleştirildikleri A ve B Düzeyleri arasında eğitim-öğretim yılı süresince başarı ve devam durumlarına göre alt veya üst dil düzeylerine veya aynı düzey içinde başka gruplara geçirilebilirler.
(2) Eğitsel veya idari nedenlerle düzey veya grup öğretmenleri de değiştirilebilir.
(3) Düzeyler ve gruplar arası uyum sağlamak amacı ile öğrencilere Rektörlüğün onayı ile ek dil dersleri verilebilir.

İzinli Sayılma
Madde 14
Dil hazırlık sınıfı öğretimi gören öğrencilere kayıt dondurma için Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen hükümlere göre izin verilebilir.

2) Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Madde 15
(1) İlgili mevzuat gereğince T.C. Okan Üniversitesi’nde de önlisans ile lisans programlarında yabancı dil dersleri zorunlu olup en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.
(2) Zorunlu yabancı dil dersleriyle ilgili her konuda Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri geçerlidir.

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet
Madde 16
(1) Çeviribilim Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programları hariç öğretim dili Türkçe olan bir önlisans veya lisans programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilgili mevzuat gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı YDBS ile belirlenebileceği gibi ayrı bir zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı uygulanarak da belirlenebilir.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini almış ve başarmış veya muaf olan öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.
(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen bir yabancı dil olan veya Çeviribilim Bölümü veya Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programlardaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için YDBS’den 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğerliği YÖK ve ÖSYM tarafından kabul edilen ve puan denklik tabloları verilen ulusal veya uluslararası sınavlardan 100 üzerinden en az 80 karşılığı bir not almak zorunludur.
(4) Çeviribilim Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programları hariç öğretim dili Türkçe olan programlardaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için YDBS’den 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğerliği YÖK ve ÖSYM tarafından kabul edilen ve puan denklik tabloları verilen ulusal veya uluslararası sınavlardan 100 üzerinden en az 60 karşılığı bir not almak zorunludur.
(5) ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları Kılavuzunda yer alan bir yükseköğretim kurumunda daha önce zorunlu yabancı dil derslerini almış olan öğrenciler bu derslerden muaf olmak için başvurabilirler. Bu muafiyet süreci Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre gerçekleştirilir. Önceki yükseköğretim kurumundan alman belgenin geçerliliğinde zaman sınırlaması bulunmaz.
(6) ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları Kılavuzunda yer almayan bir yükseköğretim kurumunda daha önce bazı yabancı dil derslerini almış olan öğrenciler de zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak için başvurabilirler. Bu muafiyet süreci de Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre gerçekleştirilir. Önceki yükseköğretim kurumundan alman belgenin geçerliliğinde zaman sınırlaması bulunmaz.
(7) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar YDBS’ndan muaf oldukları için zorunlu yabancı dil derslerinden de muaf olurlar. Bu muafiyet süreci de Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre gerçekleştirilir. Önceki öğretim kurumundan alman belgenin geçerliliğinde zaman sınırlaması bulunmaz.
(8) Muafiyet koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar.

Zorunlu Yabancı Dil Dersleri Öğretimi
Madde 17
(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini almamış veya alıp başarısız veya devamsız kalmış, Çeviribilim Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü programları hariç eğitim dili Türkçe olan önlisans ve lisans programlarının öğrencilerine zorunlu yabancı dil dersleri temel düzeyde olmak üzere “I” ve “II” olarak iki yarıyılda okutulur.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini alıp başarılı olmuş öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerinden muaf oldukları için isteğe bağlı olarak seçmeli yabancı dil dersleri alabilirler.
(3) Seçmeli yabancı dil dersleri yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimini almış öğrenciler tarafından alınacağı için bu derslerin içeriği hazırlık sınıfında edinilen CEFR B2 dil düzeyinin devamlılığını sağlayan ve bu düzeyi pekiştiren mesleki veya akademik yabancı dil olarak düzenlenir ve bu dersler “I” ve “II” olarak iki yarıyılda okutulur.
(4) Yukarıda (1)inci paragrafta belirtilen temel düzeydeki yabancı dil derslerinin ikisini de alıp başaran öğrenciler için dil düzeylerini geliştirmek amacıyla isteğe bağlı olarak alabilecekleri ayrı seçmeli yabancı dil dersleri açılır. Bu dersler orta düzeyde olup “I” ve “II” olarak iki yarıyılda okutulur.
(5) Yukarıda (4)üncü paragrafta belirtilen orta düzeydeki yabancı dil derslerinin de ikisini alıp başaran öğrenciler böylece bu dört dil dersinin üzerine dil düzeylerini daha da geliştirmek amacıyla yukarıda (3)üncü paragrafta belirtilen dersleri isteğe bağlı olarak alabilirler.
(6) Tüm bu seçmeli yabancı dil dersleriyle ilgili konularda Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin seçmeli derslerle ilgili hükümleri uygulanır.

Notlara İtiraz
Madde 18
Dil hazırlık sınıfı ile önlisans ile lisans programındaki zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin sınav sonuçlarına itiraz konusunda Üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN YAPISI, YÖNETİM BİRİMLERİ, ÇALIŞMA KÜMELERİ VE BUNLARIN GÖREVLERİ
Yabancı Diller Koordinatörlüğünün Yapısı
Madde 19
Yabancı Diller Koordinatörlüğü (YDK) aşağıdaki kademe ve birimlerden oluşur:

 1. Koordinatör,
 2. Koordinatör Yardımcıları,
 3. Eğitim ve Yönetim Değerlendirme ve Danışma Kurulu,
 4. Dil Dalı Başkanları,
 5. Yabancı Dil Dersleri Program Yöneticileri,
 6. Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörü, ve
 7. Çalışma Kümeleri.

Koordinatör ve Görevleri
Madde 20
(1) Koordinatör; Üniversitenin bir yabancı dil eğitimi veya öğretmenliği alanında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Koordinatörün yerine aynı yöntemle yeni bir Koordinatör görevlendirilir. Koordinatör görev başında olmadığı zaman birinci Koordinatör Yardımcısı göreve vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Koordinatör atanır.
(2) Koordinatörün görevleri:

 • a)YDK’nü temsil etmek,
 • b)YDK tarafından verilen yabancı dil hazırlık sınıfı ve zorunlu yabancı dil derslerinin dil izlenceleri, dil öğretim yöntemleri, ders gereçleri ve ölçme- değerlendirme araçlarının ilgili alanyazındaki bilimsel gelişmeler ve yenilikler doğrultusunda düzenlenmesini sağlamak,
 • c)YDK tarafından verilen bütün dillerin eğitim-öğretiminde dil izlenceleri, dil öğretim yöntemleri, ders gereçleri ve ölçme-değerlendirme araçları bakımından ortak, yüksek standardın ve eşgüdümün oluşmasını sağlamak,
 • d)YDK’nün yönetim birimlerine başkanlık etmek, yönetim birimlerinde alınan kararları uygulamak ve birimleri arasında düzenli ve eşgüdümlü çalışmayı sağlamak,
 • e)YDK’nün ödenek, kadro, gereç, v.b. gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
 • f)YDK’nün birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
 • g)İlgili mevzuatta kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

(3) Koordinatör; YDK’nün eğitim-öğretim kapasitesinin verimli bir biçimde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli bir biçimde yürütülmesinden, diğer etkinliklerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektörlüğe karşı birinci derecede sorumludur.

Koordinatör Yardımcıları ve Görevleri
Madde 21
(1) Koordinatör yardımcısı YDK’nün öğretim elemanları arasından veya Üniversitenin öğretim elemanları arasından görevlendirilebilir. YDK’nün öğretim elemanları arasından Koordinatör Yardımcısını Koordinatör görevlendirir. Üniversitenin öğretim elemanları arasından Koordinatör Yardımcısını Koordinatörün önerisi üzerine Rektörlük görevlendirir. Koordinatör Yardımcısı en fazla üç yıl için görevlendirilebilir. Koordinatör Yardımcısı sayısı ikiden fazla olmaz. Süresi biten Koordinatör Yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Koordinatör Yardımcısının yerine aynı usulle yeni koordinatör yardımcısı görevlendirilir.
(2) Koordinatör Yardımcısı; görev yetki ve sorumluluklarına giren her konuda Koordinatöre yardım eder.
(3) Koordinatör Yardımcısı sayısının iki olduğu durumda birinci Koordinatör Yardımcısı yönetim süreçleri, ikinci Koordinatör Yardımcısı ise eğitim-öğretim süreçlerinde Koordinatöre yardımcı olur.
(4) Koordinatörün görevi sona erdiğinde yenisi atanana kadar idari süreçlerin aksamaması için birinci Koordinatör Yardımcısı Koordinatörlük görevlerini vekâleten sürdürür.

Eğitim ve Yönetim Değerlendirme ve Danışma Kurulu ve Görevleri
Madde 22
(1) Koordinatör başkanlığında; Koordinatör Yardımcıları, YDK’ne bağlı tüm yönetim birim başkanları, yönetici ve koordinatörlerinden oluşur. Eğitim ve Yönetim Değerlendirme ve Danışma Kurulu olağan olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Koordinatör gerekli gördüğü hallerde Eğitim ve Yönetim Değerlendirme ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. YDK Sekreteri Kurul toplantılarında raportörlük görevini yerine getirir.
(2) Eğitim ve Yönetim Değerlendirme ve Danışma Kurulu YDK’nün eğitim-öğretim etkinliklerinin kapsam ve niteliğini geliştirici strateji ve akademik konular ile yetkisi içindeki idari konularda kararlar alır. Görevleri:

 • a)YDK’nün eğitim-öğretim etkinlikleri ile ilgili plan ve programlar ile yönetim konularındaki ilke, esas ve usulleri tespit eder, eğitim ve yönetim süreçleriyle ilgili yönergeleri hazırlar,
 • b)Belirlenen esasların uygulanmasında Koordinatöre yardım eder,
 • c)YDK’nün plan ve programlarının uygulanmasını sağlar,
 • d)YDK Hazırlık Sınıfı’nda öğrenim gören öğrencilerin devamsızlık durumlarını görüşerek Devamsızlık Dizelgelerini onaylayıp Yıl Sonu YDBS’den iki hafta önce duyurur,
 • e)YDK Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Yıl Sonu Genel Başarı Durumu Dizelgelerini görüşerek Not Listelerini onaylayıp Yıl Sonu YDBS’den en geç bir hafta sonra bir üst makama arz eder,
 • f)YDK Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin derse devam ve sınavlar için mazeret ve telafi istemli başvurularını değerlendirip karara bağlar,
 • g)Koordinatörün, YDK yönetimi ile ilgili olarak Kurula getireceği bütün işlerde karar alır,
 • h)İlgili mevzuatta kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Dil Dalı Başkanı ve Görevleri
Madde 23
(1) Üniversite Senatosu tarafından Üniversitede öğretilmesi kararlaştırılan yabancı dillerin sayısı kadar YDK’nde Dil Dalı açılır. Bu dillerin bir kısmı hazırlık sınıfı ve lisans derslerinde, bir kısmı ise yalnızca lisans derslerinde öğretilebilir.
(2) Dal Başkanlığı için görevlendirmeler o Dil Dalındaki öğretim elemanları arasından Koordinatör tarafından 3 yıl süreliğine yapılır. Süresi dolan Dal Başkanlığı için aynı öğretim elemanı aynı yolla yeniden görevlendirilebilir. Dal Başkanı görev başında olmadığı zaman Dil Dalındaki öğretim elemanlarından birini vekil olarak tayin eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Dil Dalı Başkanı atanır. Dal Başkanının hastalık, görevden ayrılma, vefat, vb. nedenlerle vekil tayin edemeden ayrıldığı durumlarda Koordinatör vekâleten Dil Dalı Başkanlığı görevini sürdürür.
(3) Dal Başkanının görevleri:

 • a)İlgili dilin öğrenme ve öğretme süreçlerinin etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin ve hazırlıkların zamanında yapılmasını sağlar;
 • b)Dil Dalındaki ölçme-değerlendirme, gereç hazırlama, izlence geliştirme gibi çalışma kümeleri ile hazırlık sınıfı ve lisans yabancı dil dersleri birimlerinin kendi içlerinde ve birbirleri arasında eşgüdümü sağlar;
 • c)Dil hazırlık sınıfı ve lisans yabancı dil derslerinin öğretim programlarını eğitim-öğretim yılının ilk Eğitim ve Yönetim Değerlendirme ve Danışma Kurulu toplantısından en az iki hafta önce Koordinatörlüğe sunar;
 • d)Koordinatörlük ile birlikte öğretim elemanlarının ders dağılımını ve haftalık ders programlarını hazırlar;
 • e)Sınavların düzgün ve kurallara uygun bir biçimde yapılmasını sağlar;
 • f)Her ayın sonunda, eğitim-öğretim etkinlikleriyle ilgili olarak “Dil Dalı Aylık Raporu”nu hazırlayıp sonraki ayın ilk 7 günü içinde Koordinatörlüğe sunar. Bu aylık rapor içinde-

(i) biten ay için belirlenmiş olan öğrenme hedeflerine ne kadar ulaşıldığı,
(ii) aylık öğrenme hedeflerin aşılması veya gerisinde kalınmasının nedenleri,
(iii) öğrenme hedeflerinden ayrılmalar karşısında düşünülen ve/veya alman önlemler, ve
(iv) eğitim-öğretimin planlandığı biçimde gelişebilmesi için üst makamların yetkileri dâhilinde yapılacak işlemler için öneriler mutlaka yer alır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yöneticisi ve Görevleri
Madde 24
(1) Yabancı dil hazırlık sınıfında verilen derslerin düzenlenebilmesi için bir “Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yöneticisi” görevlendirilebilir. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yöneticisi için görevlendirmeler o dilin Dal Başkanlığına bağlı öğretim elemanları arasından Dal Başkanının önerisiyle Koordinatör tarafından 3 yıl süreliğine yapılır. Koordinatör görevlendirme öncesinde öğretim elemanları arasından bu göreve istekli olanları belirler ve görevlendirmede istekliliği de dikkate alır. Süresi dolan Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yöneticisi için aynı öğretim elemanı aynı yolla yeniden görevlendirilebilir. Dal Başkanı; Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yöneticisi görev başında olmadığı zaman kendisine bağlı öğretim elemanlarından birini vekil olarak tayin eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yöneticisi atanır.
(2) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yöneticisinin görevleri:

 • a)Yabancı dil hazırlık sınıfı derslerinin içeriklerini, gereçlerini, ölçme-değerlendirme araçlarını ve diğer eğitsel etkinlikleri ilgili çalışma kümeleriyle birlikte belirler;
 • b)Yabancı dil hazırlık sınıfı derslerinin haftalık ders programlarını düzenler;
 • c)Yukarıda b) paragrafında belirtilen derslerin arasınav, yarıyıl sonu bitirme sınavı, mazeret ve telafi sınavlarının programlarını düzenler;
 • d)Yukarıda b) ve c) paragrafında belirtilen programların öneri halini Dal Başkanlığına sunar;
 • e)Yukarıda b) paragrafında belirtilen derslerin not listelerini süresi içinde hazırlayarak Öğrenci İşleri Dairesine iletilmek üzere Koordinatörlüğe sunar.

(3) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yöneticisi; Dal Başkanına bağlı ve sorumludur.

Lisans Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi ve Görevleri
Madde 25
(1) Lisans düzeyinde verilen yabancı dil derslerinin programlarının üniversite genelinde eşgüdüm içinde düzenlenebilmesi için bir “Lisans Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi” görevlendirilebilir. Lisans Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi için görevlendirmeler o dilin Dal Başkanlığına bağlı öğretim elemanları arasından Dal Başkanının önerisiyle Koordinatör tarafından 3 yıl süreliğine yapılır. Koordinatör görevlendirme öncesinde öğretim elemanları arasından bu göreve istekli olanları belirler ve görevlendirmede istekliliği de dikkate alır. Süresi dolan Lisans Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi için aynı öğretim elemanı aynı yolla yeniden görevlendirilebilir. Dal Başkanı; Lisans Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi görev başında olmadığı zaman kendisine bağlı öğretim elemanlarından birini vekil olarak tayin eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Lisans Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi atanır.
(2) Lisans Yabancı Dil Dersleri Yöneticisinin görevleri:

 • a)Lisans öğrencileri için üniversite genelinde açılan zorunlu ve seçmeli dil derslerinin içeriklerini, gereçlerini, ölçme-değerlendirme araçlarını ve diğer eğitsel etkinlikleri ilgili çalışma kümeleriyle birlikte belirler;
 • b)Lisans öğrencileri için üniversite genelinde açılan zorunlu ve seçmeli dil derslerinin haftalık ders programlarını düzenler;
 • c)Yukarıda b) paragrafında belirtilen derslerin arasınav, yarıyıl sonu bitirme sınavı, mazeret ve telafi sınavlarının programlarını düzenler;
 • d)Yukarıda b) ve c) paragrafında belirtilen programların düzenlenmesinde ilgili fakülte ve yüksekokul yetkilileri ile doğrudan gerekli iletişimi kurarak eşgüdümü sağlar;
 • e)Yukarıda b) ve c) paragrafında belirtilen programların öneri halini Dal Başkanlığına sunar;
 • f)Yukarıda b) paragrafında belirtilen derslerin yarıyıl sonu not listelerini süresi içinde hazırlayarak Öğrenci İşleri Dairesi’ne iletilmek üzere Koordinatörlüğe sunar.

(3) Lisans Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi; Dal Başkanına bağlı ve sorumludur.

Lisans İkinci Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi
Madde 26
(1) Lisans düzeyinde verilen İngilizce dışındaki zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin programlarının üniversite genelinde eşgüdüm içinde düzenlenebilmesi için bir “Lisans İkinci Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi” görevlendirilebilir. Lisans İkinci Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi için görevlendirmeler YDK’nün öğretim elemanları arasından Koordinatör tarafından 3 yıl süreliğine yapılır. Koordinatör; görevlendirme öncesinde öğretim elemanları arasından bu göreve istekli olanları belirler ve görevlendirmede istekliliği de dikkate alır. Süresi dolan Lisans İkinci Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi için aynı öğretim elemanı aynı yolla yeniden görevlendirilebilir. Koordinatör; Lisans İkinci Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi görev başında olmadığı zaman YDK öğretim elemanlarından birini vekil olarak tayin eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Lisans İkinci Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi atanır.
(2) Lisans İkinci Yabancı Dil Dersleri Yöneticisinin görevleri:

 • a)Lisans öğrencileri için üniversite genelinde açılan İngilizceden başka diğer zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin haftalık ders programlarını düzenler;
 • b)Yukarıda a) paragrafında belirtilen derslerin arasınav, yarıyıl sonu bitirme sınavı, mazeret ve telafi sınavlarının programlarını düzenler;
 • c)Yukarıda a) ve b) paragrafında belirtilen programların düzenlenmesinde ilgili fakülte ve yüksekokul yetkilileri ile doğrudan gerekli iletişimi kurarak eşgüdümü sağlar;
 • d)Yukarıda a) ve b) paragrafında belirtilen programların öneri halini Koordinatörlüğe sunar;
 • e)Yukarıda a) paragrafında belirtilen derslerin yarıyıl sonu not listelerini süresi içinde hazırlayarak Öğrenci İşleri Dairesi’ne iletilmek üzere Koordinatörlüğe sunar.

(3) Lisans İkinci Yabancı Dil Dersleri Yöneticisi; Yabancı Diller Koordinatörüne bağlı ve sorumludur.

Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörü ve Görevleri
Madde 27
(1) Üniversitenin merkez yerleşim birimi dışında, dil eğitim-öğretiminin yapıldığı çevre yerleşim birimlerinde eğitim-öğretimin daha verimli ve etkili biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla o çevre yerleşim birimleri için ayrı kadrolaşma yapılabilir. Bu durumda, yabancı dil eğitim-öğretiminin merkez yerleşim birimi ile eşgüdüm içinde yapılmasını sağlamak üzere bir Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörü görevlendirilir. Bir çevre yerleşim biriminde birden fazla yabancı dilin öğretimi yapılabilir; ancak, tümü için tek bir koordinatör görevlendirilir.
(2) Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörü; Koordinatör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Koordinatör; görevlendirme öncesinde öğretim elemanları arasından bu göreve istekli olanları belirler ve görevlendirmede istekliliği de dikkate alır. Süresi dolan Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörlüğü için aynı öğretim elemanı aynı yolla yeniden görevlendirilebilir. Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörü görev başında olmadığı zaman kendisine bağlı öğretim elemanları arasından birisini vekili olarak atar. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörü atanır.
(3) Meslek Yüksekokullarındaki önlisans programlarında yer alan zorunlu yabancı dil dersleri Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörü tarafından düzenlenir.
(4) Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörünün görevleri:

 • a)Görevli olduğu yerleşim birimlerindeki eğitim-öğretim programlarına uygun olarak o programlardaki öğretim elemanlarının ve öğrencilerin gereksinimleri ve beklentilerini de dikkate alarak bir eğitim-öğretim programı taslağı hazırlar. Bu program; Koordinatörlük tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
 • b)Görevli olduğu yerleşim birimlerinin yönetimi ile işbirliği ve eşgüdüm içinde derslikleri, haftalık ders programlarını, sınav programlarını ve diğer eğitim- öğretim etkinlik ve uygulamalarını belirler ve düzenler.
 • c)Her ayın sonunda, eğitim-öğretim etkinlikleriyle ilgili olarak “Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörlüğü Aylık Raporu”nu hazırlayıp sonraki ayın ilk 7 günü içinde Koordinatörlüğe sunar. Bu aylık rapor içinde:

(i) biten ay için belirlenmiş olan öğrenme hedeflerine ne kadar ulaşıldığı,
(ii) aylık öğrenme hedeflerin aşılması veya gerisinde kalınmasının nedenleri,
(iii) öğrenme hedeflerinden ayrılmalar karşısında düşünülen ve/veya alınan önlemler, ve
(iv) eğitim-öğretimin planlandığı biçimde gelişebilmesi için üst makamların yetkileri dâhilinde yapılacak işlemler için öneriler mutlaka yer alır.

(5) Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörü; Yabancı Diller Koordinatörüne bağlı ve sorumludur.

Çalışma Kümeleri
Madde 28
(1) Dalı Başkanlıkları, Yabancı Dil Dersleri Program Yöneticilikleri, veya Çevre Yerleşim Birimleri Koordinatörlüğü içinde aşağıdaki eğitim-öğretim süreçlerinin etkili ve verimli biçimde yerine getirilmesi amacıyla ihtiyaç halinde bir veya birden fazlası için çalışma kümeleri oluşturulabilir:

 1. İzlence hazırlama ve izleme,
 2. Gereç hazırlama,
 3. Ders kitapları inceleme ve seçme,
 4. Dil becerilerini geliştirme,
 5. Ölçme ve değerlendirme,
 6. İdari süreçler.

(2) Bu çalışma kümeleri için görevlendirmeler; içinde yer aldıkları birim başkanlığı veya yöneticiliği veya koordinatörlüğü tarafından kendine bağlı öğretim elemanları arasından bir yıl süreyle yapılır. Görevlendirme öncesinde öğretim elemanları arasından bu göreve istekli olanlar belirlenir ve görevlendirmede isteklilik de dikkate alınır. Süresi dolan çalışma kümesi görevlisi aynı yolla yeniden görevlendirilebilir. Bir çalışma kümesi görevlisinin küme görevi amirleri tarafından her hangi bir zamanda sona erdirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Yürürlükten Kaldırılan Yönergeler
Madde 29
22/06/2011 tarih ve 79 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen YG.OKN.014 kodlu Yabancı Dil Hazırlık Yönergesi ve 22.01.2014 tarih ve 115 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen YG.OKN.029 kodlu Diller Okulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönerge
Madde 30
YDK tarafından verilen dil eğitim-öğretimi ile idari süreçlere ilişkin ayrıntılar YDK tarafından hazırlanan diğer yönergeler ile belirlenir.

Bu Yönergede Yer Almayan Konular
Madde 31
Bu Yönergeyle düzenlenmeyen konularda ‘’Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’’ hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 32
Bu Yönerge 2017 – 2018 Eğitim-Öğretim yılından başlayarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 33
Bu Yönerge hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.Üniversitemiz Senatosunun 12.07.2017 tarih 167 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.