İstanbul Okan Üniversitesi

OKAN’da Kalite

MENU

2005 yılında, Yükseköğretim Kurulu’nun Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme ile ilgili düzenlemesi gereğince, 30 Eylül 2005 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) oluşturulmuştur. Bu komisyonun oluşturulmasına bağlı olarak İstanbul Okan Üniversitesi’nde 24.12.2014 tarihinde Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonu (ADEK) kurulmuştur.

23.07.2015 tarihinde YÖK “Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği “ yayınlanmıştır. 23 Kasım 2018 tarihinde 30604 sayılı resmi gazetede “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” revize edilerek yayınlanmıştır. Üniversitemizde 27.06.2016 tarihinde Kalite Komisyonu kurularak çalışmalarına başlamıştır.

Stratejik Plan hazırlık çalışmaları için Kalite Komisyon başkanımız kalite komisyon üyelerinin bağlı olduğu birimler kapsamında 21.12.020 tarihinde görüş ve önerileri alınmıştır. Stratejik plan hazırlık çalışmalarının yönlendirilmesini sağlamak, stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmek ve planlama sürecine aktif katılım sağlamak amacıyla strateji plan hazırlama komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir. 04.03.2021 tarihli kalite komisyon toplantısında stratejik plan hazırlama komisyonu oluşturulmasına karar verilmiş olup konu ile ilgili web sayfamızdan tüm birimlerimize ve paydaşlarımıza bilgilendirmesi yapılmıştır.

Strateji plan hazırlama komisyonu ilk toplantıyı 11.03.2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirmiştir. Süregelen toplantılar sonrasında 10.05.2021 tarihinde kalite komisyon üyelerine hazırlanan stratejik plan hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Mevcut (2016-2020) strateji planının durum analizinden elde edilen veriler ışığında strateji plan hazırlama komisyonun hazırladığı taslaklar üzerinden strateji amaç ve hedefleri belirlenmiştir. Tüm aşamalar tamamlandığında stratejik plan taslağı Rektör ve Rektör yardımcılarımızın görüşlerine sunulmuştur. Gelen öneri ve görüşler değerlendirilerek plan taslağına nihai hali verilerek 2021- 2025 yıllarını kapsayan stratejik plan Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Senatonun onayına 22.12.2021 tarihinde sunulmuştur.

Üniversitenin Kalite Komisyonu , “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne” göre oluşturmuş olduğumuz “Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine “dayanılarak çalışmalarına devam etmektedir. Kalite Komisyonunun görevleri arasında; Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda uzgörü çalışmaları içerisinde oluşturulan liderlik, yönetim ve eğitim - öğretim, araştırma - geliştirme faaliyetleri, toplumsal katkı faaliyetlerin değerlendirilmesi ve kalitenin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları İstanbul Okan Üniversitesi Senatosu’nun onayına sunmak, iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren Kurum İç Değerlendirme raporunu hazırlayarak, kurumun internet ortamında kamuoyu ile paylaşmak, dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek bulunmaktadır.

İç ve dış paydaşları kapsayacak şekilde bir kurum kalite politikası belirlenmiş; belirlenen bu politika üst yönetimin onayına sunulmuştur. Üst yönetimin gerekli gördüğü değişikliklerden sonra rektörün onayı ile İstanbul Okan Üniversitesi Kalite Politikası ortak file sunucuda, kurumun resmi web sayfasında yayınlanmıştır.