Program Yapısı

MENU

Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 33 krediden az olmamak koşuluyla 11 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı; seminer dersi dâhil 12 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 176 AKTS den oluşur. 9 ders zorunlu 2 ders seçmelidir.

Programdan mezun olabilmek için yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi ve toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezinden başarılı olunması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 36 krediden ve 144 AKTS’den az olmamak koşulu ile 12 ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi tezsiz yüksek lisans öğrencisinin son döneminde (3. Dönem) almak zorunda olduğu bir derstir. Bu ders kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Daha önceki dönemlerde öğrenci kaldığı ders veya dersleri proje dönemlerinde, proje dersi ile birlikte almak zorundadır. Öğrenci, proje dersinden başarısız olur ya da alttan kalan derslerinden tekrar başarısız olursa öğrenciliğine otomatik olarak son verilir. 8 ders zorunlu 3 ders seçmelidir.

Programdan mezun olabilmek için yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi ve toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezinden başarılı olunması gerekmektedir.

Program derslerinin her birinden geçme notu en az 70’tir.

Derslere %70 devam zorunluluğu vardır. %30 devam zorunluluğunu kullanan öğrenciler dersten kalmış sayılmaktadır.