Mezuniyet Şartları ve Kariyer Olanakları

MENU

Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Şartları
Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Programdan mezun olabilmek için yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi ve toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması, yüksek lisans tezinde başarılı olunması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Şartları
Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programdan mezun olabilmek için, toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 2.00 not ortalaması ile tamamlanması ve dönem projesinden başarılı olunması gerekmektedir.

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları Kariyer Olanakları
Programdan “Yüksek Lisans” derecesi alarak mezun olan öğrencilerimiz sağlık, eğitim, adalet, sosyal hizmetler ve diğer sektörlerde başarı ile görev yapabilmektedirler. “Sağlık Bakanlığı”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, “Milli Eğitim Bakanlığı”, Adalet Bakanlığı”, “İçişleri Bakanlığı” ve ilgili diğer bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda, “UNİCEF” vb. uluslar arası kuruluşlarda, yazılı ve görsel basında çocuk ve gençlere yönelik programların hazırlanmasında ve yürütülmesinde, eğitsel oyuncak/ürün tasarımı ve üretiminde, çocuk tiyatrolarında ve filmlerinde çocuk gelişimi uzmanı, yönetici, danışman, proje yürütücüsü olarak görev yapabilecekleri gibi, “Tezli Yüksek Lisans” programından mezun olanlar doktora eğitimine devam ederek üniversitelerin “Çocuk Gelişimi”, Okul Öncesi Öğretmenliği”, Özel Eğitim” ve ilgili diğer lisans programlarında akademik personel olarak mesleki yaşamlarını devam ettirebilmektedirler.