Geomatik Mühendisliği (Harita Mühendisliği)

MENU
Geomatik Mühendisliği (Harita Mühendisliği)

Geomatik Mühendisliği (Harita Mühendisliği), yeryüzü ve içinde bulunduğumuz çevre hakkında gereksinim duyulan ölçümlerin yapılması, verilerin derlenmesi (toplanması), analizi ve yönetimini içeren bilim ve meslek dalıdır. İçerdiği profesyonel eylemler arasında;

• Arazi yönetimi, Kentsel dönüşüm, Kırsal ve kentsel alanların düzenlenmesi ve yönetimi, imar planlarının uygulanması, taşınmaz değerleme
• Mühendislik ve madencilik Ölçmeleri, tüm ulaşım altyapısı, tüneller, otoyollar, köprüler için gereken ölçme faaliyetleri.
• Dünya yüzeyi üzerindeki nesnelerin, harita ve model formlarında 3 boyutlu bilgi haline getirilmesi için ölçülmesi.
• Fotogrametri ve uzaktan algılama teknolojileri
• Üretilen verilerin coğrafi bilgi sistemleri ile bütünleşik olarak görüntülenmesi, saklanması ve analiz edilmesi bulunmaktadır.

Türkiye’nin demografik ve ekonomik dönüşümü, kentsel büyüme ve ekonomik büyümenin birbirine koşut olarak gerçekleştiği, dünyanın en çarpıcı örneklerinden birisi olmuştur. Türkiye’yi diğer birçok gelişmekte olan ülkelerden ayıran özellik, mekânsal ve ekonomik dönüşümünün hızı, ölçeği ve coğrafi çeşitliliği olmuştur. Türkiye’nin gereksinimleri göz önünde bulundurulduğunda, gerek sürdürülebilir kalkınma gerekse kamu ve özel sektör yatırımlarının verimlilik kazanabilmesi adına, ülkemizdeki arazi yönetimi ve kullanımı, taşınmaz değerleme ve geliştirme, altyapı hizmetleri için gereken teknik çalışmalar ve bunlar için gereken verilerin derlendiği envanter çalışmaları (arazi ölçmeleri, fotogrametri, uzaktan algılama vb.), mesleğimizi doğrudan ilgilendirmektedir. Envanter çalışmaları için ne yazık ki ülkemizin daha iyi tasarlanmış bir sisteme ihtiyacı vardır ve bu konuda meslektaşlarımızın yoğun faaliyetleri bulunmaktadır. Günümüzde, araziyle ilgili mülkiyet haklarının kamu tarafından düzenlenip güvence altına alınmasına yönelik bir arazi yönetimi serbest piyasa ekonomisin ana bileşeni ve gelişmiş bir yaşam standartlarına erişimin öncelikli adımı olarak görülmektedir. Arazi Bilgi Yönetimi ve yönetim düzeneklerinin oluşturulmasının gerekliliği; bilgi toplamak için gerekli teknolojiyi sağlamayı, bilgilerin etkili biçimde kullanılması yollarının aranmasına, bilgi sistemlerinin oluşturulmasına, geliştirilmesine, neden olmuştur.

Özellikle toplum içinde “kentsel dönüşüm” adı verilen, niteliğini kaybetmiş, afete duyarlı ve köhneleşmiş yapı alanlarının, çağdaş, kent anlayışına uygun, afete karşı dayanıklı ve altyapı hizmetlerinin eksiksiz sağlandığı yapı alanlarına dönüşümü için gereken finansman kaynaklarının bulunması ile ilgili çalışmalar, mesleğimizin ilgilenmek zorunda olduğu alanlardan biridir. Kıt bir kaynak olan araziden elde edilecek değer artışının tespiti ve bunların vergilendirilmesi süreçleri de, mesleğimizin önemli bir uğraşı alanıdır. Diğer bir taraftan, kırsal alanların gelişmesi ve verimliliğinin artması için gerçekleştirilen arazi düzenlemeleri ve bunun için gereken teknik uygulamalar ile, sadece kentlerde değil, aynı zamanda kırsal alanlarda da arazi yönetimi anlayışını benimsemekteyiz. Geomatik Mühendisliği, aynı zamanda Türkiye’nin kentsel ve kırsal kalkınması için yeni standartlar, araçlar ve performans göstergeleri geliştirmektedir. Finansman ve yerel yönetimler konularında piyasadaki profesyoneller ile organik bağları bulunan bölümümüz, aynı zamanda bu konularda uzmanlaşmak isteyen mezunlarımıza da, İstanbul Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış olan Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı ve Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programında eğitim imkânı da sunmaktadır.

Bölümümüzün misyonu, güncel teknolojilerin ışığı altında ülke gereksinimlerine ve çağın gelişmelerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiştireceği mezunları ile ülkemiz ve insanlığın hizmetinde olmayı, akademik ve teknik düzeyde ulusal ve uluslararası tanınmayı hedef edinen bir bölüm olmaktır.

Geomatik Mühendisliği’nin kelime anlamına uygun olarak; mesleğimizin bilgi teknolojileri kısmını oluşturan derslerde yalnızca teorik konular değil, ülkemizde ve tüm gelişmiş ülkelerde haritacılık alanında kullanılan belli başlı yazılımlar ile laboratuvar ortamında uygulamalar da gerçekleştirilmektedir. Böylelikle öğrencilerimizi çalışma hayatına daha fazla uyumlandırarak hazırlamakta olduğumuzu düşünmekteyiz.

Bölümümüz, öğrencilerinin teknik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak için çeşitli etkinlikler düzenlemekte ya da düzenlenen etkinliklere katılım sağlamaktadır. Ofis saatlerinde birebir öğrencilerle görüşmeler yapan öğretim kadromuz, öğrencilerimizin teknik sorunlarına çözüm bulmayı hedeflemektedir.

Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler arzu ettiklerinde, İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde İngilizce hazırlık eğitimi alarak, mesleklerindeki güncel gelişmeleri takip edebilen, dünya ile olan iletişimini artırabilen ve “insan” mühendis olgusuna bir adım daha yaklaşan mühendis adayları olmaktadırlar. Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. Hazırlık eğitimi ile yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan ve bu bilgiyi kullanabilen, aynı zamanda da Türkçe eğitim ile yerel terminolojiyi ve kaynakları en iyi düzeyde kullanan ve anadilinde öğrenim ile verimliliği artabilen bir öğrenci profiline sahibiz.

Bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler, bölüm akademisyenlerinden seçilmiş danışmanlar sayesinde, ders kayıtları, staj prosedürleri vb. işlemleri danışmanının yardımıyla gerçekleştirme olanağına sahiptir.