Ders Verme Hareketliliği

MENU

Kimler katılabilir?

 • Üniversitede tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak çalışan, araştırma görevlileri dışındaki tüm akademik personel ders verme hareketliliğinden faydalanabilir.

Faaliyetin gerçekleştiği yer?

Personel, hareketlilik faaliyetini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirmelidir.

Nerelere gidilebilir?

 • Ders vermeye gidilecek üniversite ile İstanbul Okan Üniversitesi arasında Kurumlar Arası Anlaşma'nın olması zorunludur.
  • Misafir olunacak kurum ECHE (Erasmus Charter) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu
  • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş.
   • Küçük, orta ve büyük ölçekli özel ya da kamu kurum/kuruluşu (sosyal girişimler dahil)
   • Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu
   • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dahil olmak üzere sosyal bir ortak ya da çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
   • Araştırma enstitüsü
   • Vakıf
   • Okul/enstitü/eğtim merkezi (herhangi bir seviyede -okul öncesi eğitimden yetişkin eğtimi de dahil olmak üzere.
   • Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK
   • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan bir kurum/kurulus
  • Kurum/kuruluşun Program Ülkesinde yerleşik olması gerekir.

Faaliyetin Süresi Ne Kadardır?

 • Seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay arasında olabilir. Faaliyetten faydalanma süresi, üniversiteye tahsis edilecek hibe ve göndermekle yükümlü olunan personel sayısı temelinde üniversite tarafından belirlenir. Ders verme hareketliliği haftada en az 8 saat olmalıdır. Bir haftadan kısa süreler için de 8 saat ders zorunluluğu vardır.

Başvuru Süreci

 • Her Erasmus dönemi için ders verme hareketliliğine katılma çağrısı, üniversitenin toplu emaili ve Erasmus web sayfası aracılığıyla duyurulur. Bir akademik dönem içinde birden fazla çağrı yapılabilir ve başvuru son tarihi belirlenebilir.
 • Programa katılmak isteyen personel, eğitim almak istediği programa ilişkin bilgileri ve işplanını da içeren başvuru belgesini (bk.başvuru belgeleri) Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim eder. Personelin alacağı eğitimin kendi mesleki alanında olması gerekir.
 • Erasmus Fakülte Koordinatörleri kurulu tarafından belirlenmiş olan son tarih sonrasındaki ilk toplantıda başvurular aşağıdaki öncelikler çerçevesinde değerlendirilir.
  • Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (En az B2 düzeyinde dil bilgisine sahip olmak gerekmektedir).
  • Daha önce programdan faydalanmamış olmak
  • Daha önce programdan faydalanmamış bir bölüm ya da birimden olmak

Sonuçların İlanı

 • Erasmus Fakülte Koordinatörleri kurulunun, başvuranların yukarıdaki öncelikler gözetilerek yapılan değerlendirmesinin sonucu Erasmus web sayfasında ve başvuran kişilere gönderilen e-postalar aracılığıyla ilan edilir.


Ders Verme Hareketliliğine Katılması Onaylanan Personelin Hareketliliğe Katılma Prosedürü

 • Başvurusu kabul edilen öğretim elemanı gitmek istediği üniversite ile yazışarak, en az 8 saati kapsayacak öğretim planını eksiksiz olarak doldurmalıdır Teaching Programme.
 • Teaching Programme, hareketlilik öncesinde her iki kurum tarafından imzalanmalıdır (Taratılmış ve emaille yollanmış kopyalar kabul edilir).
 • Hareketliliğe katılacak öğretim elemanının, katılımını onaylayan Fakülte Yönetim Kurulu kararını Erasmus Koordinatörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.
 • Misafir olunacak kurumdan değişim tarihlerini gösteren bir davet mektubu talep edilir.


Ders Verme Hareketliliğine Katılan Personelin Hareketlilik Sonrası Teslim Etmesi Gereken Belgeler

 • Misafir olunan kurumdan ders verme hareketliliğine katıldığını belirten katılım sertifikası getirmekle yükümlüdürler. Sertifika, ders verilen günleri, konuları ve hangi düzey öğrenciye ders verdiğini açık bir şekilde belirtmek zorundadır. Hibe hesaplamasında getirilecek sertifikadaki ders verilen günler dikkate alınır.
 • Nihai Rapor
 • Ulaşım belgeleri (biniş kartları, biletler vb.)

Bugüne kadar ders verme hareketliliğine katılmış öğretim elemanları listesi için tıklayınız.