Ders İçerikleri

MENU

Anayasa Hukuku (HUK135)

Devletin statüsü ile temel hak ve özgürlükleri düzenleyen anayasaların anlamı, türleri, yapımı ve değiştirilmesi öncelikle incelenir. Devletin unsurları ve bu bağlamda egemenliğin kaynağı, kullanımı ve yapısına göre devlet biçimleri ele alınır. Seçimlere ilişkin ilke ve sistemler ile siyasi partilerin hukuki rejimine dair ayrıntılı bilgi verilir. Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri, 1876 - 1921 – 1924 – 1961 Anayasaları esas alınarak yorumlanır ve kavranır. Nihayet 1982 Anayasası ve uğradığı evrim doğrultusunda yasama - yürütme organları arasındaki ilişki değerlendirilir ve temel hak dogmatiği irdelenir. (Kredi:8 AKTS:10)

Medeni Hukuk (HUK136)

Ders kapsamında medeni hukukun anlamı, temel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler ile kişiler hukukunun ve aile hukukunun ayrıntıları ve temel ilkeleri açıklanacaktır. Bu bağlamda örnekler ve pratik çalışmalar ile öğrencinin konular hakkında doğru değerlendirme yapabilmesi amaçlanmaktadır. (Kredi:8 AKTS: 10)

Roma Hukuku (HUK137)

Ders kapsamında Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerini çağdaş medeni hukuka hazırlayıcı bir temel olması amacıyla; Roma hukuk sisteminin, içinde oluştuğu ortamın toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel koşullarını belirlemeye yönelik hukuk tarihi yönüyle aktarılan bilgiler ışığında hukuki kavram ve kurumların modern hukuka yansımasına; Roma Hukukunun Türkiye’nin de içinde yer aldığı Roma-Germen Hukuk Sistemi’ni oluşturması dolayısıyla modern hukuk kuralları ile arasında oluşan köprünün anlaşılmasına; hukuki sorunların tespitine ve çözüm yollarına yönelik olarak hukuk mantığının gelişmesine ilişkin sistematik bilgiler verilir. (Kredi:6 AKTS:6)

Hukuk Başlangıcı (HUK123)

Bu derste genel itibarıyla, hukuk diğer toplumsal normlarla kıyaslanarak açıklanacak modern hukuk sistemleri içindeki kural, kurum ve hukuki kavramlar hukuka ilişkin genel bir yaklaşım sağlayacak şekilde bir arada ele alınacaktır. Özel olarak ise derste Türkiye’deki hukuk sistemi Kıta Avrupası hukukunun yansıması olan yönleri öne çıkarılarak kaynakları, dalları ve yargısal işleyişi bakımından incelenecek, hukuk uygulamasında kullanılan metotlar ve hukuk uygulamasındaki yürürlük, çatışma, yorum ve boşluk gibi önemli ayrıntıları ile açıklanarak hukuk uygulamasında metot ve eleştirel düşüncenin önemi üzerinde durulacaktır. (Kredi:4 AKTS:3)

Ekonomiye Giriş (EKO103)

Ekonomi bilimini giriş düzeyinde tanımak, temel kavramları ve yöntemleri öğretmektir.

Türk Dili I (TRD101)

Bu derste dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları, Türkçede sesler, Türk dilinin ses özellikleri ses olayları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi, Türkçenin söz varlığı incelenmektedir. (Kredi: 2 AKTS:2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ATA101)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde, Türk Devrimi’nin ortaya çıktığı tarihsel koşullar anlatılarak devrimin amacı ve anlamına yer verilmiştir. (Kredi:2 AKTS:2)

English I (ENG111) (Kredi:3 AKTS:4)

Kariyer ve Yaşam Programı (Kredi:1 AKTS:3)

Seçmeli Üniversite Dersi (YÖK) (Kredi:2 AKTS:4)

Türk Dili II (TRD102)

Bu derste, sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, anlatım bozuklukları, yazılı anlatım ve düşünce yazıları, tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri, sözlü anlatım türleri incelenmektedir. (Kredi:2 AKTS:2)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (ATA102)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze değin, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. Yakın tarihimizin önemli dönüm noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir şekilde ders içeriğinde yer almıştır. (Kredi:2 AKTS:2)

English II (ENG112) (Kredi:3 AKTS:4)

Seçmeli Üniversite Dersi (YÖK) (Kredi:2 AKTS:4)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler (HUK245)

Borçlar Hukuku, Medeni Hukukun kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen kısmıdır. Türk Borçlar Kanunu'nun birinci kısmında yer alan Genel Hükümler bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda derste borçlar hukukunun konusu, temel kavramları, borcun kaynakları, sözleşme kavramı, sözleşmelerin kuruluşu, içeriği, geçerliliği, yorumlanması, temsil, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borçların ifası ve ifa etmemeye bağlanan sonuçlar, borçların sona ermesi, özellik arz eden borç ilişkileri, alacağın devri ve borcun üstlenilmesi konuları ele alınmaktadır. (Kredi:8 AKTS:10)

Ceza Hukuku Genel Hükümler (HUK246)

Ceza Hukuku Genel Hükümler dersi kapsamında, ceza hukuku kavramı, tanımı, anlamı, önemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, fonksiyonu, suç politikasının temel ilkeleri, Türk Ceza Hukuku Reformu, suç teorisi ve yaptırım teorisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Suç teorisi kapsamında hareket, tipikliğin unsurları, hukuka aykırılık, kusurluluk ve cezalandırılabilirliğin koşulları anlatılmaktadır. Bu kapsamda bir fiilin suç teşkil edip etmediği, eğer suç teşkil ediyorsa cezalandırılıp cezalandırılamayacağı kabul ettiğimiz suç inceleme yöntemi çerçevesinde derinlemesine incelenerek belirlenmektedir. Yaptırım teorisi kapsamında, cezanın amacı, ceza türleri, cezanın belirlenmesi konuları öğrenilmektedir. Milletlerarası hukuk ve kişilere ve mala karşı suçlar da bu dersin içeriğinde yer almaktadır. Bu ders kapsamında, ceza hukukuna göre düşünme ve yorumlama becerisi ile sorgulama yeteneğinin sağlanması ve geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. (Kredi:8 AKTS:10)

İdare Hukuku (HUK241)

İdare kavramı; hukuk devleti, idarenin yasallığı ilkeleri; İdare Hukukunun kaynakları ve ayırıcı özellikleri ve diğer kavramlar ele alınır; idari teşkilat, kamu personeli, idari işlemler, idari sözleşmeler, idari faaliyetler, kamu malları, idarenin sorumluluğu ve idari yargılama hukuku başlıkları incelenerek bu konularda bilgi ve bakış açısı kazandırmak amacı güdülür. Dersin amacı, İdare Hukuku alanının tanımlanması ve bu alanda karşılaşılacak hukuki sorunları çözme becerisi kazandırmaktır. (Kredi:6 AKTS:10)

Devletler Genel Hukuku (HUK243)

Bu derste uluslararası hukukun tanımı, temel özellikleri ve gelişimi, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun genel ilkeleri, uluslararası hukukun özneleri, uluslararası hukuki işlemler, uluslararası uyuşmazlıkların çözümü ele alınmaktadır. Deniz hukuku ve devletlerin egemenlik haklarını kullandıkları deniz alanlarının tanımları üzerinde durularak deniz hukukuna dair uyuşmazlıkların çözümü incelenmektedir. Diplomasi temsilcileri ve konsolosluk ilişkileri ile uluslararası insancıl hukuk konularına değinilmektedir.(Kredi: 6 AKTS:8)

Genel Kamu Hukuku (HUK247)

Bu ders genel kamu hukukunun temel konularının incelenmesini ve aktarımını amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders, devlet öncesi toplumlar ve devletin kökenleri üzerine tartışmalar ile başlamakta ve modern devletin unsurlarının belirlenebilmesi amacıyla farklı dönemlerde devletin dönüşümün irdelenmesi ile devam etmektedir. Yine modern devletin, anayasal siyasal kurumların, modern devletin amacı olarak belirlenen insan hakları ve demokrasi ilkelerinin tarihsel, teorik ve hukuki kökenleri değerlendirilerek bugüne yansımalarının kavranması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında modern siyasal ideolojiler ve demokrasi teorisi ile siyasal özgürlükler konularının açıklanması, bu konuların dünya ve Türkiye’de geçmişten günümüze yaşanılan evrim içinde araştırılması ve öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır. (Kredi:4 AKTS:8)

Hukuk Tarihi (HUK200)

Bu dersin amacı, Türk Dünyası'nın çeşitli aşamalarındaki dönüşüm sürecine dair bir anlayış da dahil olmak üzere, Türk Hukukunun ve kurumlarının ortaya çıkışı ile ilgili karşılaştırmalı tartışmalar yoluyla öğrencilere bir bakış açısı kazandırmaktır. (Kredi:4 AKTS:5)

Girişimcilik (ISLT222)

Türkiye’de girişimcilik heyecanı yüksek ise de pek çok girişim kısa sürede başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Başarısızlığın temel nedeni, bir iş fikrini bulan girişimcinin bu fikrin başarılı bir işe dönüştürülmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmamasıdır. Bu dersin amacı bu bilgi ve becerileri lisans düzeyinde vermektir. (Kredi:2 AKTS:3)

Seçmeli Program Dersi (Kredi:4 AKTS:3)

Suç ve Suçluluk Bilimi (HUK215)

Suç ve Suçluluk Bilimi dersi kapsamında, esas olarak “Bir İnsan Neden Suç İşler?” sorusuna cevap aramaktayız. Ceza Hukuku ile yakından ilişkili olan bu bilim dalında işlenen suçlar belirli metotlar ile incelenerek suçların işlenmesinin önlenmesi ve suç ile suçluluğun azaltılması amaçlanmaktadır. Bu bilimin ortaya koyduğu araştırmalardan faydalanılması suç ve suçluluğun önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu ders kapsamında, kriminolojinin alanı, önemi, amacı, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, suç teorileri ve inceleme metotlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu bilim dalına ilişkin araştırma yapmak, sunum yapmak, bilimsel çalışmayı meydana getirmek becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hukuk Mesleği Etiği (HUK236)

Hukuk Mesleği Etiği dersinin amacı; "hukukçu" olmak için hukuk eğitimine başlamış öğrencilerin hukuk mesleğinin özüne, değerlerine dair bilgiler edinmesi, etik kavramının hukuktaki yerini kavraması ve hukuk metodolojisi hakkında temel bilgiler edinilmesini sağlamaktır.

İnsan Hakları Teorisi ve İnsan Hakları Hukukuna Giriş (HUK248)

Bu dersin içeriği, insan hakları teorisinin, İnsan haklarının tarihsel gelişiminin, insan haklarına ilişkin kavram ve sınıflandırmaların ve insan haklarının ulusal ve uluslararası kaynaklarının, ulusal ve uluslararası koruma mekanizmalarının açıklanmasını kapsamaktadır.

Uluslararası Hukukta Siyasal Sorunlar (HUK339)

Bu dersin amacı, uluslararası hukuktaki siyasal sorunları tespit etmenin yöntemlerini ve uluslararası hukuktaki siyasal sorunların etkilerini ölçmenin yöntemlerini tartışmaktır.

Hukukta Edebiyat(HUK253)

Bu derste Hukuk Fakültesi öğrencilerinin gelecekteki profesyonel yaşamlarında hukuk bilgilerini, dillerini, görüşlerini kısaca önlerine gelecek olaylara bakışlarını ve çözüm yollarını geliştirmek ve zenginleştirmek için çeşitli edebi eser incelemeleri yapılır.

Tüketicinin Korunması Hukuku (HUK234)

Tüketicinin Korunması Hukuku’nun esaslı unsurları belirlenip özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiş kuralların detaylı analizinin yapılması ve hukuki problemlerin çözüm yolları gösterilecektir.

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (HUK232)

Bu derste genel itibarıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tanımı ve söz konusu mücadelenin amacı modern toplumun başından günümüze dünyada ve Türkiye’de bu bağlamda verilen hak mücadeleleri ele alınacak adalet ve eşitlik kavramları, kamusal ve özel alan ve hak tartışması feminist hukuk teorisi kapsamında incelenecektir. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlamasında önemli bir adım teşkil eden toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile mücadelede belirleyici kavram, tartışma ve düzenlemeler dersin ikinci bölümünde inceleme konusu yapılacaktır.

Eşya Hukuku (HUK373)

Eşya Hukuku Medeni Hukukun, kişilerin eşya (mallar) üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen kısmıdır. Eşya hukukunun konusunu “Aynî Haklar”, “Zilyetlik” ve “Tapu Sicili” kurumları oluşturmakta olup, bu konular derste örnek pratiklerle derinlemesine incelenmektedir. (Kredi:6 AKTS:9)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler (HUK374)

Ders kapsamında çeşitli sözleşme tipleri, kuruluşları, geçerlilikleri ve karakteristik özellikleriyle incelenmektedir. Özellikle, Türk Borçlar Kanunu’nun özel borç ilişkilerini düzenleyen çeşitli sözleşme tipleri bu dersin konusunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle kanunda düzenlenmeyen isimsiz sözleşmelere ilişkin genel esaslar üzerinde durulmaktadır. Sonrasında, kanunda düzenlenen satış sözleşmesi, mal değişim sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kira sözleşmesi, kullanım ve tüketim ödüncü sözleşmesi, eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, garanti sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi ortaklı sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarının kavranması amaçlanmaktadır. (Kredi:6 AKTS:10)

Ticaret Hukuku (HUK375)

Dersin içeriğinde ticaret hukukunun temel prensipleri detaylı şekilde incelenmektedir. Ticaret hukuku dersi, temelde iki aşamalı olarak “Ticari İşletme Hukuku” ve “Şirketler Hukuku” şeklinde ele alınır. Bu kapsamda tacir ve ticari işletme kavramları; ticaret unvanı ve işletme adı; ticari iş; ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak kullanımı; haksız rekabet; cari hesap; ticari yargı ve tacir yardımcıları konuları incelenecektir. Şirketler hukuku alanında ise; adi şirket, adi şirketin kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi, ticari şirketlere ilişkin genel hükümler, kolektif ve komandit şirketlerin kurulması, işleyişi ve tasfiyesi, anonim şirketinin kuruluşu ve işleyişi, anonim şirketinde sermaye, kişi, pay ortakları ve sorumluluk konuları doktrinde farklı görüşler ve uygulama da dikkate alınarak açıklanmaktadır. (Kredi:8 AKTS:10)

Medeni Usul Hukuku (HUK376)

Subjektif hakkın korunması ve gerçekleşmesini amaçlayan medenî usûl hukukunun anlatıldığı bu derste, ilk derece mahkemelerinde görev ve yetki kuralları, medenî usul hukukunda taraflar ve ehliyetler; medeni yargılama hukukuna hâkim olan ilkeler çerçevesinde davanın açılmasından hükmün verilmesine kadar mahkemenin işleyişi, ispat kuralları ve deliller ile hükmün şekli ve maddi anlamda kesinleşmesine kadar olan süreç anlatılmaktadır. (Kredi:8 AKTS:10)

Vergi Hukuku (HUK377)

Bu derste vergilendirme yetkisi, vergi, vergi hukukunun kaynakları, anayasal vergilendirme ilkelerinin içeriği ve yargısal okunma modelleri Anayasa Mahkemesi kararlarına dayalı incelenecektir. Vergilendirme ilişkisi, vergi alacaklısı ve vergi borçlusu kavramlarına dayalı incelenirken, vergi borcu ilişkisinin sorumluları ve sorumluluk ilişkisi de yargı kararları ile değerlendirilecektir. Gelir Vergisi Kanun, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu yükümlü ve vergilendirilecek olay bağlantılı incelenerek, vergi denetimi ve vergi suç ve cezaları, vergi anlaşmazlıkları yine yargı kararları ile incelenecektir. (Kredi:4 AKTS:6)

Ceza Özel Hukuku (HUK 310)

Ceza Özel Hukuku dersi ile amaçlanan, Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerinde yer alan çeşitli suç tiplerinin unsurları yönünden incelenmesidir. Ders kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında yer alan suç tipleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, suçlar maddi unsur, manevi unsur, hukuka aykırılık unsuru yönlerinden incelenmekte ve bunun yanı sıra teşebbüs, içtima ve iştirak durumlarında farklılık gösteren hususlara değinilmektedir. (Kredi:4 AKTS:6)

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (HUK378)

Bu derste genel itibarıyla, hukukun tanımı ve amacı, ilkçağdaki felsefi tartışmalardan başlayarak günümüze dek ele alınacak hak, adalet ve eşitlik kavramları, doğal hukuk, hukuki pozitivizm ve eleştirel hukuk teorileri kapsamında incelenecektir. Ayrıca, hukuka ilişkin sosyolojik araştırma ekseninde hukukun etkinliği, işlevi ve tarihsel gelişimi gibi sorunlar temel modern hukuk sistemleri içindeki kural, kurum ve hukuki kavramlar hukuka ilişkin genel bir yaklaşım sağlayacak şekilde bir arada ele alınacaktır.(Kredi:4 AKTS:6)

Seçmeli Program Dersi (Kredi:4 AKTS:3)

Avukatlık Hukuku ve Noterlik Hukuku (HUK333)

Avukatlık Kanunu çerçevesinde; Avukatlık mesleğinin kapsamı, avukatlık mesleğine kabul, avukatlık mesleğiyle birleşebilen ve birleşemeyen işler, avukatın hak ve ödevleri, avukatlık sözleşmesi, avukatın cezai ve hukuki sorumluluğu, avukatlık stajı dersimizin içeriğini oluşturmaktadır. Yine noterlik mesleğine kabul şartları ve noterlerin hangi hukuki işlemler ile uğraştığı ve noterlik mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Fikri Mülkiyet Hukuku (HUK335)

Bu dersin ekonomik değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir içeriği vardır. Fikri mülkiyet Hukuku dersinde temelde; telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Telif haklarını; eser sahibinin hakları ve bağlantılı haklar oluşturmaktadır. Sınai mülkiyet haklarını ise; patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler oluşturmaktadır. Derste bu konuların üzerinde detaylı olarak durulacaktır.

Demokrasi Tarihi ve Teorisi (HUK250)

Dünyada, hatta bazı demokrasi geçmişi olan ülkelerde bile demokratik rejimlerin gerilemekte olması ve zaman zaman ülkemizde bile demokrasi kampından uzaklaşmamızı savunan düşüncelerin tartışılması bu dersin önemini arttırmaktadır. Bu derste, eski Yunandan başlayarak ve geçmişteki demokratik örnekleri göstererek günümüze gelip demokrasinin işleyişi, teorisi, bu teoriyi yaratan düşünürleri ve demokrasi hukuku tartışılacaktır.

Diplomasinin Modernleşmesi (HUK338)

Bu dersin amacı, belirli bir tarih yöntemi sunarak diplomasinin modernleşmesi sürecindeki kazanımları ve ileriye yönelik beklentileri tartışmaktır.

İnsan Hakları Hukuku (AİHM’ne Bireysel Başvuru) (HUK340)

Ders, insan haklarının Avrupa Konseyi kapsamında korunmasına özgülenecektir. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi’nin insan haklarının korunmasına yönelik oluşturulan mekanizmalar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içeriği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sözleşmenin uygulanmasına ilişkin güncel içtihat incelenerek, AİHM’ne bireysel başvuru usul ve esas bakımından irdelenecektir.

Vergi Yargısı (HUK341)

Vergilendirme alanında ortaya çıkan anlaşmazlıkların yargısal çözüm mekanizmaları; idari yargı içinde yer alan vergi yargısıdır. Vergi yargılama hukuku; vergi anlaşmazlıkları, dava türleri, yargılama süreci, karar türleri ve kanun yollarını içermektedir.

Sağlık Hukuku (HUK337)

Sağlık Hukuku, uluslararası ve ulusal mevzuatlarla düzenlenen disiplinler arası bir alandır. Bu yönüyle Borçlar Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku alanlarının temel bilgilerinden de yararlanır. Hastanelerin, hekimin ve diğer sağlık çalışanlarının sorumluluğu açısından, öncelikle hukuka uygun tıbbi müdahale ve koşulları üzerinde durulacaktır. Derslerde yukarıda bahsedilen mevzuatlar çerçevesinde özel hukuk yönüyle hakimin, diğer sağlık çalışanlarının ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu ele alınacaktır. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu, Türk Ceza Kanununa göre suç oluşan özel örneklerde de Ceza Hukuku açısından bu suçlar üzerinde durulacaktır. Hasta hakları, ilaç hukuku yine sağlık hukuku alanıyla doğrudan ilgili konuların içindedir. Bu sayılan temel başlıklar içerisinde açılan davalar, dava süreçleri ve sağlık hukukunda alternatif çözüm yolları (uzlaşma, tahkim, arabuluculuk ve med-arb) da dersin içeriğini oluşturacaktır.

Devletler Özel Hukuku (HUK441)

Devletler Özel Hukuku dersinde esas olarak, milletlerarası özel hukukta kanunlar ihtilafı kaidelerinin hukuki niteliği ve nevileri, atıf kavramı, bağlama kaideleri, kanuna karşı hile, normlar çelişkisi ve intibak, önmesele, kamu düzenine uygunluk kaidesi, Türk hukukuna göre yabancılık unsuru, yabancı hukukun tatbiki halleri, şahsın hukuku, aile hukuku, nesep hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukunda milletlerarası özel hukukunun uygulama kuralları, hukuki muamelelerde şekil ve zamanaşımı konuları ile milletlerarası usul hukukunda lex fori prensibi, vasıflandırma, maddi hukuk ile ilişki, milletlerarası yetki kaideleri, Türk milletlerarası yetki sistemi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, milletlerarası tahkim, yabancı hakem kararlarının tenfizi, milletlerarası adli yardım konuları ile vatandaşlık hukukunda genel doktrinler, Türk vatandaşlık hukukunda genel prensipler, vatandaşlığın kazanılması ve kaybı halleri, vatandaşlığın ispatı ve yargı yolu konuları ve bunların yanı sıra yabancılar hukukunda yabancıların Türkiye` de ikamet ve seyahat, çalışma hürriyeti, gayrimenkul edinme hakları, miras hakları, yabancı yatırımlar konuları ele alınmaktadır. (Kredi:6 AKTS:8)

İcra ve İflas Hukuku (HUK442)

İcra ve İflas Hukuku dersinin cüz’i icraya ilişkin kısmında cüz'i icra türleri ve cebri icra organları hakkında genel bir bakış anlatılarak, genel haciz yoluyla takibin aşamalarından takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, haciz ve hacizli malların satılması ve paranın paylaştırılması aşamaları incelenecek; cüz'i icranın diğer türleri olan Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacakların Takibi, Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip, İlamlı Takip, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip hakkında da karşılaştırmalı olarak bilgi verildikten sonra, külli icraya ilişkin kısmında ise iflâs ve konkordato kurumları ele alınacaktır. Son olarak ihtiyati haciz ve Tasarrufun İptali davaları incelenecektir. (Kredi:8 AKTS:8)

İş Hukuku(HUK443)

İş Hukuku dersi Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukuku olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Bireysel İş Hukuku'nun içeriğini; iş hukukunun tarihi gelişimi, iş hukukunda temel kavramlar (işçi, işveren, çırak, stajyer, işveren vekili, alt işveren, işyeri ve işletme), iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin unsurları, iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin geçerliliği ve hükümsüzlüğü, iş sözleşmesinden doğan temel ve yan borçlar, işin düzenlenmesi (çalışma süresi, ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin), iş sözleşmesinin sona ermesi, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları ve benzeri konular oluşturmaktadır. Toplu İş Hukuku'nun içeriğini; işçi ve işveren kuruluşları, sendikacılığın gelişimi, sendika özgürlüğü ve hakkı kavramları, işçi ve işveren kuruluşlarının kurulması, faaliyetleri, denetimi, bu kuruluşlara üyelik, toplu iş sözleşmesi kavramı, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, grev-lokavt ve benzeri konular oluşturmaktadır. (Kredi:6 AKTS:7)

Ceza Usul Hukuku (HUK444)

Bu dersin amacı, ceza muhakemesi hukukuna hâkim olan ilkeleri, ceza muhakemesinin yürüyüşünü, ceza muhakemesine katılan kişileri ve koruma tedbirlerini öğrencilere öğretmektir. Derste, ceza yargılamasında delil toplanması aşamasına hâkim olan ilkeler, koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin yürüyüşü, denetim muhakemeleri ve organize suçluluğa ilişkin özel düzenlemeler incelenmektedir. (Kredi:8 AKTS:9)

Miras Hukuku (HUK445)

Miras Hukuku dersi kapsamında mirasbırakanın ölümüyle birlikte hak ve borçlarının akıbeti hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmakta, bu doğrultuda yasal mirasçılık, zümre sistemi gibi temel kavram ve esaslar başta olmak üzere maddi ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruf kavramı ve çeşitleri, saklı pay, tasarruf oranı, mirasçılıktan çıkarma, mirastan feragat konuları ele alınmaktadır. Ayrıca tenkis, denkleştirme, mirasın açılması, mirasın geçmesinin sonuçları ile birlikte miras hukuku kapsamında mirasın paylaştırılmasının kavranması amaçlanmaktadır. (Kredi:6 AKTS:8)

Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku (HUK 446)

Bu derste gemi mülkiyeti, gemilerin tescili, gemi ipoteği, çevreye verilen zarardan sorumluluk, sigorta sözleşmelerine hâkim olan ilkeler, sigorta sözleşmelerinin hukuki yapısı gibi konular üzerinde durulur. Deniz ticareti sözleşmeleri, taşıyan ve taşıtanın hakları ve sorumlulukları, sigortalanan değerler ile sigortalayan ve sigortalanan arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükler gibi konular üzerinde durulacaktır. (Kredi:6 AKTS:8)

Kıymetli Evrak Hukuku (HUK 447)

Bu dersin amacı, Kıymetli Evrak Hukuku'na ilişkin kavramların pratik ve teorik düzlemde açıklanmasıdır. Bu kapsamda ilk olarak temel kavramlara yer verilmekte ve devamında bono, poliçe ve çek özelinde kambiyo senetleri açıklanmaktadır. (Kredi:4 AKTS:6)

Seçmeli Program Dersi (Kredi:4 AKTS:3)

Uluslararası Ticaret ve Hukuk (HUK428)

Bu ders kapsamında, uluslararası ticari sözleşmeler, uluslararası eşya taşıma, uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözüm yolları, kambiyo mevzuatı, uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri, uluslararası uygulamada banka teminat mektupları, uluslararası ticarette finansman teknikleri, dış ticaret açısından Türküye-Avrupa Birliği ilişkileri, gümrük rejimleri, ihracat ve ithalat işlemleri, dış ticaret ile ilgili şirket modelleri, Türkiye de yabancı sermaye yatırımları, uluslararası ticari kuruluşlar, uluslararası ticarette kullanılan belgeler gibi konular üzerinde durulacaktır.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları (HUK429)

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi, yargılama dışı ve seçimlik uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bağımsız, tarafsız üçüncü kişi, taraflara uyuşmazlıklarını çözme konusunda yardımcı olur. Bu ders kapsamında Tahkim, Arabuluculuk ve Med-Arb konuları üzerinde durulur.

Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfaz Hukuku (HUK430)

Cezaevleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her zaman sorunlu kurumlar olmuşlardır. Ceza infaz kurumlarının sorunlarının belirlenerek, bunlara çözüm bulunması ve hükümlülerin cezalarının infazı sonunda topluma yeniden kazandırılmaları gereklidir. Gerçekten de cezaevlerindeki insanların sorunlarına duyarlı kalarak, onların kendi içimizden çıkan insanlar olduğu ve bir gün aramıza tekrar dönecekleri unutulmamalıdır. İnfaz hukuku dersiyle, başta hapis cezaları olmak üzere, adli para cezalarının infazı, infaz kurumları, infaz rejimi gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun (HUK433)

Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kamu alacaklarının takip ve tahsil usulünü düzenlemektedir. Kanunun kapsamı; kamu alacağı ve alacaklısı, kamu alacağının korunması, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, menkul ve gayrimenkul malların haczi ve iflas yoluyla takip konularını içermektedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (HUK434)

Türkiye’nin üye olmadığı ama yaptırımlarını uyguladığı ( Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Sudan Devlet Başkanı El Beşir’in Türkiye’yi ziyaret etmesi gibi) Uluslararası Ceza Mahkemesi, kuruluş felsefesini ve hukukunu Nazi savaş suçlularını yargılayan Nüremberg Savaş Suçları Mahkemesi’nden almaktadır. Bu derste Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yapısı, hukuku, işleyişi ve kuruluş felsefesi -önümüzdeki dönemde bu mahkemenin artacak olan önemini göz önünde bulundurularak- incelenmektedir.

Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (HUK437)

Bu dersin amacı, öğrencilerle uluslararası andlaşmalar hukuku konusundaki yaklaşımları ve bu kapsamda Türkiye’nin temel anlaşmalarını ve bu anlaşmalara kaynaklık eden anlaşmaları tartışmaktır.

Sosyal Güvenlik Hukuku (HUK438)

Sosyal Güvenlik Hukuku dersi; sosyal haklar, sosyal riskler, sosyal güvenlik ve sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, sosyal güvenliğin ilkeleri ve boyutları, sosyal güvenliğin uluslararası ve ulusal kaynakları, Türk sosyal güvenlik sistemi, sosyal sigortalar, kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta türleri, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu, genel sağlık sigortası, özel durumlar, özel sigortalarla ilgili sosyal güvenlik düzenlemeleri, sosyal yardım ve hizmetleri konu alan bir derstir.