Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

MENU

Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

I. Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 -(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Merkez (UTAS): İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu (MYK): Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini
ifade eder.

II. Bölüm
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 – (1) Merkezin amacı; geleceğin ulaştırma teknolojileri üzerine öngörü çalışmaları yapmak ve temiz enerji kullanan araçlar, akıllı taşıtlar, akıllı ulaştırma sistemleri, insansız araçlar, robotlar ve robot grupları ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme çalışmaları yaparak, Türk otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin ilgi alanına giren akıllı taşıtlar, akıllı ulaştırma sistemleri, diğer insansız araçlar, robotlar, robot grupları, ileri otomotiv teknolojileri, elektrikli taşıt teknolojileri, yakıt pili, güneş gözesi ve benzeri temiz ve yenilenebilir enerji kullanan taşıt teknolojileri, karmaşık simülasyon ve sanal ortamların geliştirilmesi veya uygulanması alanlarında araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak veya bu çalışmalara katılmak,
b) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak,
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslar arası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,
ç) Hızla değişmekte ve yenilenmekte olan ulaştırma teknolojileri ve akıllı sistemlerle ilgili olarak mesleki eğitim programları düzenlemek, bu bağlamda otomotiv sanayi ve yan sanayi ile kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının yeni bilgilerle donatılmalarını sağlamak,
d) Merkezin ilgi alanına giren konularda araştırma yapmaya müsait bir kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslar arası iletişim ağlarına katılmak veya ihtiyaç olduğunda yeni bir ağ oluşturmak, Merkeze ait, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak,
e) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program açmak üzere Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü ile işbirliği yapmak.

III. Bölüm
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7 - (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü ve Merkez Müdür Yardımcısı, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü
Madde 8 - (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.
(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Rektör tarafından Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürü olmadığı zaman Merkez Müdürlüğüne vekalet eder. Merkez Müdürünün çalışmalarına katkı yapmak üzere, tercihen uluslararası alanda tanınmış bir uzman Merkez Koordinatörü olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü Rektör tarafından görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri
Madde 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek,
c) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak,
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu
Madde 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu (MYK); Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki üyeler, Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan MYK üyeleri yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen MYK üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez danışma kurulu
Madde 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili stratejik planların hazırlanmasında ve uygulanmasında Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruluna katkılarda bulunur.

Merkez danışma kurulunun görevleri
Madde 13 - (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Stratejik planın hazırlanmasında Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruluna destek olmak,
b) Merkezin ulusal ve uluslar arası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamak,
c) Her altı ayda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

IV. Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
Madde 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
Madde 15 – Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu görevini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük
Madde 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.