AR-GE Yöneticiliği Sertifika Programı

MENU

Mühendislik Fakültesi

Süre: 4 Gün
Katılımcı Sayısı: Bir grupta maksimum 25 kişi

Amaç
Bu program, Büyük İşletmelerin ve KOBİ'lerin, Araştırma ve Geliştirme bölümlerinde çalışan personelin 'Ar-Ge Yönetim ve Metodları'nı başarılı bir şekilde uygulayarak, hem kendi, hem şirketinin performansını arttırmak amacı ile düzenlenmiştir.

Semineri başarıyla tamamlayan katılımcılara, Ar-Ge Sertifika Programı'nı başarıyla tamamladıklarını gösteren bir Sertifika verilecektir.

Program Hedefleri (Kazanımlar)

 • Etkin bir Ar-Ge Yönetiminde Yenilikçilik Süreçleri'nin Algılanması
 • Ar-Ge tanımı, metodolojileri ve performans ölçütlerinin kavranması
 • Ar-Ge Ortamında Başarılı Teknoloji Transferi Koşulları'nın Kavranması
 • Organizasyon İçersinde Etkin Yöneticilik ve Liderliğin Anlaşılması

İçerik

 • Giriş
  • Tanımlar (Oslo, Freskati)
  • Tarihsel Gelişmeler
  • Ar-Ge Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ilgili mevzuat
  • Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge fonlarına genel bakış
 • Araştırma Türleri ve Ar-Ge Organizasyonları
  • Temel Araştırma, Uygulamalı Araştırma,ürün Geliştirme
  • Ar-Ge Bölümlerinin Yapısal özellikleri
  • Ar-Ge Organizasyonlarının Bileşenleri
  • Yenilikçilik (İnovasyon) Yapıları
 • Etkin ve Verimli Ar-Ge Organizasyonunun Oluşturulması
  • Yapısal Etkinlik
  • Buluşçu ve Yenilikçilerin Kişisel özellikleri
  • Araştırmacıların Yönetimi ve Denetimi
  • Uygun Ar-Ge Takımlarının Oluşturulması
  • Ar-Ge Merkezi, performans ölçütleri ve denetim sistematiği
 • Ar-Ge Personelinin Motivasyonu
  • İnsan Davranış Modelleri
  • Ödül Sistemi ve Etkileri
  • Ar-Ge Bölümlerinde Optimum Haberleşme
 • Ar-Ge Yapılarında Liderlik
  • Lider Vasıfları
  • Karşılıklı Etkileşim Süreçleri
 • Teknoloji Transferi
  • Teknolojik Yetkinlik Nedir
  • Teknoloji Tahmini prensipleri
  • Teknoloji Transferinin Safhaları
  • Hazmetme Yeteneğinin Geliştirilmesi
  • Müşteri Talebinin Rolü
  • Transfer Sonrası Yenilikçilik
 • Ar-Ge Organizasyonlarında Stratejik Planlama
  • Inovasyon Yönetimi Prensipleri
 • Ar-Ge Metodolojileri
  • QFD
  • FMEA
  • Problem çözme Teknikleri
  • Deney Tasarımı
  • Maliyet Azaltma Teknikleri
 • Yeni ürün Geliştirme Süreçleri
 • Proje Yönetimi prensipleri
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Pazarlama ve satış Ar-Ge ilişkisi
 • Türkiyedeki Ar-Ge Teşvikleri
 • Uluslararası Ar-Ge Destekleri
 • Özet ve Sonuçlar