İstanbul Okan Üniversitesi

Yan Dal Programı Yönergesi

MENU

Amaç
Madde 1
Bu Yönergenin amacı; “Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 17. Maddesinde belirtilen yan dal programlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlanmıştır.

Yan Dal Programı Açılması
Madde 3
Yan Dal programlarının amacı; anadal lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yan Dal programları, aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans programları arasında ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile açılır ve ilgili bölüm/programların işbirliği ile yürütülür.

Yan Dal programı en az 18 krediden oluşur. Öğrencinin yan dal programında alması gereken dersler ve kredileri ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir.

Yan Dal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısının, ilgili programın o yılki birinci sınıf, birinci yarıyıl öğrenci sayısının %20’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Kontenjanlar ilgili fakültelerin/yüksekokulların önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulur.

Yan Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 4
a)
Öğrenci yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü en geç altıncı yarıyılı başında başvurur.
b) Yan Dal programına başvurular Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde fakülte/ yüksekokul sekreterliklerine dilekçe ve anadala ait onaylı transkript ile yapılır.
c) Yan Dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında almış olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
ç) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 2.50 (65 /100) olması gerekir.

Kayıt
Madde 5
a)
Yan Dal programına kabul, başvurulan bölümün önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
b)Yan Dal programına kayıt Akademik Takvim’de belirtilen kayıt tarihlerinde yapılır.
c) Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma programı ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

Başarı ve Devam
Madde 6
a)
Yan Dal için ayrı transkript düzenlenir. Yarıyıl ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.
b) Yan Dal öğretimi gören öğrenciler, yaz öğretiminde açılan dersleri de alabilirler.
c) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler yan dal programında da izinli sayılır.
ç) Yan Dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması halinde dersi alamayan öğrencilere bölümün önerisi ve fakülte / yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
d) Yan Dal programındaki başarı/başarısızlık durumu anadal programını hiçbir şekilde etkilemez.
e) Anadal diploma programından mezun olan ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi yan dal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınarak uzatılır.

İlişik Kesme
Madde 7
a)
İzin almadan yan dal programında iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
b) Bir öğrencinin yan dal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (60/100) olması şarttır.
c) Yan Dal programından öğrenci istediği zaman kendi isteği ile ayrılabilir; öğrenci aynı yan dal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
ç) Yan Dal programından ayrılan öğrencinin yan dal programında almış olduğu derslerin ne şekilde değerlendirileceği fakülte/yüksekokulun önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.
d) Yan Dal programından ayrılarak ilgili koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin Yan Dal Programında aldıkları dersler Çift Anadal Programına sayılabilir.
e) Yan Dal programından ayrılan öğrenci yan dal programında aldığı ve başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorunda değildir.

Mezuniyet
Madde 8
a)
Öğrencinin yan dal programını tamamlayabilmesi için yan dal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekir.
b) Yan Dal programını tamamlayan öğrenciye eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi “Yan Dal Sertifikası” düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.
c) Yan Dal programına devam eden öğrenciye yan dal sertifikası ancak anadal programından mezun olması halinde verilir.
d) Çift anadal programından ayrılan öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmiş ise Yan Dal Sertifikası alabilir.

Diğer Hükümler
Madde 9
Yan Dal programı nedeniyle dört yıllık normal öğrenim süresini, hazırlık hariç, aşan öğrenciden, burslu öğrenci dahil, kredi başına Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda ücret alınır.

Yan Dal öğrenimi sırasında anadal programından mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri yan dal programına ait fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür.

Yürürlük
Madde 10
Bu yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11
Bu yönerge Okan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.