Ders İçerikleri

MENU

I. YARIYIL
ÖZE101 Özel Eğitim (2-0-2)
Temel kavramlar, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitime ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler; destekler ve yasal haklar.

ÖZE103 Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu (2-0-2)
Temel kavramlar; zihin yetersizliği olan bireyler; otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler; sınıflandırma; eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/ tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/ tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; zihin yetersizliği olan bireye, OSB olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; aileye sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

ÖZE105 Çocuk Gelişimi(2-0-2)
Temel kavramlar; gelişim, büyüme, olgunlaşma, gelişimin ilkeleri; doğum öncesi gelişim ve doğum öncesi gelişimi etkileyen etmenler; fiziksel gelişim, tanımı ve önemi; çocuklarda 0-12 yaş fiziksel gelişim özellikleri; ergenlik döneminin fiziksel ve fizyolojik özellikleri; bilişsel gelişimin tanımı ve önemi; bilişsel gelişimle ilgili kavramlar ; dönemlere göre bilişsel gelişimin özellikleri; dil gelişimi, tanımı ve önemi; dönemlere göre sosyal-duygusal gelişim özellikleri; ahlak gelişimi, tanımı ve önemi; ahlaki gelişim süreci ve özellikleri; cinsel gelişim ve eğitim; cinsel gelişimle ilgili kavramlar; cinsel gelişimi etkileyen etmenler; cinsel gelişim süreci; cinsel eğitim; özbakım becerileri, öz bakım becerilerinin gelişimi ve gelişimsel dönemlere göre özbakım becerileri.

ENG111 Yabancı Dil I(2-2-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini arttırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

ENF101 Bilgisayar I(2-2-3)
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerinde etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramlar.

TRD101 Türkçe I: Yazılı Anlatım(2-0-2)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metnin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları ( bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım ( yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma ); planlı yazma aşamaları ( konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kurumsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkartma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı ( XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. Ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

EGT111 Eğitim Bilimine Giriş(3-0-3)
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21. Yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

II. YARIYIL
ÖZE104 Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek(2-0-2)
Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/ dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

ÖZE106 İşitme ve Görme Yetersizliği(2-0-2)
Temel kavramlar; işitme yetersizliği olan bireyler; işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler; görmenin doğası; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

ÖZE108 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım(2-0-2)
İlkyardımın tanımı ve genelleme, solunum sistemi ve acil durumlarda yapılacaklar, dolaşım sistemi ve acil durumlarda yapılacaklar, kalp durması ve acil durumlarda yapılacaklar, kanamalar ve acil durumlarda yapılacaklar, yanıklar ve acil durumlarda yapılacaklar, yaralanmalar, kırılmalar ve acil durumlarda yapılacaklar, zehirlenmeler ve acil durumlarda yapılacaklar, şuur kaybı ve ilkyardım, epilepsi nöbetleri sırasında ve sonrasında yapılacaklar.

ENG112 Yabancıl Dil II(3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “ Yabancı Dil I “ dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

ENF102 Bilgisayar II(2-2-3)
Bilgisayar destekli eğitimle ilgili temel kavramlar, bilgisayar destekli eğitimin öğeleri, kurumsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim-öğretim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

TRD102 Türkçe II: Sözlü Anlatım(2-0-2)
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: ( karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram vb. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma vb. ). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

ATA102 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II(2-0-2 )
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: ( Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik ). Bütünleyici İlkeler.

EGT102 Eğitim Psikolojisi(3-0-3)
Eğitim- psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim ), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler ( motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

III. YARIYIL
ÖZE205 Erken Çocuklukta Özel Eğitim(3-0-3)
Temel kavramlar: bebeklik, erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı; erken çocuklukta özel eğitimin ( EÇÖZE) tanımı, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı; yasalarda EÇÖZE; EÇÖZE’de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’ de müdahale programları; kurum, ev ve kurum-ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE ‘de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli uygulamalar.

ÖZE203 Uygulamalı Davranış Analizi( 3-0-3)
Uygulamalı davranış analizinin ( UDA) temelleri, tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi; UDA ve etik; hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme; hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi; öğretime karar vermek için verilerin kullanımı; sembol pekiştirme; yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri; davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri; ayrımlı pekiştirme: sönme, tepkinin bedeli; genellemenin sağlanması; UDA ve tek denekli araştırma yöntemleri.

ÖZE201 Özel Eğitimde Bütünleştirme( 2-0-2)
Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları: birlikte ve ayrı eğitim; bütünleştirmenin tanımı; en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçesi, yasal dayanakları ve türleri; destekleyici özel eğitim hizmetleri: danışmanlık, sınıf-içi destek ve kaynak oda; bütünleştirmede işbirliği: tanımı, önemi ve türleri; Türkiye’de bütünleştirme süreci: geçmişte ve günümüzde bütünleştirme; Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelerde bütünleştirme; bütünleştirmenin başarısını etkileyen etmenler; bütünleştirmeyle ilgili araştırmalar.

ÖZE207 Türk İşaret Dili(2-0-2)
Dünya’da ve Türkiye' de işaret dili; Türk İşaret Dili ve özellikleri; harfler, tanımlar ve kullanım; kendisi ile ilgili işaretler; çevre ile ilgili işaretler; cümle kurma; sayılar ve matematik işaretleri; Türk İşaret Dili dil bilgisi kavramları; Türk İşaret Dili ile karşılıklı konuşma.

ÖZE211 Ölçme ve Değerlendirme(3-0-3)
Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık); eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özelllikleri; psikolojik, gelişimsel, eğitsel ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve araçları; geleneksel yaklaşımlara dayalı araçlar ( yazılı sınav, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler); öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri); ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler; öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme; özel eğitim alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

EGT241 Öğretim İlke ve Yöntemleri(3-0-3)
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Seçmeli I(2-0-2)
Seçmeli II(2-0-2)

IV. YARIYIL
ÖZE202 Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi( 3-0-3)
İletişimin tanımı, dilin tanımı; dil edinim kuramları; dil, iletişim ve konuşma kavramlarının ve gelişiminin açıklanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları; dil, iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesi; dilin bileşenlerine göre amaçlarının belirlenmesi; iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemler; iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliği.

ÖZE204 Özel Eğitimde Değerlendirme(3-0-3)
Temel kavramlar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirilmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerinin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma.

ÖZE206 Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim(2-0-2)
Özel eğitim ve teknolojiyle ilgili temel kavramlar; eğitimde ve özel eğitimde teknolojinin kullanımının önemi; farklı özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar; farklı teknolojik araçların (örn., akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon) özel eğitimde kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları teknoloji destekli eğitime uygulama örnekleri; düşük ve yüksek teknoloji gerektiren alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamaları.

ÖZE2O8 Özel Eğitimde Oyun ve Müzik(2-0-2)
Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve önemi; oyunun kuramsal açıklamaları; çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri; bilişsel ve sosyal oyun gelişimi; özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri; özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda oyunun kullanımı ve uyarlanması; oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler;oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar;oyunun içine öğretimi gömme uygulamaları;oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları; müziğin tanımı ve önemi; müziğin gelişimi ve özellikleri;özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin müzik özellikleri;özel eğitimde müzik aracılığıyla öğretim;özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziği kullanımı ve uyarlanması; müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler;müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar;müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları;müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.

ÖZE210 Braille Okuma-Yazma(2-0-2)
Braille yazı sistemi; Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler; Braille alfabesiyle okuma ve yazma, tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma; kabartma matematik ve fen sembolleri.

ÖZE212 Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem(1-4-3)
Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanma; gözlem yapma; kurum ve sınıf içi eğitsel, davranışsal ve gelişimsel uygulamaları gözlemleme; çocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme; gözlemleri paylaşma ve tartışma; kurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma.

Seçmeli III(2-0-2)
Seçmeli IV(2-0-2)

V. YARIYIL
ÖZE301 Özel Eğitimde Okuma- Yazma Öğretimi(3-0-3)
Okuma ve yazmanın tanımı ve yapısı; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde okuma-yazma özellikleri; okumaya hazırlık programlarıyla ilgili yaklaşımlar; okumaya hazırlığın değerlendirilmesi ve okumaya hazırlığın desteklenmesi; yazma mekaniğinin öğretimi; işlevsel okuma-yazmanın değerlendirilmesi ve işlevsel okuma-yazmanın öğretimi: ses temelli okuma-yazma öğretimi, cümle temelli okuma-yazma öğretimi, hece temelli okuma-yazma öğretimi, kelime temelli okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma sınıfında okuma-yazma için yapılabilecek uyarlamalar; farklı özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazma öğretim teknikleri/ strateijileri, okuma-yazma öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma-yazma öğretimini uyarlama süreci.

ÖZE303 Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi ( 3-0-3)
Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; fen bilgisindeki temaları inceleme; konuları sıralama; konuların kazandırılması için gerekli kavramları belirleme ve bunlara dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme; öğrencilerin düzeylerine göre ders planlarını hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; fen bilgisi öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama; sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; sosyal bilgilerdeki temaların incelenmesi (üniteler, belirli gün ve haftalar, vb.); konuların mantıklı sıraya konulması; konuların kazandırılması için gerekli kavramların belirlenmesine dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçlarının geliştirilmesi; öğrencilerin düzeylerine göre ders planlarını hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; sosyal bilgiler öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama.

ÖZE305 Özel Eğitimde Matematik Öğretimi(3-0-3)
Matematik beceri ve kavramların değerlendirilmesi; matematik öğretimi ve planlanması; basamaklandırılmış öğretim ve doğrudan öğretim yaklaşımları; problem çözme becerileri geliştirme; matematik programını uygulama; sayma, toplama, çıkarma, bölme işlemlerinin öğretimi; matematik öğretiminde hata türleri ve analizi; işlevsel matematik becerilerinin öğretimi: değer(para), zaman, uzunluk ve ağırlık ölçüleri; geometri kavram ve becerilerinin öğretim yolları; kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar, özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik matematik öğretim teknikleri/stratejileri; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; matematik öğretimini farklı özel eğitim gruplarına uyarlama.

ÖZE307 Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi(3-0-3)
Temel kavramlar: temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerin tanımı: temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerim değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zeka; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama

ÖZE309 Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması(2-0-2)
Bireyselleştirilmiş eğitim olanları (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programları); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planları; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planları: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden-kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’nin ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

EGT311 Sınıf Yönetimi(2-0-2)
Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen snıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler)

Seçmeli V(2-0-2)
Seçmeli VI(2-0-2)

VI. YARIYIL
ÖZE302 Özel Eğitimde Aile Eğitimi(3-0-3)
Aile kavramı; aile sistem kuralları; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kurumsal ve yasal dayanakları; yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar; ailelerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde katılımı; öğrencinin değerlendirilmesi; bireyselleştirilmiş aile eğitim planı (BAHP), bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve geçiş planlarına ailenin katılımı; ailelere öğretme becerilerini kazandırma; kurum, ev ve kurum-ev merkezli aile öğretim programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

ÖZE304 Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi (3-0-3)
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okuma-yazma gelişimini ve okumanın değerini anlamaya ilişkin etkinlikler; sözcük dağarcığını geliştirme; dilbilgisi öğretimi; yazma süreci; yazılı metin türleri; yazılı ifade becerilerine ilişkin etkinlik hazırlama; okuma becerileri ve stratejilerinin tanımı; metin incelemede beceri ve stratejilerin uygulanması; bireyselleştirilmiş okuma eğitiminin önemi: uygulanması ve değerlendirilmesi; eleştirel okuma; yaratıcı yazma; okuma metni analiz yöntemleri; dinleme becerilerini geliştirici çalışmalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazmayı geliştirici teknikler/ stratejiler.

ÖZE306 Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor(3-0-3)
Temel kavramlar: bozukluk, özür, engel, nedenler, önleme, fiziksel eğitim ve spor; farklı özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini ölçme ve değerlendirme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini destekleme amaçlı planlama ve program yapma; fiziksel eğitim ve sporda kullanılabilecek öğretimsel yaklaşımlar, fiziksel eğitimi ve sporu özel eğitim ihtiyacı olan bireylere uyarlama süreci.

ÖZE308 Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi(2-0-2)
Sanatsal becerilere ilişkin temel kavramlar; normal gelişim sürecinde çocukta çizgi gelişimi; çizgi gelişiminin özellikleri; özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda çizgi gelişimi ve özellikler; sanatsal becerilerin(resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılanbilecek öğretim yöntemlerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlanması; farklı sanatsal becerilerin öğretimi: sulu boya ile boyama, makasla kesme, baskı, püskürtme, origami ve mum çalışmaları, maske, kukla yapma ve bileklik yapma; çocukla sanatsal becerileri değerlendirmek ve kazandırmak için ölçme aracı geliştirme; öğretim planları hazırlama; öğretim uygulama örnekleri geliştirme ve uygulama

EGT304 Toplum Hizmet Uygulamaları(1-2-2)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

ÖZE310 Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi(1-4-3)
Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı kurumlarda okul deneyimi kazanma; eğitim-öğretim hizmetlerine katılma; özel eğitim hazırlık çalışmalarını planlama; eğitim ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle iş birliği yapma; eğitim ortamlarında sınıf yönetme; öğretimsel uyarlamalar yapma; öğretimi yürütme; yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumlarını gerçekleştirme; karşılaşılan sorunlara ilişkin öneriler geliştirme ve uygulama.

Seçmeli VII(2-0-2)
Seçmeli VIII(2-0-2)

VII. YARIYIL
ÖZE401 Özel Eğitimde Meslek Etiği(2-0-2)
Özel eğitim öğretmenliğinin önemi ve özellikleri; özel eğitim öğretmenlerinin sahip olması gereken genel ve özel alan yeterlilikleri; özel eğitimde kişisel ve mesleki gelişim; bilimsel temelli gelişmeleri takip etme ve uygulama; etiğin tanımı ve önemi; genel etik ilkeleri ve uygulama alanları; etikle ilgili temel kavramlar; etik teorisi; özel eğitim öğretmenliği ve etik; özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve etik; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri ve etik; özel eğitimde etik ilkeleri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri ve ailelerini destekleme, bilgi edinimi, korunumu ve paylaşımı; işbirliği, sosyo-kültürel farklılıklara saygı; cinsiyete saygı; bilimsel bilgiyi takip etme, öğrenme ve paylaşma.

ÖZE403 Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı(1-2-2)
Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve önemi; öğretim amaçlarının seçimi, değerlendirilmesi ve etkili kullanımı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama), sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araç hazırlama). ( Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I derslerinde yapılacaktır.)

EGT211 Bilimsel Araştırma Yöntemleri(2-0-2)
Bilim ve bununla ilgili temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi vb.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

ÖZE409 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I(2-8-6)
Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, hazırladığı ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildiklerini belirleme, beceri öğretimi yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.

Seçmeli IX(2-0-2)
Seçmeli X(2-0-2)

VIII. YARIYIL
ÖZE402 Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler(2-0-2)
Türkiye’de engelli bireylere ve özel eğitime yönelik politikaların ve yasal düzenlemelerin geçmişi; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik ulusal politikalar ve yasal düzenlemeler; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik uluslararası politikalar ve yasal düzenlemeler; Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere taraf olması; dünyadaki yasal düzenlemelerin engelli bireyler, özel eğitim uygulamaları ve Türkiye’deki düzenlemeler açısından önemi; engelli bireylere yönelik genel paradigma değişimi; politika, yasal düzenlemeler ve uygulamalar arasındaki boşluk.

EGT403 Rehberlik(3-0-3)
Temel kavramlar; öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler(hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

EGT421 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi(2-0-2)
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

ÖZE410 Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II(2-8-6)
Kavram, beceri, oyun ve akademik alanlarda belirlenen becerilerde öğretim yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi, davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamaya ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma.

Seçmeli XI(2-0-2)
Seçmeli XII(2-0-2)