Esaslar ve İş Akışları

MENU

Esaslar ve İş Akışı V4.0 3-5-2019

1. Proje Odaklı Yenilikçi Mühendislik Araştırma ve Eğitim Sistemi (PROMES®) yaklaşımı, mühendislik lisans eğitimini araştırma ve inovasyona yönelik olarak organize etmeyi ve böylece motivasyonu yüksek, yenilikçi düşünme, proje yürütme ve ürün geliştirme bakımından deneyimli, Ar-Ge süreçleriyle sanayiyi yakından tanıyan mezunlar yetiştirmeyi hedefler. Özel sektör kuruluşlarına da, üniversite ortamına, öğrenci ve akademisyenlerine erişerek birlikte yenilikçi fikirler geliştirme imkanı tanır.
2. Lisans öğrencilerinin eğitimlerinin en başından itibaren somut ve gerçekçi, yenilikçi ürün geliştirme projeleri üzerinde çalışmaya başlamaları, bu çerçevede araştırmacılarla, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle ve sanayi ile sürekli etkileşim içinde olmaları yaklaşımın esasını oluşturur.
3. Faaliyet alanları PROMES® ile uyumlu ŞİRKETLERİN/KURUMLARIN PROMES® programına üyelikleri ve sağlayacakları destekler ŞİRKET/KURUM ve ÜNİVERSİTE yetkilileri tarafından imzalanacak ve aşağıdaki şartları içeren bir PROTOKOL ile tanımlanır:
4. Burs fonu katkı payları PROTOKOL’de belirtilir. Şirketlerin LİDER SPONSOR, DESTEK SPONSOR, ÜYE SPONSOR ve ÜYE statülerinin getirdiği yetki ve sorumluluklar aşağıda listelendiği gibidir. İstenirse her yıl dönem başlama tarihinden bir ay önce haber vererek destekçi ŞİRKET/KURUM farklı kategori seçebilir. Destekçiler yıllık burs fonu katkı paylarını her akademik yılın başında ödemeyi taahhüt ederler.

4.1 LİDER SPONSOR
- PROMES® Yönetim Kurulu Üyeliği
- PROMES® Proje Çerçevelerine karar yetkisi
- İlgili Teknolojik Yol Haritaları
- Y.Lisans ve Doktora projeleri önceliği
- Öğrenci seçme imkanı
- Promes sunuşlarına katılım
- Özet PROMES® raporuna ulaşım
4.2 DESTEK SPONSOR
- İlgili Teknolojik Yol Haritaları
- Promes Sunuşlarına katılım
- Özet PROMES® raporuna ulaşım
4.3 ÜYE SPONSOR
- PROMES® Sunuşlarına katılım
- Özet PROMES® Raporuna Ulaşım
4.4 ÜYE
- PROMES® Sunuşlarına katılım


5.
PROMES® Programı üyeliği 4 yıl sürelidir. Bahar Dönemi bitişi ile başlar, dört yıl sonraki güz dönemi başlangıcı ile biter. Taraflardan herhangi biri bir ay önce haber vererek protokol süresi tamamlanmadan üyeliği sona erdirebilir. Üyeliği sona ermesiyle, varsa burs fonu katkı payı taahhüdü de ortadan kalkar.
6. PROMES® yaklaşımını uzun vadede yönlendirmek üzere fakülte ve bölüm yöneticileri, araştırmacılar ve LİDER SPONSOR firma temsilcilerinden oluşacak PROMES® Yönetim Kurulu bu doğrultuda karar alma ve uygulamaları denetlemekten sorumludur.
7. PROMES® kapsamında, mühendislik lisans öğrencilerinden oluşacak proje takımlarının, yenilikçi birer sanayi ürününün geliştirilmesi üzerinde sanayi kuruluşları ile işbirliği ortamında çalışarak deneyim kazanmaları hedeflenir.
8. Proje takımlarına katılacak öğrencilerin belirlenmesi için her eğitim-öğretim dönemi başında her sınıftan dileyen mühendislik öğrencilerinin katılacağı sınavlar düzenlenir. Proje takımlarında her sınıftan öğrencinin birlikte görev yapmasıyla, alt sınıflardaki öğrencilerin proje ortamında deneyim kazanmaları, üst sınıf öğrencilerinin ise ustalık ve liderlik vasıflarının geliştirilmesi hedeflenecektir.
9. Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2,2 olmayan öğrenciler PROMES’e katılamaz, katılmışlarsa ayrılırlar. Bu koşul yalnızca birinci sınıfın ilk döneminde programa katılmak üzere sınava giren öğrencilerde aranmaz.
10. PROMES® uygulamasına yönelik bilgi sistemi altyapısının merkezinde PROMES® Yönetim Portalı (PYP) ve Veri Tabanı yer alır. Bu altyapı ile proje takımlarının kompozisyonları, proje yükümlülükleri, proje takvimleri ve kazanımları ile öğrenci başarımlarının yanı sıra, sanayi ile etkileşimde zaman içinde boyutlarının artması hedeflenen proje işbirlikleri, ticarileşmeye yönelik içerik takibi, oluşan ve paylaşılan üretim ara ürünleri (project artifacts), raporlar, vb izlenir.
11. PROMES® öğrencilerinin üzerinde çalışacakları projeler, farklı bölümler müfredatlarıyla uyumlu olacak bir ya da birkaç proje çerçevesi kapsamında tanımlanır. Proje çerçeveleri, akademisyenler, araştırmacılar ve sanayi temsilcilerinden oluşacak Proje Yönetim Kurulu (PYK) tarafından belirlenir. 2018-2019 akademik yılında pilot PROMES® uygulaması için proje çerçevesi Haberleşen Otonom Elektrikli Araçlar (Connected, Automated, Electric Vehicles, CAEV) olarak belirlenmiş; aynı çerçevenin 2019-2020 akademik yılı için de geçerli olması 30.4.2019 tarihli PYK toplantısında kabul edilmiştir.
12. Proje süresince üzerinde çalışacak takım mensubu öğrencilerin zaman içinde değişebilecek olmasına karşın, PYK kompozisyonlarının elden geldiğince değişmemesi esastır. Proje başarısından PYK sorumludur.
13. PROMES® kapsamında belirlenecek her bir proje çerçevesi için Üniversite PYK üyeleri arasından bir PROMES® Proje Sorumlusu (PPS) atar. 2018-2019 ve 2019-2020 akademik yıllarında Prof. Dr. Orhan Alankuş, PPS olarak görev yapacaktır. PPS, PYK ile tüm paydaşlar arasında kendi projesiyle ilgili tüm iletişim ve işbirliğinin yürütülmesinden sorumludur.
14. Geliştirilen ürünlere yönelik isterler, tasarım, gerçekleştirme ve test/değerlendirme çalışmaları her eğitim döneminin sonunda öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve sanayicilerin (tüm paydaşların) birlikte değerlendirmeleriyle olgunlaştırılır.
15. PROMES® programı, dört yıllık mühendislik lisans müfredatlarının uygulanmasını değiştirmez. Ancak bu müfredatlar kapsamında, ilk yılda bütün programlardaki Mühendisliğe Giriş derslerinde, Proje Yönetimi konusu işlenir, öğrencilere genel proje planlama ve yönetim ilke ve yöntemleriyle PROMES® özelindeki uygulamalar anlatılır.
16. PROMES®’e katılan her öğrenci, bir projede görevlendirilir. Mühendislik müfredatlarının son yılındaki Mühendislik Tasarımı ve (0, 2) 1 ve Bitirme Projesi (0, 4) 2 dersleri, PROMES® öğrencileri için PROMES® projeleriyle koordinasyon altında yürütülür. Öğrencilerin PROMES programındaki başarıları bölümlerce atanacak PROMES® koordinatörleri ile tüm paydaşların katılacakları değerlendirmelere dayalı olarak verecektir.
17. PROMES kapsamında başarıyla çalışan her öğrenciye, her dönem sonunda, ne kadar süreyle bu kapsamda çalıştığını ve katıldığı etkinlikleri gösteren bir katılım belgesi verilir.
18. Her akademik yıl sonunda PROMES® öğrencileri arasından proje başarılarına göre seçilceklere sponsorluk bütçesinden birer teşvik ödülü verilecektir.
19. Mühendislik öğrencilerinin dördüncü sınıf öğrenimleri sırasında katılabilecekleri İş Yerinde Eğitim (O’COOP) uygulaması, PROMES ile koordine edilerek yürütülür. Öğrencilerin PROMES kapsamında destekçi şirkette yapacakları çalışmalar O’COOP programı kapsamında değerlendirilir.
20. PROMES Yönetim Kurulu her yıl sonundaki sunumlar ve ödüllendirmeler sonrasında yaklaşımın esaslarını ve uygulama kurallarını gözden geçirir. Araştırma sonuçlarının bir sonraki dönemde proje konusu olabilecek yeni ürüne aktarılma yöntemleri kararlaştırılır.