İstanbul​ Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MENU

İstanbul​ Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı: Fakültenin Klinik Bilimler Bölümü bünyesinde yer alan her bir anabilim dalını,

b) Anabilim dalı kurulu: Fakültede bulunan her bir anabilim dalının akademik kurulunu,

c) Bölüm: Fakülte bünyesinde yer alan Klinik Bilimler Bölümü veya Temel Bilimler Bölümünü,

ç) Dekan: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Eğitim-öğretim çalışmaları: Fakültede verilen teorik ve uygulamalı dersler, klinik öncesi (preklinik) pratik çalışmalar, laboratuvar çalışmaları, klinik uygulamalar, multidisipliner klinik çalışmalar (entegre klinik eğitimi), alan çalışması, seminerler, proje, ödev ve benzeri çalışmaları,

e) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun diş hekimliği programı için belirlediği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Senato tarafından kabul edilen, ortak ilkelere dayanılarak Fakülte Kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim çalışmalarının tümünü,

f) Eğitim-öğretim yılı: Fakültedeki, yılsonu (final) sınavları ile kayıt dönemi hariç, en az on dörder haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan akademik yılı veya dönem tatili (ara tatil) hariç, en az yirmi sekiz haftadan oluşan akademik yılı,

g) Fakülte: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ğ) Fakülte Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

h) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

i) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İstanbul Okan Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

m) Yaz okulu: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun eğitim amaçlayan en az yedi haftalık eğitim-öğretim süresini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

MADDE 5- (1) Her yıl Fakülteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6- (1) Fakülteye öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 7- (1) Fakülteye öğrenci olma hakkını kazanan adayın, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere Rektörlüğe başvurması gerekir. Kayıt için gerekli belgeler ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir.

Yabancı öğrenci kabulü

MADDE 8- (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 9- (1) Değişim öğrencilerine ve özel öğrencilere ilişkin olarak 15/12/2019 tarihli ve 30979 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yatay geçiş yoluyla kabul

MADDE 10- (1) Diğer bir diş hekimliği fakültesinden, Fakülteye yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11- (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi; bir yıl süreli yabancı dil (İngilizce) hazırlık programı hariç, her biri bir akademik yılı (güz ve bahar yarıyılları) kapsayan beş yıldır ve bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğretim yapılır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 12- (1) Fakültede eğitim-öğretim dili; Türkçe Programı için Türkçe, İngilizce Programı için klinik uygulamalar dışında İngilizcedir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 13- (1) Öğrenciler için hazırlık eğitimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) İngilizce Eğitim Programı için İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi zorunludur. Seviye tespit sınavları, muafiyet, yabancı dille eğitim ve İngilizce hazırlık sınıfına ilişkin hususlar 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Üniversitenin ilgili yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Akademik takvim

MADDE 14- (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar ve Fakültenin görüşü alınarak Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(2) Fakültenin akademik takvimi hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl olarak planlanır. Ancak gerekli görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yıllık dersler de açılabilir.

b) Bir yarıyıl eğitim-öğretim süresi; kayıt ile yılsonu (final) sınav dönemleri hariç en az on dört haftadır. Bir eğitim-öğretim yılı (akademik yıl), güz ve bahar yarıyılı olmak üzere (final sınav dönemleri dâhil) en az otuz iki haftadan oluşur.

c) Eğitim-öğretim akademik takvime göre yürütülür. Ancak klinik uygulamaların, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlar ile ilgili süresini aştığı durumlarda; klinik uygulama ve multidisipliner klinik eğitim programları, akademik takvimin öncesinde başlatılıp, sonrasında bitirilebilir. Eğitim-öğretim dönemleri gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile ayrıca düzenlenebilir.

ç) İlgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile üçüncü ve dördüncü akademik yıllarını başarı ile tamamlamış öğrencilere; yaz aylarında belirlenen dönemlerde, klinik uygulaması olan derslerde klinik uygulama ve multidisipliner klinik çalışma programları düzenlenebilir. Yaz döneminde klinik programı ve çalışma esasları Fakülte Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

Eğitim-öğretim kapsamı

MADDE 15- (1) Fakültenin eğitim-öğretim programı 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan eğitim-öğretim çalışmalarından oluşur.

(2) Diş hekimliği eğitim-öğretim programında; yarıyıllara göre yer alan bütün mesleki zorunlu teorik ve uygulamalı dersler ile pratik çalışmalar, bunların haftalık kredi/saatleri ve toplam kredi/saat sayıları, gerekli eğitim-öğretim çalışmalarının kapsamı, içeriği ve esasları ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanır. Anabilim dalı akademik kurullarının önerileri temel alınarak Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur. Fakülte haricindeki diğer fakültelerin bölüm, bilim veya anabilim dallarından alınacak dersler, ihtiyaçlar doğrultusunda Fakülte Kurulunca belirlenerek Dekanlık tarafından ilgili fakültelerden/bölümlerden talep edilir.

(3) Öğrenci, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen zorunlu mesleki derslerin yanı sıra; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini zorunlu ortak dersler kapsamında almak ve Üniversite/Fakülte seçmeli ders havuzundan seçmeli ders seçmekle yükümlüdür.

(4) Fakültenin eğitim-öğretim programının üçüncü ve dördüncü akademik yıllarında öğrenciler klinik uygulama yaparlar. Klinik uygulamalar anabilim dalları tarafından yürütülür ve ilgili anabilim dalı tarafından verilen teorik dersleri ve klinikte hasta üzerinde gözlem, tanı ve tedavi uygulamalarını kapsar. Beşinci akademik yıllarında öğrencilere multidisipliner klinik eğitimi (entegre eğitim) verilir. Klinik uygulama ve multidisipliner klinik çalışmaların kapsamı, içeriği ve esasları ilgili anabilim dalı akademik kurullarının önerileri temel alınarak Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(5) Klinik uygulamalar, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sürelerde, belirlenen anabilim dalı kliniklerinde, gruplar halinde ve rotasyon şeklinde düzenlenerek karara bağlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur. Öğrenciler aynı anda birden fazla anabilim dalında klinik uygulama yapamazlar. Multidisipliner klinik çalışma esasları ve süresi de, Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(6) Fakültenin yabancı uyruklu öğrencilerinden, klinik uygulamaların Türkçe dilinde verildiği ve klinik hasta tedavilerinin başladığı 3 üncü sınıfa başlamadan önce, Türkçe yeterlilik belgesi getirmesi şartı aranır. Bu belge B2 seviyesini tamamlamış olduğunu gösteren bir belge olmalıdır.

Öğrenci ders programının belirlenmesi ve akademik danışman

MADDE 16- (1) Fakültedeki öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders programları, belirlenen akademik takvime uygun olarak Fakülte tarafından hazırlanır. Ders programları ile klinik uygulama ve multidisipliner klinik çalışma programları ve grupları eğitim-öğretim yarıyılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Birinci akademik yıldan itibaren her öğrenciye bir akademik danışman atanır. Dekanlık tarafından Fakülte öğretim üyeleri arasından görevlendirilen akademik danışman; öğrencinin eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olur ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlar. Danışman öğrenciyi izler, yol gösterir ve eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin yarıyılda alacağı zorunlu ve seçmeli dersler, programında yapılacak değişiklikler ve kayıt yenileme işlemleri akademik danışman onayı ile kesinleşir.

Kredi ve ders yükü

MADDE 17- (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi; o ders için haftalık teorik ders saati sayısına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer pratik çalışmaların haftalık saat sayılarının yarısının eklenmesi yoluyla belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 18- (1) Öğrenciler teorik ve uygulamalı derslere, pratik çalışmalara (klinik öncesi pratik uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, alan ve klinik çalışmalar) ve bunların gerektirdiği ya da ilgili anabilim dalı akademik kurulunun gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin (pratik çalışmaların) en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Teorik ve uygulamalı derslere asgari devam zorunluluğunu sağlamayan öğrenci, o ders/derslerden final ve bütünleme sınavına alınmaz ve o ders/derslerin final ve bütünleme sınavından sıfır not almış sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.

(2) Teorik ve/veya uygulamalı derslere asgari devam zorunluluğunu yerine getirememiş olan bir öğrenci, Dekanlığa yazılı mazeret dilekçesi verebilir. Mazeret dilekçesinin incelenmesi ve öğrencinin mazeretinin geçerli kabul edilmesi veya reddedilmesi kararı ve yetkisi Fakülte Yönetim Kuruluna aittir.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 19- (1) Fakültede eğitim-öğretim programı yıl esasına dayalıdır ve sınıf geçme sistemi uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim programında her akademik yıl (güz ve bahar yarıyılları) için Fakülte Kurulunca karara bağlanan ve Senato tarafından onaylanan ön şartlı teorik ve uygulamalı mesleki dersler (klinik öncesi pratik uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, klinik stajlar), bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın hazırlayıcısı olan derslerdir. Öğrenci, o akademik yılda aldığı ön şartlı mesleki derslerin tamamından başarılı olamadığı takdirde; bir üst sınıfa devam edemez ve üst sınıftan hiçbir mesleki ders alamaz. Ertesi akademik yılda, sadece başarısız olduğu dersi/dersleri aynen tekrarlar ve devam zorunluluğu vardır. Ancak bu ders/derslerin final/bütünleme sınavlarında başarılı olduğu takdirde; bir üst sınıfa devam etme hakkı kazanır. Öğrencinin tekrar ettiği akademik yıl, normal eğitim-öğretim süresinden düşülür.

(3) Uygulamalı derslerde, öğrencilerin yükümlü olduğu klinik öncesi/klinik pratik uygulamaların esasları, niteliği ve sayısı ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulunca karara bağlanır. Öğrenciler, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından yazılı olarak duyurulan belirli nitelik ve sayıdaki pratik uygulamayı ve ödevi verilen süre içerisinde veya klinik uygulama/entegre klinik eğitimi sonunda başarı ile tamamlamak ve teslim etmek zorundadırlar. Öğrencilerin eksik kalan pratik çalışmalarını anabilim dalı başkanınca belirlenen gün ve saatlerde telafi etmeleri gereklidir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenci, o dersin final sınavına giremez. Öğrenci, Dekanlık tarafından belirlenen bütünleme sınavı öncesi telafi döneminde de, eksik kalan pratik uygulamalarını tamamlamadığı takdirde; bütünleme sınavına da girmeye hak kazanamaz. Öğrenci, başarısız olduğu dersin pratik çalışmalarını bir sonraki akademik yılda dersin açıldığı yarıyılda tekrar almak ve o ders için o yarıyılda Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenmiş tüm koşulları yerine getirmek zorundadır.

(4) Eğitim-öğretim programı gereğince sadece bir akademik yarıyılda alınan ön şartlı olmayan zorunlu mesleki derslerde, devam koşulunu yerine getirmiş olmakla birlikte; final/bütünleme sınavlarında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu ders/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak bir sonraki akademik yarıyılda sorumlu geçtikleri ders/derslerin final ve bütünleme sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadırlar.

(5) Ortak zorunlu derslerde devam koşulunu yerine getirmiş olmakla birlikte; sınavlarda FF notu alarak başarısız olan bir öğrenci, bu ders/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. Ancak, sorumlu geçtiği ders/derslerin final ve bütünleme sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(6) Ön şartlı mesleki dersler her eğitim-öğretim dönemi başında düzenlenen eğitim-öğretim planında belirtilerek Fakülte Kurulu kararı ile Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

(7) Eğitim-öğretim programında yer alan dersler ile programların yürütülüşü konusunda, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile başka şartlar ve ön şartlar konabilir veya kaldırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 20- (1) Ara sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir. Eğitim-öğretim programında yer alan teorik dersler için her yarıyılda en az bir teorik ara sınav sınavı yapılması zorunludur. Uygulamalı dersler için ara sınavları; teorik ya da teorik ve pratik sınav şeklinde yapılabilir. Bu durumda, o dersin ara sınav notunun belirlenmesinde teorik ve pratik sınav notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır.

(2) Uygulamalı derslerde öğrencilerin yükümlü olduğu pratik uygulamalar, ödevler ve ara sınavların nasıl değerlendirileceği ve yarıyıl içi sınav notunun nasıl belirleneceği hususu, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Anabilim dalı akademik kurulundan bir değerlendirme kararı iletilmemesi durumunda, pratik uygulama, ödev ve ara sınavlarında ayrı ayrı iletilen notlar toplanır ve aritmetik ortalaması alınarak yarıyıl içi sınav notu belirlenir. Akademik kurul kararı ile tek not olarak değerlendirmesi durumunda ise; pratik uygulama, ödev ve ara sınav notlarının her biri, yarıyıl içi sınav notu içinde belirlenmiş olan ağırlıklarına göre hesaplanır ve bu notlar toplanarak yarıyıl içi sınav notu belirlenir.

(3) Final sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir. Eğitim-öğretim programında yer alan teorik derslerin final sınavları, teorik sınav şeklinde yapılır. Uygulamalı derslerin final sınavları ise teorik ya da teorik ve pratik sınav şeklinde yapılabilir. Öğrencinin bir dersin final sınavında başarılı olması için teorik ve pratik final sınavlarının her birinden en az 50 alması zorunludur. Final notunun belirlenmesinde teorik ve pratik sınav notları toplanarak aritmetik ortalaması alınır.

(4) Üniversite ortak dersleri ve seçmeli dersler hariç yarıyıl içi ve final sınav notlarının, final ders başarı notu içindeki ağırlıkları %50’dir.

(5) Final sınavında başarısız olan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınavına girerler. Öğrenci, bütünleme sınavında sadece başarısız olduğu teorik ve/veya pratik bölümden sınava alınır. Öğrencinin bütünleme sınavında başarılı olması için teorik ve pratik final sınavlarının her birinden en az 50 alması zorunludur.

(6) Teorik ve/veya pratik ara sınavlarına giremeyen öğrenci mazeretinin bitimini izleyen en geç yedi iş günü içerisinde, durumunu yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından dilekçesi ve alınan sağlık raporu değerlendirilerek mazereti haklı ve geçerli bulunan öğrenci, mazeret sınavı hakkını Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte kullanır. Mazereti uygun görülmeyen öğrenci ise o sınavdan sıfır not almış sayılır. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Final ve bütünleme sınavları bir yarıyılda her ders için birer kez yapılır ve bu sınavlar için mazeret kabul edilmez. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere bir daha mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Zorunlu hallerde hafta sonlarında da sınav yapılabilir.

Sınavların yapılışı

MADDE 21- (1) Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında yarıyıl içi, final ve bütünleme sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili anabilim dalı/bölüm başkanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek sınavlardan en geç bir hafta önce ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek; sınava girerken kimlik kartları ile teorik veya pratik sınavlarda gerekli olan araç ve gereçleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

(3) Bir dersin yarıyıl içi, final ve bütünleme sınavları, o dersi veren öğretim üyesi tarafından düzenlenir ve yürütülür; zorunlu hallerde ise anabilim dalı başkanı veya Dekan tarafından belirlenen öğretim üyesinin sorumluluğunda yapılır. Bir sınavda soruların ağırlıkları ve sınavın süresi öğrencilere sınavdan önce bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınav sonunda ilgili öğretim üyesine verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 22- (1) Diş Hekimliği eğitim-öğretim programında alınan her ders için yapılan sınavların değerlendirilmesinde; o dersin öğretim üyesi tarafından öğrencilere sıfır ile yüz arasında bir not verilir ve bu not ham not olarak adlandırılır. Ders başarı notu, harf değeri ile ifade edilir. Notlar ve değerleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:

a) Ders notu:

Puan DeğeriHarf DeğeriKatsayıSözel Değeri

90-100 AA 4.00 Mükemmel

80-89 BA 3.50 Pekiyi

70-79 BB 3.00 İyi

65-69 CB 2.50 Orta

60-64 CC 2.00 Geçer

0-59 FF 0.00 Başarısız

VF 0.00 Devamsız

E 0.00 Eksik

b) Diğer işaretler:

1) T- Transfer.

2) ÖD- Öğrenci değişim.

3) ERA- Erasmus.

4) E- Eksik.

5) R- Tekrar alınan ders.

(2) Diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) T işareti: Transfer derslerini gösterir ve ortalamaya katılır.

b) ÖD işareti: Öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir.

c) ERA işareti: Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.

ç) E işareti: Klinik öncesi ve klinik derslerde pratik uygulamalara ilişkin gerekli koşulları tamamlayamadıkları için final sınavlarına girmeye hak kazanamayan öğrencilere verilen işarettir. Bir dersten E notu alan öğrenciler, dekanlık tarafından verilen sürede eksikliklerini tamamlayarak bütünleme sınavına girmek zorundadırlar. Aksi takdirde, E notu FF notu haline dönüştürülür.

d) R işareti: Tekrar alınan dersi gösterir.

(3) Geçmez notların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF notu: Sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda başarısız (0-59) olan öğrenciye verilen nottur. Bir dersten FF notu alan öğrenciler, verildiği ilk akademik yılda bu dersi tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

b) VF notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için final ve bütünleme sınavlarına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilen nottur. Not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. Öğrencinin VF notu aldığı dersi/dersleri, verildiği ilk akademik yılda tekrar alması ve devam etmesi zorunludur.

Ders başarı notunun hesaplanması

MADDE 23- (1) Fakültede ders geçme notu 100 puan üzerinden en az 60 puandır.

(2) Eğitim-öğretim programında yer alan her ders için yarıyıl sonu başarı durumunun belirlenmesinde; öğrencinin o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ile yarıyıl içi ve final veya bütünleme sınavlarında aldığı notlar birlikte değerlendirilir. Öğrencinin bir dersin final veya bütünleme sınavında başarılı olması için teorik ve/veya pratik final sınavlarının her birinden en az 50 alması zorunludur. Yarıyıl içi ve final veya bütünleme sınav notlarının, final ders başarı notu içindeki ağırlıkları %50’dir. Öğrencinin yarıyıl içi sınav notunun %50’si ile final veya bütünleme sınav notunun %50’si toplandığında, elde edilen not en az 60 olduğu takdirde; öğrenci o dersten başarılı sayılır.

(3) Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi sayılarının, 22’nci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanmasıyla elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin öğrenime başladığı zamandan o güne kadar almış olduğu tüm kayıtlı derslerin kredi sayılarının, 22’nci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanmasıyla elde edilen sayının, bu derslerin toplam kredi sayısına bölünmesi yoluyla hesaplanır. GNO ve YNO hesabında, tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler başarılı olarak nitelendirilir.

Diploma

MADDE 24- (1) Fakültede yürütülen eğitim-öğretim programı gereği aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Ön Lisans Diploması: Diş hekimliği programının ilk iki akademik yılında yer alan bütün dersleri 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamış ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrencilere; öğrenimlerine devam etmek istemediklerini yazılı olarak Dekanlığa bildirmeleri ve talepleri üzerine Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir. Diplomada Rektör ve Dekanın imzası bulunur.

b) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programını 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamış ve diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere “Diş Hekimliği Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir. Diplomada Rektör ve Dekanın imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi

MADDE 25- (1) Öğrenciler, pratik ve klinik uygulamalarda diş hekimliği mesleğinin şartlarına uygun kıyafetler giyer.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 26- (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımı, temizliği ve korunmasından sorumludur.

Disiplin işlemleri

MADDE 27- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29- (1) 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.