Merkezin Amacı ve Çalışma Konuları

MENU

Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi (Avrasya Merkezi) Avrasya’nın hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelenmesi ve araştırılması, Avrasya Bölgesindeki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır. Bu bağlamda Avrasya Merkezi:

  1. Avrasya, Avrasya Bölgesi ülkeleri – Türkiye ilişkileri alanlarında araştırmalar yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlamak;
  2. Avrasya, Avrasya Bölgesi ülkeleri – Türkiye ilişkileri alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak;
  3. Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak;
  4. Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Avrasya’nın önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek;
  5. Avrasya alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, ilgili antlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak;
  6. Avrasya alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, merkeze ait en az bir adet süreli yayın hazırlayıp yayınlamak;
  7. Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenlere, Avrasya sorunları ile ilgili çalışmalar yapma ve tez hazırlama fırsatı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütür.