İstanbul Okan Üniversitesi

Yönerge

MENU

Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bu yönetmelik Okan Üniversitesi Kütüphanesinin yönetim ve çalışma esaslarını düzenler.

Örgütlenme ve yönetim
Madde 2 - Okan Üniversitesi Kütüphanesinin yönetimi Kütüphane Kurulu ve Kütüphane Daire Başkanı tarafından yapılır.

Kütüphane Kurulu ve Görevleri
Madde 3- Kütüphane Kurulu ilgili Rektör Yardımcısının veya Rektörün atayacağı bir öğretim üyesinin başkanlığında Fakülte Dekanları ve Meslek Yüksek Okulu Müdürünün kendi birimlerinin öğretim üye ve görevlileri arasından iki yıl için atadığı birer temsilciden oluşur. Kütüphane Daire Başkanı Kütüphane Kurulunun doğal üyesidir.

Madde 4 - Kütüphane Kurulu, Kütüphanenin hedeflerini, kitap, süreli yayın, elektronik veri tabanı, CD ve diğer materyalin alımındaki öncelikleri, Kütüphanenin vereceği hizmetler, Kütüphanenin kullanılması ve diğer kurumlara ait Kütüphanelerle yapılacak işbirliğinin esaslarını belirler, onay için Senatoya sunar.

Kütüphane Daire Başkanı ve Görevleri
Madde 5 - Kütüphane Daire Başkanı, kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler arasından Rektör tarafından atanır.

Madde 6 - Kütüphane Daire Başkanı, Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden sorumludur. Bu amaçla:

a) Bütçe, personel ihtiyacı ve hizmetle ilgili diğer konulardaki önerilerini Rektör’e iletir.
b) Kütüphane personelinin görev dağılımını yapar ve çalışmalarını denetler.
c) Kütüphanenin çalışma saatleri içinde daima hizmete hazır durumda olması için gerekli önlemleri alır.
d) Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izler, yeni teknolojilerden yararlanılması için gerekli önlemleri Rektör’e önerir.
e) Her akademik yılsonunda kütüphane faaliyetleri hakkındaki raporunu Rektör’e sunar.

Teknik Hizmetler
Madde 7- Kütüphane araç ve gereçlerinin sipariş edilmesi, satın alınması, sınıflandırılması, kataloglanması, ciltlenmesi, onarılması, restorasyonu, saklanması ve okuyucuların hizmetine en etkili şekilde sunulması işlemleri teknik hizmetleri oluşturur. Teknik hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesinden Kütüphane Daire Başkanı sorumludur.

Okuyucu Hizmetleri
Madde 8 - Okuyucu hizmetleri, kullanıcıların Kütüphanedeki bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacak hizmetlerdir. Bu hizmetler, danışmanlık, ödünç verme, gör-işit hizmetleri, kütüphaneler arası işbirliği ve eğitim faaliyetlerinden oluşur.

Madde 9 - Kütüphane Daire Başkanı ve personeli Kütüphanede mevcut materyali ve kullanım biçimlerini kullanıcılara tanıtmak, öğretim elemanlarının ihtiyacı olan literatür taramalarını yapmak, yeni yayınları duyurmak ve gerektiğinde Kütüphanenin kullanımına yönelik eğitim programları düzenlemek gibi danışmanlık hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.

Madde 10 - Kütüphane Daire Başkanı CD, mikrofilm, multi medya, kaset, dinleme cihazı gibi gör-işit araçlarını sağlamak, çoğaltmak, hizmete hazır tutmak ve bakımlarını yaptırmakla yükümlüdür.

Madde 11 - Okan Üniversitesi Kütüphanesi, yurtiçi ve yurtdışındaki Kütüphanelerle ödünç alma – verme olanağı sağlayan işbirliği anlaşmaları yapar. Bu sözleşmeleri, Kütüphane Kurulunun önerilerini göz önüne alarak Rektör imzalar. Kütüphanede mevcut bulunmayan kitap ve diğer malzemeler işbirliği anlaşması yapılan yurtiçi ve yurtdışı Kütüphanelerden Kütüphane Daire Başkanı tarafından karşılanır.

Okuma Salonundan Yararlanma
Madde 12- Okan Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri, personeli ve diğer üniversitelerin öğretim elemanlarıyla öğrencileri Okan Üniversitesi Kütüphanesinin okuma salonundan yararlanabilirler. Kütüphane meteryalini izinsiz olarak dışarıya çıkarmaya teşebbüs edenlere yasal hükümler uygulanır.

Ödünç verme işlemleri
Madde 13 - Okan Üniversitesi öğretim elemanları, öğrencileri ve personeli Kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Diğer üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrencilerine ise ancak 11. Madde uyarınca yapılmış bir işbirliği sözleşmesinin varlığı halinde kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç verilebilir.

Madde 14 - Ansiklopedi, el kitabı, atlas, sözlük gibi danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler ile mevcudu tükenmiş nadide eserler ödünç verilemez.

Madde 15 - Okan Üniversitesi öğretim elemanları ve personeli en çok 5, lisans öğrencileri en çok 2, yüksek lisans öğrencileri en çok 3 kitap ödünç alabilirler. Ödünç verme süresi, öğretim elamanları ve personel için 4 hafta, öğrenciler için 2 haftadır.

İlişik Kesme Belgesi
Medde 16 - Mezuniyet veya kayıt silme durumundaki öğrenciler Kütüphaneden ilişik kesme belgesi almak zorundadır. Bu durumdaki öğrencilerin isimleri Öğrenci İşleri Bürosunca, Kütüphane Daire Başkanlığı’na bildirilir. Kütüphane’ye borcu olan öğrencilere ilişik kesme belgesi verilmez. Emekli olan, istifa eden, sözleşmesi yenilenmeyen öğretim elemanları ve personele aynı işlem uygulanır.

Para Cezası ve Diğer Müeyyideler
Madde 17 - Ödünç alınan kitaplar süresi sonunda iade edilmediği takdirde her geçen gün için para cezası alınır. Para cezasının miktarı her akademik yılbaşında Kütüphane Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör’ün onayına sunulur. Kaybedilen veya yıpratılan materyalin yenisinin ödünç alan kişi tarafından sağlanması gerekir. Bu yapılmadığı taktirde ödünç alınan materyalin güncel piyasa fiyatının % 50 fazlasını ödemekle yükümlüdür.

Madde 18 - Bu yönetmelikte yer alan ilke ve kurallara uymayanlar, uyulmasını engelleyenler ve Kütüphanenin etkili şekilde çalışmasını zorlaştıranlar kütüphaneden yararlanma haklarını kaybedebilecekleri gibi disiplin hükümlerine ve diğer yasal müeyyidelere de tabi tutulurlar.

Madde 19 - Bu yönetmelik kabul tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu yönetmeliği Üniversite Rektörü yürütür.