Duyurular

2022-1-TR01-KA131-HED-000066138 Numaralı Proje / Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği

16 Mayıs 2024

İstanbul Okan Üniversitesinin Değerli İdari ve Akademik Personeli,

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan Yükseköğretimde Personel Hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Önemli Not: Hareketliliğe hak kazanan Akademik ve İdari Personel, hareketliliğe ilişkin davet mektuplarını 16 Haziran Cuma günü 23:59'a kadar erasmus@okan.edu.tr mail adresine göndermelidir.

Önemli Not: Erasmus+ Personel Eğitim Alma faaliyetinizin en geç 31-07-2024 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

HİBE
Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility Agreement For Training) eğitim alma programının gün gün belirtilmesi gerekir.

Hibe miktarı yurtdışında yapılacak masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir ve yapılacak masraflar için ayrı ödeme yapılmaz.

Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Personelin faaliyetten hibesiz olarak faydalanma hakkı vardır. Programa hibesiz katılmak isteyen personel de diğer personelle aynı başvuru ve değerlendirme sürecinden geçmektedir. Sıfır hibe alan katılımcılar da programın hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

ÜLKELERE GÖRE GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI

İÇERME DESTEĞİ
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

İçerme Desteği sahibi katılımcılar için nihai ek hibe, yapılan harcamanın gerçekleşme tutarı üzerinden verilecektir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen İçerme Desteği sahibi yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

SEYAHAT GİDERİ
Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri, AB Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak belirlenir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile gönderen kuruluşun bulunduğu/personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyetin gerçekleşeceği yere kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat destek hibesi hesaplanır.

* Yeşil seyahat araçlarının (tren, otobüs, paylaşımlı araba, tekne) kullanılması durumunda uygulanır.

* Yeşil seyahat yöntemleri, temelde uçak ve gemi yolculuğu dışındaki bütün ulaşım yöntemlerini (tren, otobüs, paylaşımlı araç kullanımı, bisiklet, tekne vb.) kapsamaktadır. Katılımcılara yeşil seyahat desteği ödemesi yapılabilmesi için:

Seyahatin ana unsurunun çevreci seyahat yöntemleri kullanılarak yapılması,

Kurumun bulunduğu ülkeye gidiş-dönüş yolculuğunun büyük bir kısmının yukarıda bahsedilen çevreci seyahat yöntemleri ile gerçekleştirilmiş olması,

Yolculuğun belgelerle kanıtlanması, gerekmektedir.

Sadece gidiş ya da sadece dönüşte yeşil seyahat yöntemleri kullanılması veya yolculuğun sadece bir bölümünde bu yöntemlerin kullanılması desteğin sağlanması için yeterli değildir.

Seyahat yöntemini ve seyahat tarihlerini kanıtlayıcı belgelerin (bilet, fiş, fatura, resmi yazışma vb.) faaliyet bitiminde dönüş belgeleri ile birlikte teslim edilmesi ve yeşil seyahat desteği talebinin bildirilmesi gerekmektedir.

Talepleriniz kanıtlayıcı belgelerinizle birlikte faaliyet bitiminde değerlendirilecektir.

BAŞVURU
Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training), seyahat hariç en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü süre ile program ülkelerinden birinden eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet, Okan Üniversitesi bünyesinde Uluslararası Programlar Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Kontenjan Sayısı: 12 Personel

Başvuru Şartları:

  1. Akademik ve İdari Personel olması
  2. Personel hakkında disiplin soruşturması bulunmaması

Başvuru için gerekli belgeler :

  1. Karşı üniversiteden/kurumdan alacakları davet mektubu, (Hareketlilik tarihleri, karşı üniversitenin/kurumun ve bölümün/birimin adları belirtilmeli) (BAŞVURU ESNASINDA ZORUNLU DEĞİL)
  2. Geçerli Dil belgesi ibraz edilirse artı puan uygulanacaktır.
  3. Kimlik Kartı

NASIL BAŞVURU YAPILIR?
1 Mart 2022 tarihi itibariyle Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ personel hareketliliği başvuru ve değerlendirme ve işlemlerinin Ulusal Ajans başvuru portalı üzerinden yürütüleceğini bildirmiştir.

Portala erişmek için tıklayınız.

İlan metninde belirtilen tüm başvuru belgelerinin e-devlet sistemi aracılığıyla gerekli belge yükleme alanlarına yüklenmesi zorunludur. Başvuru belgelerini eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruların 17 Mayıs - 2 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Portal 17 Mayıs 2024 tarihinde saat 00.00'da açılacak olup 2 Haziran 2024 tarihinde saat 23:59 itibariyle kapanacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra sisteme başvuru ya da belge girişi yapılamayacaktır. Tüm başvuru belgelerinin başvuru portalının ilgili bölümüne yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru formu Erasmus ofisine iletilmelidir. İlan metninde belirtilen tüm başvuru belgelerinin e-devlet sistemi aracılığıyla gerekli belge yükleme alanlarına yüklenmesi zorunludur. Başvuru belgelerini eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Komisyon, başvuruları Değerlendirme Ölçütlerine göre değerlendirecektir.

Önemli Not: Erasmus+ Personel Eğitim Alma faaliyetinizin en geç 31-07-2024 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

Lütfen sorularınız için Erasmus Ofisine mail atınız.

ÖLÇÜT AÇIKLAMASI VE PUANLARI

Programdan ilk kez yararlanmak

+10

İdari personel olmak

+5

Engelli personel olmak

+10

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel olmak

+10

Bir önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak

-10

Daha önce Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak

-5

Aynı birimden birden fazla başvuru olması durumda her başvuru için

-3

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir neden göstermeksizin gitmekten vazgeçmek,

-10

Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen İngilizce, sınav sonucunu belgeleyen idari personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. Geçerlilik sürelerine dikkat edilmelidir.

60-75 +5
75-100 +10

2022 Sözleşme Dönemi Erasmus El Kitabı için tıklayınız.