Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

MENU

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
b) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
c) Merkez: İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezini,
ç) Merkez Müdürü: İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünü,
d) Merkez Yönetim Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunu,
e) Merkez Danışma Kurulu: İstanbul Okan Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin tüm fakülte ve bölümlerindeki eğitim programlarına, araştırmalara, akademisyenlerin ve öğrencilerin yürüttükleri projelere yazılım, donanım ve uygulama desteği sağlamak, ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenleyerek akademik gelişime katkıda bulunmak, hizmetiçieğitim ve halka açık eğitim faaliyetleri ile hem Üniversite çalışanlarına hem de toplumun her kesimine bu alanda bilgi ve deneyim kazandırmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitedeki tüm fakülte ve bölümlerde, idari birimlerde ve laboratuvarlarda yer alacak bilgisayarların alımı aşamasından, kurulumu ve sağlıklı olarak işletilmesi sürecine kadar olan her aşamada her türlü desteği sağlamak,
b) Üniversitede yürütülecek bilgisayar destekli araştırma-geliştirme projelerine destek olmak, disiplinlerarasıprojeleri özendirmek, yeni projeler üretmek ve bunlara kaynak yaratmak,
c) Teknolojideki yenilikleri sürekli olarak araştırmak, uygulamak, yaygınlaştırmak; böylece Üniversite içinde ve dışında, toplumun çağdaş düzeyde teknolojik bilgi gereksinimini karşılamak, yeniliklerin kısa sürede yaygınlaşmasını ve en etkin şekilde uygulanmasını sağlamak,
ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler üreterek ve eğitim programları düzenleyerek; Üniversitenin toplumla bütünleşmesine, Üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlamak,
d) Toplumun her kesiminin gereksinim duyacağı nitelikte bir elektronik bilgi bankası oluşturmak, süreli/süresiz yayınlar hazırlayarak ve bilimsel toplantılar düzenleyerek akademik faaliyetlere katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez müdür yardımcısının görevi de sona erer.

(3) Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından ve Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler; süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite içinden veya dışından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Merkez Müdürü tarafından tespit edilecek bir tarihte ve onun başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonunu sağlamakla yükümlü olup, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

İta amiri
MADDE 16 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.