Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

MENU

Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,
Merkez: Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezini,
Merkez Müdürü: Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
Merkez Yönetim Kurulu: Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
Merkez Danışma Kurulu: Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 — Merkezin amacı; Avrasyanın hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelenmesi ve araştırılması, Avrasya Bölgesindeki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 — Merkez, 5 inci maddedeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Avrasya, Avrasya Bölgesi ülkeleri – Türkiye ilişkileri alanlarında araştırmalar yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayınlamak.
b) Avrasya, Avrasya Bölgesi ülkeleri – Türkiye ilişkileri alanlarında ulusal ve uluslar-arası nitelikte konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.
d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Avrasya’nın önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek.
e) Avrasya alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, ilgili andlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.
f) Avrasya alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, en az bir adet süreli yayın hazırlayıp yayınlamak.
g) Fen ve Sosyal Bilimler Ensititülerinde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenlere, Avrasya sorunları ile ilgili çalışmalar yapma ve tez hazırlama fırsatı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7 — Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü
Madde 8 — Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez müdür yardımcısının görevi de sona erer.

Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 9 — Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu
Madde 10 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından iki yıllık süre için görevlendirilirler; Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda en az bir veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 11 — Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez danışma kurulu
Madde 12 — Merkez Danışma Kurulu; Rektör tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.

Merkez ile iş, ekonomi ve kamu dünyası arasında ilişkileri sağlayacak Merkez Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır; Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 13 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
Madde 14 — Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

İta amirliği
Madde 15 — Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, bu görevini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.