Yapay Zeka ve Hukuk

MENU

​Yapay Zeka (YZ) ve Hukuk

Yazar: Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu

1. Genel Olarak

YZ alanındaki teknolojik gelişmeler ve yarattığı sosyokültürel değişimlerin somutlaştırılması, yasa hatta anayasa koyucunun önünde bir sorun olarak görülmeye başlamıştır. Otonomlaşmış1 karar verme sürecine ilişkin henüz hiçbir anayasa ya da uluslararası belgede bir düzenleme yer almamaktadır. Fakat makinelerin verdiği kararlara karşı koruyucu anayasal düzenlemeler üzerinde çaba gösterilmektedir. Bu çabalar, az da olsa ürünlerini vermektedir. Teknolojik gelişmeler bağlamında insan onuru garantisinin somutlaştırmasına ilişkin uluslararası düzenlemeye örnek olarak AB Temel Haklar Şartı’nın 3/2. maddesinde yer alan insan klonlanmasına ilişkin mutlak yasak gösterilebilir. Anayasal bir örnek ise Bremen Eyalet Anayasası’nın 12. maddesinde yer alan ilkesel hükümdür; “İnsan, teknik ve makineden daha yüksektedir.” Bu düzenleme, Asimov’un kısa öyküsündeki robotların ikinci kuralını çağrıştırmaktadır; “Robotlar, insanların verdiği emirlere uymalıdır.”

2. YZ ve Hukuksal Kişilik
Günümüzde robotların hukuk sisteminin geneli tarafından bir eşya olarak değerlendirildiği söylenebilirse de otomatik ve kısmen özerk ağ sistemleri, insan davranışına ve yeteneklerine yakınlaşmasının yarattığı belirli karışıklık ve öngörülmezlik olgusu nedeniyle yanlış (kusurlu) karar ve işlevlerindeki yetki ve sorumluluğun açıkça belirlenmesi ve birbirinden ayrıştırılması zorlaşmakta ve hukuk sisteminin yeni doğan bu ihtiyaçlara uydurulması gereği ortaya çıkmaktadır.2

Kişiler hukuku bağlamda YZ sistemlerinin kendine özgü bir tüzel kişilik ile donatılması düşünülmüştür. AB Parlamentosu bu konuda akıllı robotlar ve özerk sistemler için “elektronik kişilik” önermiştir.3 Kendi hak ve yükümlülükleriyle donatılmış bağımsız bir hukuki aktör olarak böyle bir hukuki kişiliğin sorgulanması, yukarıdaki tespitler sonrasında bir zorunluluk haline gelmiştir.

Geçerli hukukumuza göre hukuki kişi olabilmek için hak ve yükümlülüklere sahip olabilme ehliyeti aranır. Bu kapsamda gerçek kişiler (yaşayan insanlar) ve kişilerin veya eşyaların sürekli ve bir amaca bağlı olarak örgütlenmesiyle oluşturulan tüzel kişiler yer almaktadır. Ayrı bir hukuki kişiliği hukukumuz tanımamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki bu ayrım hukuk politikasının bir gereğidir; zorunlu değildir. Başlangıçta Savigny, hukuk kişilerini, Kant’ın belirlediği zamanın ruhuna göre tanımlamıştır. Buna göre hak öznesi, insan kavramıyla çatışmaktadır. Sadece gerçek kişilerin değil, bilinç, irade ve duygu sahibi olmayan sosyal kesimlerinin de hak ve yükümlülüklerin temsilcisi olarak geçerliliği kabul edilmiştir. Bu konuyu Radbruch, 1905’de şöyle ifade etmiştir; “Kişi olmak, hukuk düzeninin kişileştirme işleminin bir sonucudur. Fiziki ve hukuki tüm kişiler, hukuk düzeninin bir yaratımıdır. Gerçek kişiler de dar anlamda bir tüzel kişidir.”4

Hukuki kişiliğin bir iç hukuk işlemine bağlı olması durumunda, e-kişiliğin de tartışılması gerekecektir. Borçlar hukuku bağlamında ortaya çıkan ilk soru şudur; “zayıf YZ” bakımından bir sorumluluk açığı var mıdır? Zayıf YZ, e-kişi olarak bir hukuki sözleşmenin tarafı ve haksız fiillerinden dolayı hukuki bir sorumluluğu olabilir mi? Örneğin bir sürücüsüz araba birini ezerse sorumlu kim olacaktır? Arabayı satan şirket mi, belli bir alt sistemi üreten mi5, sahibi mi, yoksa arabanın kendisi mi? Yapay zekaların şirketler gibi tüzel kişilere6 mi, hayvanlara mı, yoksa eski hukuk sistemlerindeki kölelere7 mi daha çok benzetilebileceği hakkında tartışma sürmektedir. “Bakıcı sürücünün” de bu sorumluluğu üstlenebileceği ileri sürülebilmektedir.

Görüldüğü gibi özerk YZ sistemlerinin sorumluluğu konusu gayet çetrefil bir konudur. Özel hukuk bakımından YZ hakkında birçok bilimsel görüş ileri sürülmüş ve bu konuda bir literatür oluşmuştur.8 Ancak ceza hukuku alanında özellikle kusur ve yaptırım konularında soru işaretleri halen sürmektedir.9

3. Genel Hukuki Sorunlar
Algoritmalaşma kavramı hukuksal tartışmalarda yaygın korkulara da yol açabilmektedir. Gerçekten de YZ, ödünleşmeler içerir; hızın artmasıyla doğruluk azalır, otonominin artmasıyla kontrol azalır, daha fazla veriyle gizlilik azalır.


a. Demokrasi ve Düşünce Özgürlüğü
Dijitalleşme, sivil toplum için çok önemli olan düşünce oluşumu bakımından da damgasını vurmaktadır. Düşünceler artık sadece klasik kitle iletişim araçlarıyla oluşturulmamakta, algoritmalar, filtre baloncukları, yankı odaları10, fake haberler ve sosyal medya botları11 ile belirlenmektedir. Bunun ortaya çıkardığı meydan okumayla, mevcut hukuk düzeni başa çıkamamaktadır. Bu durumda somut düzenleme araçlarının önerilmesi ve tartışılması gerekmektedir.12

Nitekim Alman Federal Anayasa Mahkemesi de yakın tarihli bir kararında bu tehlikeye dikkat çekmiştir; “Kullanıcıların ilgi ve eğilimlerini hedefleyen içeriklerin algoritmaların da yardımıyla ısmarlanması, tek yönlü düşünce oluşumunun güçlenmesi tehlikesine yol açmaktadır.”13

Seçmen davranışlarının çevrimiçi ortamdaki robotlar yoluyla analiz edilip etkilenmesi bakımından yapay zekanın seçim hukukunda da etkisinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

b. Yapay Zekanın Mahremiyeti ve Bütünlüğünün Sağlanması Temel Hakkı

YZ, kullanıcılarıyla ilgili pek çok verinin silsile halinde kaydedilebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu durumda sağlık parametreleri, okuma alışkanlıkları, yer bilgisi, enerji kullanımı sürüş tarzı vb. veriler üçüncü kişiler tarafından elde edilir ve değerlendirilirse kullanıcının kişiliği üzerinde bir profil oluşumunu olanaklı kılacak geniş bir çıkarımda bulunulabilir. Örneğin spor/sağlık takipçisi bir bileklik sadece egzersiz rutinini değil, madde kullanımını ve kişiye özgü biyometrik verilere ulaşımı da sağlayabilecektir. Bu veriler işverenler, sigorta şirketleri tarafından ekonomik ayrımcılıkta kullanılabilir. Bu durumda bu verilerin kimliksizleştirilmesi ve anonim hale getirilmesi bir gereklilik halini almaktadır. Genel kişilik haklarının özel bir görünümünü oluşturan bu hak bağlamında çipi etkisiz hale getirme hakkı / verilerin silinmesini isteme hakkı ve unutulma hakkı da tanınmalıdır.14

Nitekim AB Adalet Divanı 2014 yılında, AB vatandaşlarının, söz konusu kişiyi ilgilendiren bilginin yanlış, geçmişte kalmış, alakasız ve yersiz olduğu durumlarda arama motorlarının arama sonuçlarındaki kişisel bilgilerin kaldırılmasını talep etme hakkı olduğuna karar vermiştir.15

İlgilinin verilerine gizli erişim gereken zorunlu hallerde ise özel yaşamın biçimlendiği çekirdek alanı16 koruyacak özel yasal önlemlere ihtiyaç duyulacaktır.17 Nitekim AB’de 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) akıllı sistemleri de kapsayacak önemli bir ilke bulunmaktadır; “tasarımdan itibaren gizlilik”. Bu ilke uyarınca veri koruma önlemleri ürünün henüz tasarım aşamasında sisteme entegre edilmelidir. Buna göre GDPR tarafından öngörülen asgari yükümlülükler akıllı robotun yazılımında yer almalıdır.18 Örneğin Oslo toplu ulaşım kurumu, kullanıcıları hakkında hassas kişisel verileri depolayan Londra metrosu seyahat kartından farklı olarak kullanıcı hakkında önemli hiçbir veriyi saklamayan tekil, konum bildiren bir hizmet sunmaktadır.19

1 Burada otonomi, insandan bağımsız davranışlar geliştirme olarak tanımlanabilir.
2 Zira yürürlükteki hukuk, YZ sistemlerinin kullanılmasından doğan zararların sorumluluk hukuku bakımından üstesinden gelinmesinde ciddi boşluklar içermektedir, Ebers Martin, “Yapay Ceza İçin Sözleşmeden Kaynaklanmayan Sorumluluk – Temel Sorunlar”, (çev. Zehra Başer Doğan), Hukuk Köprüsü, Sy. 16, Haziran 2019, s. 100.
3 Avrupa Parlamentosu, 16 Şubat 2017 tarihli kararı ile Avrupa Komisyonu’ndan “otonom robotlardan kaynaklanacak tüm zararlar için sorumlu olacak özel bir elektronik kişi statüsü yaratıp, bu e-kişiliği robotların bağımsız olarak karar verdikleri olaylara uygulamasını” talep etmiştir, (2015/2103(INL)), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_EN.html. Buna göre, robotların bir resmi sicile kaydedilmesi ve kaydolduğu anda kişiliğe hak kazanması şeklinde bir sistem tasarlanması ve robotlara özgülenecek fonlara tazminat sorumluluğunda başvurulması öngörülmüştür, Çetin Selin, “Yapay Zekâ ve Hukuk ile ilgili Güncel Tartışmalar”, in: Yapay Zekâ Çağında Hukuk İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları Çalıştay Raporu 2019, https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/docs/yapayzekacagindahukuk.pdf.
4 Bkz. Künstliche Intelligenz und Recht im Kontext von Industrie 4.0, https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/kuenstliche-intelligenz-und-recht.pdf?__blob=publicationFile&v=6.
5 Heinrich Bernd, “Mögliche Strafbarkeitsrisiken beim autonomen Fahren”, Rechtsbrücke/Hukuk Köprüsü, Nr. 16, Juni 2019, s. 9.
6 Bkz. Fatih Burak Uzun, “Gerçek Kişilerin Hak Ehliyeti ve Hak Ehliyetine Uygulanacak Hukukun Tespiti”, https://www.academia.edu/34155916/Ger%C3%A7ek_Ki%C5%9Filerin_Hak_Ehliyeti_ve_Hak_Ehliyetine_Uygulanacak_Hukukun_Tespiti?auto=download.
7 Kılıç Özge, “Robotların Hukuki Statüsü”, Güncel Hukuk, Sy. 174, Kasım/Aralık 2018, s. 26. Kölelik hukukuna dair bu tartışma uzun yıllardır kölelik hukukunu terk etmiş görünen insanoğlunu uygarlık ve hukuki gelişim anlamında geriye götürme çabasından başka bir işe yaramayacaktır, Akbilek Meliha, “Teknolojinin Pandora Kutusu: Robotların Hukuki Kişilikleri(!) ve Hukuki Sorumlulukları”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, Sy. 6, Aralık 2017, s. 227.
8 E-kişilik, yapay insan ya da yapay vekil/temsilci tezleri için bkz. Ersoy Çağlar, Robotlar, Yapay Zeka ve Hukuk, s. 87-96; Özel Merve, “Hukuki Boyutlarıyla Robotlar ve Yapay Zeka”, Güncel Hukuk, Sy. 167, Kasım 2017, s. 32-33; Akpınar Mehmet Buğra, İnsan Hakları Ve Hukuk Açısından Yapay Zeka”, s. 187, http://www/Insan_Haklari_ve_Hukuk_Acisindan_Yapay_Z%20(2).pdf, Çetin Selin, “Yapay Zekâ ve Hukuk ile ilgili Güncel Tartışmalar”, in: Yapay Zekâ Çağında Hukuk İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları Çalıştay Raporu 2019; .
9 Bkz. Altunç Mehmet Sinan, “Robotlar, Yapay Zeka ve Ceza Hukuku”, in: Feridun Yenisey’e Armağan, Beta Basım, İstanbul 2014, s. 171 vd. Yapay zekalı seks robotlarına ilişkin ceza hukuku uyuşmazlıkları için bkz. Murat Volkan Dülger, “Yapay Zekalı Varlıklar ve İnsanlar Arasında Duygusal/Cinsel Yakınlaşmalar: İnsanların Yerini Seks Robotları Mı Alıyor?”, https://www.academia.edu/36918578/YAPAY_ZEKALI_VAR...
10 Bkz. Turan Serhat, “Yankı Odası Nedir”, https://blog.lexpera.com.tr/yanki-odasi-etkisi-nedir/.
11 Çinli bir teknoloji firmasının ürettiği chat-bot’a sistem üzerinden Komünist Parti’yi sevip sevmediği sorulduğunda verdiği yanıt “hayır” olunca, yapay zekanın verdiği bu yanıt iktidar tarafından hoş karşılanmayarak sansüre uğramıştır, bkz. Özel Merve, “Hukuki Boyutlarıyla Robotlar ve Yapay Zeka”, Güncel Hukuk, Sy. 167, Kasım 2017, s. 31.
12 P. Paal Boris/Hennemann Moritz, Meinungsbildung im digitalen Zeitalter Regulierungsinstrumente für einen gefährdungsadäquaten Rechtsrahmen, Juristen Zeitung (JZ), Jahrgang 72 (2017) / Heft 13, S. 641-652 (12)
13 BVerfG, Urt. v. 18.7.2018 – 1 BvR 1675/16, 1 BvR 745/17, 1 BvR 836/17, 1 BvR 981/17, NJW 2018, 3223 (3229) –Rundfunkbeitrag
14 Yüksel Bozkurt Armağan Ebru, “Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönden İncelenmesi”, D. E. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, Sy. 2, 2015, s. 123-124.
15 ECLI:EU:C:2014:317 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN). Unutulma hakkı bağlamında Google, arama sonuçlarında kalitesiz ve nefret söylemli sonuçların kullanıcılara ulaşmaması ve daha kaliteli sonuçların ön plana çıkarılması için insan destekli YZ kullanmaktadır, https://www.donanimhaber.com/insan-destekli-yapay-zeka-Google-arama-sonuclarini-iyilestirecek--89945.
16 Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin geliştirdiği alanlar teorisine göre mutlak olarak korunan bu alan kamusal müdahalelere kapalıdır, bkz. Ipsen J., Staatsrecht II, Grundrechte, Luchterhand, München 2005, s. 87; BVerfGE 6, 32, 41; 38, 312, 320. Bu alan Türk hukukunda hayatın gizli alanı olarak da ifade edilmektedir, bkz. Öztürk B., “Ceza Muhakemesi ve İnternet”, Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir 2002, s. 508.
17 Kanadoğlu Korkut, “Bilişim Temel Hakkı”, Güncel Hukuk, Sy. 123, Mart 2014.
18 Özparlak Başak Ozan, “İnsan-Robot Etkileşimi ve Hukuk”, Hukuk Köprüsü, Sy. 16, Haziran 2019, s. 205. Avrupa Konseyi 108 nolu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi Danışma Komitesi’nin konuya ilişkin rehberi, kişisel veri koruma hukuku uyarınca yapay zekâ teknolojileri ile veri işlenmesi bağlamında yapay zekâ geliştiricileri, satıcıları ve kullanıcıları tarafından gözetilmesi gereken ilke ve kuralların belirlenmesinde yol gösterici niteliktedir, Dülger Murat Volkan, “Yapay Zeka Teknolojileri ve Veri Koruma Hukuku”, http://www. Yapay_Zeka_Teknolojileri_ve_Veri_Koruma%20(1).pdf.
19 Løkke Eirik, Mahremiyet: Dijital Toplumda Özel Hayat, (Çev. Başak Dilek), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2018, s. 130