İşyeri Destekli Eğitim Programı (CO-OP)

MENU

İşyeri Destekli Eğitim (CO-OP) programı, öğrencinin lisans eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışmasına dayalı uygulamalı bir eğitimdir.

CO-OP Programının amacı;
a) Öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak,
b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yaparak lisans programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak,
c) Öğrencilere almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırarak, mezuniyet sonrası iş hayatına uyum sürelerini kısaltmak,
d) Öğrencilerin CO-OP Eğitimi gereği görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak, personeli ve müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, olarak tanımlanmıştır.

COOP EĞİTİM PROGRAMININ SÜRESİ VE BAŞARI KOŞULLARI:
Mühendislik Bölümleri için;
Öğrencilerin 6. yarıyıldan sonraki yaz döneminden itibaren öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili işyerlerindeki faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırma çalışmalarıdır. CO-OP dönemi 6. yarıyıldan sonraki yaz döneminde başlar ve 7. ve 8. yarıyıllar ile gerekirse sonraki yarıyıllarda ve yaz dönemlerinde devam eder. Böylece öğrencinin kesintisiz olarak CO-OP programını sürdürmesi sağlanır. Öğrenciler eksik kalan çalışma sürelerini başarılı olarak tamamladığında CO-OP sertifikası almaya hak kazanır.

Bölümdeki öğrenciler CO-OP sertifikasına hak kazanmak için 630 çalışma saatinden az olmamak üzere CO-OP eğitimi almak ve başarılı olmak zorundadırlar. İşyeri eğitiminin her bir dönem içerisinde kesintisiz yapılması esastır. Şu kadar ki haftanın belirlenmiş günlerinde devamlılık teşkil edecek şekilde toplam süre tamamlanabilecektir.

Öğrenciler:
İstedikleri takdirde bu programa aday olabilirler. Bu taleplerini bir dilekçe ile CO-OP Fakülte/Yüksek Okul Koordinatörüne süresi içerisinde belirtirler ve yönetim kurulu kararı ile programa dâhil olurlar. Programa dâhil olan öğrenciler elektronik ortamdan da bu programa dâhil olduklarını kayda geçirirler.

Öğrenciler ortak eğitimlerini yaz ve/veya öğretim döneminde yaparlar.

CO-OP Raporları ve Değerlendirme Formları