İstanbul Okan Üniversitesi

Çift Anadal Programı (Çap) Yönergesi

MENU

Amaç
Madde 1
Bu Yönergenin amacı; “Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 17. Maddesinde belirtilen çift anadal programlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2
Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe” dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3
Bu Yönergede geçen;

  1. Anadal : Öğrencinin ÖSYS ile girdiği bölümü/programı,
  2. Çift Anadal Programı : Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
  3. İkinci Anadal : Öğrencinin çift anadal programına başvuru için gerekli koşulları sağlayarak kayıt olduğu ikinci diploma programını, ifade eder.

Çift Anadal Programı Açılması
Madde 4
Çift anadal programları, aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans programları arasında ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile açılır ve ilgili bölüm/programların işbirliği ile yürütülür.

İkinci anadal programı en az 36 krediden oluşur.

Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Çift anadal programlarına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısının, ilgili programın o yılki birinci sınıf, birinci yarıyıl öğrenci sayısının %20’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Kontenjanlar, ilgili fakültelerin/yüksekokulların önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından duyurulur.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5
a) Öğrenci, çift anadal programına anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında başvurur.
b) Çift anadal programına başvurular Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde fakülte/ yüksekokul sekreterliklerine dilekçe ve anadala ait onaylı transkript ile yapılır.
c) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında almış olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
ç) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 (77/100) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde bulunan öğrenciler başvurabilir.
d) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Kayıt
Madde 6
a) Çift anadal programına kabul, başvurulan bölümün önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
b) Çift anadal programına kayıt Akademik Takvim’de belirtilen kayıt tarihlerinde yapılır.
c) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma programı ile yan dal programına kayıt yapılabilir.

Başarı ve Devam
Madde 7
a) Çift anadal programında anadal ve ikinci anadal için ayrı transkript düzenlenir. Yarıyıl ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.
b) Çift anadal programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, ikinci anadal transkriptinde transfer ders olarak gösterilir.
c) Çift anadal öğretimi gören öğrenciler, yaz öğretiminde açılan dersleri de alabilirler.
ç) Anadal programında izinli sayılan öğrenciler ikinci anadal programında da izinli sayılır.
d) İkinci anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması halinde dersi alamayan öğrencilere bölümün önerisi ve fakülte / yüksekokul yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
e) İkinci anadal programındaki başarı/başarısızlık durumu anadal programını hiçbir şekilde etkilemez.
f) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
g) Anadal diploma programından mezun olan ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılır. Bu süre ikinci anadal programının bulunduğu fakültenin/yüksekokulun gerekçeli kararı ile 2547 sayılı kanunun 44.maddesinde verilen azami ve ek süreler içinde kalmak şartı ile uzatılabilir.
h) Disiplin cezası almamış olmak koşulu ile ikinci anadal programında yarıyıl not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur, 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak ilgili yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

İlişik kesme
Madde 8
a)
İzin almadan ikinci anadal programında iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
b) Bir öğrencinin Çift anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye (65/100) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’ye (65/100) düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
c) Çift anadal programından öğrenci istediği zaman kendi isteği ile ayrılabilir.
ç) Çift anadal programından ayrılan öğrencinin ikinci anadal programında almış olduğu derslerin ne şekilde değerlendirileceği fakülte/yüksekokul kurul kararı ile belirlenir.
d) Çift anadal programından ayrılan öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmiş ise Yan Dal Sertifikası alabilir.
e) Çift anadal programından ayrılan öğrenci ikinci anadal programında aldığı ve başarısız olduğu dersleri tekrar almak ve başarmak zorunda değildir.

Mezuniyet
Madde 9
a)
Öğrencinin mezun olabilmesi için çift anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 (65 / 100) olması gerekir.
b) Çift anadal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal mezuniyet diploması ancak anadal programından mezun olması halinde verilir.
c) Çift anadal programından mezun olan öğrencinin ikinci anadal diplomasının arka yüzünde “Çift anadal diplomasıdır.” ibaresi yazılır.
ç) Çift anadal programında disiplin cezası almamış olmak koşulu ile ikinci anadal genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur, 3.50 ve üzeri olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Diğer Hükümler
Madde 10
Çift anadal öğrenimi sırasında anadal programından mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri ikinci anadal programının fakülte/yüksekokulu tarafından yürütülür.

Yürürlük
Madde 11
Bu yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12
Bu yönerge Okan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.