Yönetmelik

MENU

Bölüm I - Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1
2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ‘Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ ile ek ve değişiklikleri esas alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi ve sınav esaslarını düzenler.

Lisansüstü Eğitim, Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

Tanımlar
Madde 2
Bu yönetmelikte geçen:

  • ‘Üniversite’, Okan Üniversitesini,
  • ‘Rektörlük’, Okan Üniversitesi Rektörülüğü’nü,
  • ‘Senato’, Okan Üniversitesi Senatosu'nu,
  • ‘Enstitü’, Okan Üniversitesi’ne bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
  • ‘Müdürlük’, enstitü müdürlüklerini,
  • ‘İlgili kurul’, ilgili enstitünün Enstitü Kurulu'nu,
  • ‘İlgili yönetim kurulu’, ilgili enstitünün Yönetim Kurulu'nu
  • ‘Anabilim / Anasanat Dalı Başkanı’ ilgili enstitünün Anabilim / Anasanat Dalı için tanımlanan başkanı ifade eder.
Bölüm II - Genel Hükümler
Kontenjan Tespiti ve İlanı

Madde 3
Enstitülerdeki yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınmaması ve alınacak öğrenci sayısı, ilgili Anabilim / Anasanat Dalları Başkanlarının önerileri dikkate alınarak ilgili kurulca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.
Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, kontenjanları, son başvuru tarihi, sınav tarihleri ve gerekli görülen diğer bilgiler Rektörlüğe bildirilir ve toplu olarak ilan edilir.

Ücretler

Madde 4
Üniversiteye bağlı Enstitülerdeki lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri ücretlidir. Üniversitede lisansüstü programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık ücret ve çeşitli maksatlarla alınacak diğer ücretlerin miktarı ve ödeme şekli Üniversite Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, her yıl Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir. Ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve öğrencilik haklarından yararlandırılmaz.

Eğitim Öğretim Dili

Madde 5
Enstitülerde eğitim öğretim dili Türkçe olup, ilgili kurulun teklifi, senatonun gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler yabancı dilde verilebilir.

Lisansüstü Programlarının Açılması ve Başvuru
Madde 6
Anabilim / Anasanat Dalları Başkanlıkları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları lisansüstü programlarını, bu programa kabul edebilecekleri öğrenci sayılarını, her programın gerektirdiği başvuru ve kabul koşullarını (yabancı dil dahil) bağlı bulundukları Enstitü’ye önerirler. Enstitülerin kararları senatonun onayı ile Üniversite tarafından usulüne uygun olarak duyurulur. Lisansüstü eğitim ve öğretime giriş başvuruları, ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılır.

Enstitülerin diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşlarıyla yapacağı ortak lisansüstü programları yürütmek için Senato onayı ve Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereklidir.

Akademik Yıl

Madde 7
Enstitülerde tüm işlemler yarıyıl esasına göre yürütülür. Akademik yıl, Üniversitenin akademik yılı olup lisansüstü eğitimin başlama ve bitiş tarihleri gerekli hallerde senatoca belirlenebilir. İlgili Enstitü anabilim dalı Başkanlığının önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli Senatoca belirlenir.

Öğrencilik Statüsü

Madde 8
Bir öğrencinin öğrenci statüsüne sahip olabilmesi, üniversite öğrencilik hak ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi için, enstitü giriş koşullarını sağlaması ve bir programa devam etmesi şarttır.

Özel Öğrenciler

Madde 9
Özel öğrenciler, lisansüstü diploma adayı olmayan sadece ilgili programdaki bazı dersleri takip etmek isteyen öğrencilerdir. Adayın özel öğrenci olarak kabul edilmesine ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Kayıt Dondurma

Madde 10
Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan bir öğrenci sağlık, yurt dışı eğitim ve diğer sebeplerle yarıyılın başlangıcını izleyen en geç dördüncü haftanın sonunda gerekli belgelerle kayıt dondurma talebinde bulunabilir. Öğrencinin talebi ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Bir öğrencinin en fazla iki yarıyıl kaydı dondurulabilir.

Yüksek Lisans Programına Kayıt Kabul Koşulları

Madde 11
Yüksek Lisans Programlarına;

a) Lisans öğrenimini tamamlamış ve üniversitece belirlenen diğer koşulları sağlamış olanlar,
b) Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan öğrenciler,

koşullu ön kabul için başvurabilirler.

Madde 12
Herhangi bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için;

a) Lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olması,
b) Daha önce disiplinsizlik suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) ilgili puan türünde en az 45 puan almış olması,
d) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuçlarının değerlendirmeye katkısı en az %50 olmak üzere diğer koşullar için ilgili Yönetim Kurulu kararı olması gerekir.

Doktora Programına Başvuru

Madde 13
Doktora programlarına;

a) Lisans programını tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olanlar ön koşullu kabul için,
b) Yüksek lisans programını tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış olanlar.
c) Yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan öğrenciler, koşullu ön kabul için başvurabilirler.

Madde 14
Herhangi bir adayın doktora programına kabul edilebilmesi için;

a) Lisans ve/veya tezli ya da tezsiz bir yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış olması,
b) Daha önce disiplinsizlik suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans/doktora programından ilişiğinin kesilmemiş olması,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavına (LES) girmiş ve ilgili puan türünde, Yüksek lisans diplomasıyla başvuranların en az 45, Lisans diplomasıyla başvuranların en az 55 puan almış olması,
d) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuçlarının değerlendirmeye katkısı en az %50 olmak koşuluyla hangi oranda değerlendirmeye alınacağı ilgili kurulun teklifi üzerine senatoca belirlenir.
e) Doktora programlarına öğrenci kabulünde LES puanı yanısıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuran adayın sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğine dair kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb) ve hangi düzeyde yabancı dil belgesi gerektiğine ilgili kurulun teklifi üzerine senato tarafından karar verilir.

Başvuru Şekli

Madde 15
Adaylar girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belge ve ilgili Enstitüce belirlenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde enstitüye başvururlar. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise bunun Yükseköğretim Kurulu'nca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir.

Yurtdışından Başvuru

Madde 16
Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabullerinde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Bu türdeki öğrencilerin lisansüstü programılarına kabul şartları, ilgili Anabilim / Anasanat dalı Başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Adayların Değerlendirilmesi

Madde 17
Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilme ölçütlerinin neler olduğu ve başarı sıralamasındaki ağırlıkları Üniversitelerarası Kurulca çıkartılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri dikkate alınarak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin başvuru koşulları ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kesin Kayıt - Kayıt Yenileme- Adres Bildirimi ve Tebligat

Madde 18
Bir lisansüstü programa girmeye hak kazananların listesinin Enstitü Müdürlüğünce ilanını müteakip kesin kayıtlar yapılır. Enstitü ilan edilen kayıt süresi içinde istenilen belgelerle gelen öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlar. Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilerler. Yenileme işlemi eğitim ücreti dekontu, ders kayıt formları ile diğer gerekli belgelerle birlikte yapılır.

Öğrenciler bütün öğrenim süreleri boyunca ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmek; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermek; öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Enstitü tarafından yapılan yazılı duyuruları ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler.

Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en çok bir hafta içinde Enstitüye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Bir hakkın doğmasına veya kaybına esas teşkil edebilecek nitelikteki her türlü tebligat öğrencinin Enstitüye en son bildirdiği adresine konuyu belirten iadeli-taahhütlü bir mektup gönderilmek ve aynı husus ayrıca 15 (onbeş) gün süre ile Enstitü duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Bu iki işlem iadeli- taahhütlü mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın tebligat yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İadeli taahhütlü mektubun adresine ulaşmış olması halinde PTT iadeli kartı üzerindeki tarih, aksi halde konu hakkında ilgiliye yapılan ilanın Enstitü duyuru panosuna konulduğu günü izleyen 15 (onbeş) gün sonraki tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü:

Madde 19
a) Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla uygulanabilir:

1- Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,
2- Lisans derecesini Okan Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,
3- Lisans ve yüksek lisans derecelerini Okan Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,
4- Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış adaylar.

Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçemez. Bu tür programın açılıp açılmayacağına ilişkin değerlendirmeler ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili kuruluca karara bağlanır.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
c) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili Anabilim / Anasanat dalı Başkanlığı 'nın önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bu şekilde alınacak bilimsel hazırlık dersleri ile lisansüstü program derslerinin sayısı her bir yarıyıl için dört dersi geçemez.
e) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yatay Geçiş

Madde 20
Yurt içi veya yurtdışında bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş başvuruları ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak ilgili Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

Öğretim ile İlgili Hususlar

Madde 21
Lisansüstü öğretimi süresince izlenecek eğitim ve öğretim programları, mezuniyet için gerekli koşullar, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlıkları tarafından hazırlanan programlar, ilgili kurulun görüşü ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir.

Ders Notları

Madde 22
Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, yarıyıl sonu sınavında aldığı not dikkate alınarak sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme olarak isimlendirilen bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3, 50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2, 50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1, 50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

49 ve aşağısı

FF

0.00

Ortalamaya Katılmayan Notlar: Geçici Notlar:
B- Başarılı
E- Eksik
Y- Yetersiz
D- Devamsız
M-Muaf

(D) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. (D) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

(B) notu, not ortalamalarına katılmayan dersler ile gerekli diğer çalışmalardan başarılı olma durumunda verilir.

(Y) notu, not ortalamalarına katılmayan dersler ile gerekli diğer çalışmalardan başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(E) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde, notların ilgili öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, enstitü Anabilim / Anasanat Dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(M) notu, Üniversite dışındaki üniversitelerden öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilen ve ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

Dersi veren öğretim elemanı verdiği ders(ler)e ait yarıyıl sonu ders notlarını sınavların bitimini takiben en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne vermek zorundadır.

Başarı

Madde 23
Yarıyıl Not Ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerinin kredi saatlerinin öğretim elemanı tarafından verilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Genel Not Ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin ilan edilen ders notu katsayılarıyla çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Genel Not Ortalaması (GNO), ve yarıyıl not ortalaması (YNO) hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; önceki yarıyıllardan alınmayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel Not ortalaması en az Yüksek Lisans için 2.00, doktora ve sanatta yeterlik için 2.50 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.

Asgari başarı notunu tutturamayan öğrenciler danışmanının önerisi, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı onayı ve ilgili Yönetim Kurulu kararı üzerine düşük not aldıkları dersleri tekrarlayabilirler.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 24
Yarıyıl sonunda notların ilgili Enstitü tarafından ilan edilmesini takiben notlarda bir maddi hata olduğu ileri sürülmesi halinde öğrenci itirazını bir hafta içinde İgili Enstitüye yapabilir. Başvuru, Enstitü aracılığıyla ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Öğretim elemanı bir hafta içinde sonucu ilgili müdürlüğe bildirir.

Ders Saydırma
Madde 25
Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir ve/veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme istemleri ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanının görüşü alınarak ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

İlişik Kesilmesi

Madde 26

a) Normal ve ek sürelerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli genel not ortalamasını tutturamamış olanlar,
b) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notu, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (Y) notu olarak takdir olunan öğrencilerin,
c) Anabilim dalı tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarında dört, tezsiz yüksek lisans programlarında ve lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarında altı yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,
d) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,
e) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,
f) KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde bu yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerinin,
g) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,
h) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,
i) Programını süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü öğrencilerin,
j) Lisansüstü programlardan kendi isteğiyle ayrılmak isteyen öğrencilerin, kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.


Ders Tekrarı

Madde 27
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere Anabilimdalı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere Anabilim / Anasanat dalı başkanlığı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak danışmanının önerisi ve Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı onayı ve ilgili Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Mezuniyet

Madde 28
Kayıtlı olduğu program çercevesinde aldığı lisansüstü dersleri yüksek lisans programında en az (CC), doktorada ise en az (CB) genel not ortalaması ve eğer tezli yüksek lisans programında veya doktorada ise tezini başarı ile tamamlayıp, tez savunma sınavında da başarılı olan yüksek lisans veya doktora öğrencileri mezuniyete hak kazanırlar. Tez başarı ve sınav notu ortalaması yüksek lisans için (CC)’den doktora için (CB)’den az olamaz.

Diplomalar
Madde 29
Bu yönetmelik hükümlerince Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencilere diploması, gerekli çalışmaların tamamlandığı yarıyılın sonunda verilir.

a) Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan ve enstitüce belirlenen diğer koşulları yerine getiren öğrenciye, programın özelliğine göre verilecek ünvanı belirleyen ve ilgili Enstitü Müdürü ile Üniversite Rektörü’nün imzasını taşıyan bir Yüksek Lisans diploması verilir.
b) Derslerini başarıyla tamamlayan ve doktora tezi kabul edilen öğrenciye, programın özelliğine göre verilecek ünvanı belirleyen ve ilgili Enstitü Müdürü ile Üniversite Rektörü’nün imzasını taşıyan bir doktora diploması verilir.

Yüksek Lisans Programı

Madde 30

a) Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi Enstitü Anabilim / Anasanat Dallarında ve nasıl yürütüleceği, ilgili Yönetim Kurulu‘nun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilerek duyurulur.
b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; her yarıyıl başında, öğrencinin başvurusu, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir. Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok kez geçiş başvurusunda bulunamaz. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programının gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.

Tezli Yüksek Lisans ProgramıAmaç ve Kapsam

Madde 31
Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü

Madde 32

a) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 (yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok dört yarıyıldır.
b) Tezli yüksek lisans programındaki her öğrenciye ilgili anabilimdalı başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararıyla bir danışman atanır. Gerekli hallerde danışman ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili kurul tarafından belirlenir.
c) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi tezi ve diğer kayıt işlemleri danışmanının onayıyla enstitü tarafından işleme konur.
d) Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren ve ders aşamasında ek süre kullanmayan ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.
e) Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak, lisans derslerinden en çok iki tanesi yüksek lisans kredisine sayılabilir.
f) Öğrenci, enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 33

a) Yüksek lisans tez çalışmasını belirlenen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından belirlenecek Üniversitenin Tez Yazım Kılavuzu'na uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı'na başvurur. Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı, tez jürisi önerisiyle birlikte jüri üye sayısından bir fazla sayıda tezi ciltlenmiş biçimde ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez teslimine ilişkin en son tarih, ilgili ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir.
c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu onayıyla oluşturulur. Jüri, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere, en az biri üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan 3 ya da 5 kişiden oluşabilir. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Danışman aynı zamanda jüri başkanıdır.
d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında ‘kabul’, ‘red’ veya ‘düzeltme’ kararını salt çoğunlukla alır. Jüri kararı, en geç tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla üç ay ek süre verilebilir. Verilen ek süre sonunda öğrenci gereğini yaparak aynı jüri önünde tezini yeniden savunmak zorundadır. Bu öğrenciler, ek süre aldıkları yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve Kapsam
Madde 34
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye alanında bilgi kazandırmak ve edinilen bilginin uygulama olanaklarını öğretmektir.

Madde 35

a) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrencinin danışmanından aldığı dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
b) Tezsiz yüksek lisans programında, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını belirler.
c) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.
d) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.
e) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak, bu derslerden en çok iki tanesi, yüksek lisans kredisine sayılabilir.
f) Öğrenci, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere öğrenci Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

Doktora / Sanatta Yeterlilik Programı
Amaç ve Kapsam

Madde 36
Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, olayları geniş ve bilimsel bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

i. Bilime yenilik getirme,
ii. Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
iii. Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora Süresi ve Ders Yükü

Madde 37

a) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için toplam yirmibir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırkiki (42) kredilik ondört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.Doktora programı derslerini tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en çok dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.
b) Doktora programındaki öğrenciye danışmanı Anabilim / Anasanat dalı Başkanlığı’nın önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Doktora tezi danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.
c) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri, danışmanı ve danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yürütülür.
d) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıldır. Bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerinin tümünü yerine getirenler daha kısa sürede tamamlayabilirler. Programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencilerden kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekizinci yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla en çok dört yarıyıl ek süre verilebilir. Programa lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrencilerden kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını onuncu yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla en çok dört yarıyıl ek süre verilebilir.
e) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Ancak bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Yüksek Lisans Programına Geçiş

Madde 38
Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Yüksek lisans programına geçiş koşulları danışmanın önerisi, ilgili yönetim kurulun teklifi ve senatonun onayı ile gerçekleşir.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 39

a) Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığın'ca ilgili enstitüye bildirilir. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için KPDS'de 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen ölçülerle, kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri Üniversitenin Hazırlık Sınıfı’na kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez. Programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl sonunda, lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri de en geç yedinci yarıyıl sonunda doktora yeterlik sınavına alınır.
b) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
c) Yeterlik sınavları, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşan sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.
d) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Doktora yeterlik sınavının bir bölümü veya tamamı Yabancı dilde yapılabilir.
e) Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından en geç üç gün içersinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
f) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.
g) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak en çok iki ders daha almasını isteyebilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 40

a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı 'nın önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.
b) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü Anabilim / Anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alabilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.
c) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı 'nin önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 41

a) Tez izleme komitesi oluşturulan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
b) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından en geç üç gün içersinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak - Haziran ve Temmuz - Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından (B) veya (Y) olarak belirlenir.

Doktora Tezinin Sonuçlanması

Madde 42

a) Doktora tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin Tez Yazım Kılavuzu'na uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, ilgili enstitüye jüri üyelerine gönderilmek üzere Enstitüce belirlenmiş sayıda tezi vermek zorundadır. Öğrenci tezlerinin en son teslim tarihi ilgili yönetim kurulunca belirlenir.
c) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve en az biri başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.
d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.
e) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında ‘kabul’, ‘red’ veya ‘düzeltme’ kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, Anabilim / Anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye danışmanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Öğrenci bu ek süre içinde tezini teslim etmek ve uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora Diploması

Madde 43

a) Enstitünün koyduğu diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine ‘Doktora Diploması’ verilir.
b) ‘Doktora Diploması’ üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü Anabilim / Anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Diğer Konular

Madde 44

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen hususlarda Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ‘Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’, Üniversite Önlisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yer alan hükümler geçerlidir.

Yürürlük

Madde 45
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 46
Bu Yönetmelik hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür.

(14.02.2004 tarih ve 25373 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır)