Finansal Riskleri Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

MENU

Finansal Riskleri Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği

I. Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Finansal Riskleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 –(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Okan Üniversitesi Finansal Riskleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) Merkez (OKFRAM): Finansal Riskleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu ifade eder.

II. Bölüm
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı

Madde 5 –(1) Merkezin amacı; bankaların ve reel sektörün maruz kaldığı finansal riskleri araştırmak ve bu risklerin hem bankalarda hem de özel sektör şirketlerinde etkin olarak yönetilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla, eğitimler, akademik araştırmalar ve uygulamaya yönelik çalışmalarla tüm finansal piyasa uygulamalarına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları
Madde 6 –(1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,
b) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, finansal risklerin tanımlanarak ölçüm modellerinin anlatılması ve kurumlara özel modellerin geliştirilerek görüş bildirilebileceği eğitim ve danışmanlık çalışmaları hazırlamak ve yürütmek, mesleki kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, sempozyum, konferans ve çalışmalar düzenlemek,
c) Finansal risklerin ölçümü ve yönetimi konularında ulusal ve uluslararası piyasalarda benzer uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,
ç) Finansal riskler alanında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak,
d) Finans ve bankacılık alanlarında yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenlerin, Avrupa Birliği ile ilgili çalışmalar yapmasını teşvik edecek tedbirler almak.

III. Bölüm
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7 –(1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

Merkez müdürü
Madde 8 –(1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.
(2) Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere, Rektör tarafından Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının görevi de sona erer.
(3) Merkez Müdürünün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez müdürünün görevleri
Madde 9 –(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,
ç) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Merkez yönetim kurulu
Madde 10 –(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki diğer üyeler, Üniversite öğretim elemanları arasından ve Senato tarafından iki yıllık süre için seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
(2) Merkez Yönetim Kurulu, olağan olarak her üç ayda bir veya gerekli olduğunda Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır.

Merkez yönetim kurulunun görevleri
Madde 11 –(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Merkez danışma kurulu
Madde 12 –(1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü tarafından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili görev yapan, Üniversite içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur.

Merkez danışma kurulunun görevleri
Madde 13 –(1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmak,
b) Yılda en az bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

IV. Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı

Madde 14 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
Madde 15 –(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi
Madde 16 –(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu görevini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük
Madde 17 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.