S.S.S.

MENU

SIKÇA SORULAN SORULAR: Öğrenci Değişimi ile İlgili SSS

Yanıt: Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Yanıt: Farabi Değişim Programıyla sadece, bir veya iki yarıyıl süresince bir başka üniversitede eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edilebilmektedir.

Yanıt: Üniversitemizin Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Bunların dışındaki öğrenciler değişim programından yararlanabilir.

Yanıt: Farabi değişim Programıyla Üniversitemizde 1 ya da 2 eğitim-öğretim yılı öğrenim görmek isteyen öğrenciler, şu anda öğrenim gördükleri üniversitelerin Farabi Değişim Program Koordinatörlük ofislerine başvurmalıdırlar.

Yanıt: Vakıf üniversiteleri, Farabi Değişim Programı için burs vermemektedir.

Yanıt: Farabi Değişim Programının şartları şunlardır:
1- Okan Üniversitesinin tüm fakülte, yüksekokul, Enstitülerinden birine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olunması,
2- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
3- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması

Yanıt: Değişimde derslerin kredileri dikkate alınmakta, ders sayısı dikkate alınmamaktadır. Muhatap üniversiteyle yapılan protokolde mutabık kalınması şartıyla, öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.

Yanıt: Kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir.

Yanıt: Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü, öğrenciler için başvuru ilanı verir. İlan Okan Üniversitesi ve Farabi Değişim Programı sitesinde duyurulur. Öğrenciler, başvuru tarihleri arasında, ekli sütunlarda “giden öğrenci” başlığı altındaki belgeler doldurularak Farabi Değişim Koordinatörlüğü Ofisine Başvurulmalıdır.

Yanıt: 1-Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise; değerlendirmede, başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not ortalamaları sıralanarak seçim yapılır.

2- Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının (ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi) % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.

Yanıt: Seçildiği halde değişim programına katılma hakkından feragat etmek isteyen öğrenciler, feragat dilekçesi verir. Hastalık, kaza ve benzeri mazeret nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti uygun görülen öğrenciler, mazeretleri sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler.

Yanıt: 1-Öğrenci başvuru belgesi,
2-Not çizelgesi,
3-Yabancı dil düzeyini gösteren belge (gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise),
4- Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme (Farabi Değişim Programı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi)

Yanıt: Değişim sürecinin sonunda öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir. Yükseköğretim kurumu, öğrencilerin eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

Yanıt: Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden yükümlülük sözleşmesi imzalanır.

Yanıt: Öğrenci, Öğrenim Protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava giremez veya yeniden bu dersi alamaz. Değişim programı sonunda başarılı olunan tüm dersler Diploma Ekinde belirtilir.

Yanıt: Gidilecek yükseköğretim kurumu, ilgili öğrencinin Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar ve Öğrenciye Ofisimiz tarafından ulaştırır.

Yanıt: Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı öğrencisi olamazlar.

Yanıt: Öğrenciler, değişim süresince gidilen yükseköğretim kurumunun disiplin kurallarına uymak zorundadırlar. Öğrencilerin değişim süresi içinde disiplin kovuşturmasına neden olan eylem ve işlemleri ile ilgili soruşturma, gidilen yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Yanıt: Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Yanıt: Katkı Payı: Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.