Burs Yönergesi

Amaç ve Kapsam:
Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Okan Üniversitesi’nde başarıyı özendirmek ve ödüllendirmek amacıyla öğrencilere tanınan burslara ve destek indirimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Üniversite'ye Giriş Bursları:
Madde 2-) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Okan Üniversitesi’nin burslu programlarına yerleştirilen öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca öğrenim ücretinden yerleştikleri kontenjanın burs oranında muaftırlar. Bu burslar; 2 yıllık ön lisans programlarında 3 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 5 yıl, 5 yıllık lisans programlarında 6 yıl ve 6 yıllık lisans programlarında 7 yıl boyunca karşılıksız ve kesintisiz olarak devam eder.

Madde 3-) Okan Üniversitesi'nin % 100 burslu programlarına tercih ederek yerleşen üstün başarılı öğrencilere aşağıda belirtilen şekilde Mütevelli Heyeti Onur Bursu verilir:

     A-) Dil Puan Türü Dışındaki Puan Türlerinde,

           a-) İlk 1000' den gelenlere akademik yıl (8 ay) süresince, 1.000 TL. aylık + yurt

     B-) Dil Puan Türünde,

           a-) İlk 100' den gelenlere akademik yıl  (8 ay) süresince, 1.000 TL. aylık + yurt

Bu burslar, öğrencinin yerleştiği programa devamı koşuluyla yasal eğitim - öğrenim süresince geçerli olup, Üniversite giriş sınavlarındaki Türkiye sıralamasına göre verilen nakit, yurt ve yemek bursunun devamı için, her akademik yarıyıl başında ders kaydı yaptırılarak derslere devam koşulunu sağlamak ve her akademik yılsonu sağlanması gereken genel not ortalamasının 4.00 üzerinden asgari 2.00 olması gerekir. Bu koşulları sağlayamayanların bursları izleyen yıl için sona erer, bu koşulun sağlandığı ilk akademik yıldan itibaren bu burslar tekrar verilir.

Madde 4-) Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı uygulayan öğretim kurumlarından mezun olup, Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen adaylara, IB diploma notu 33-39 olanlara % 50 oranında ve IB diploma notu 40 ve üstü olanlara öğrenim ücretinden %  100 oranında indirim sağlanır.  Bu indirimler, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

Madde 5-) Mütevelli Heyet tarafından her yıl ismen belirlenen seçkin ortaöğretim kurumlarından Okan Üniversitesi’nin tam ücretli programlarına yerleşen öğrencilere yine Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim sağlanır. Bu indirim, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir.

Madde 6-) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen branşlarda Milli Sporcu olan (son iki yılda milli olduklarının ilgili federasyonlarca belgelenmesi koşuluyla) 3 öğrenciye % 100, 4 öğrenciye % 50 öğrenim bursu verilir. Bu burs, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerli olup, Spor Bursu almaya hak kazanmış öğrencilerin mensup oldukları Üniversite takımı ile ilgili olarak katılmaları gereken etkinliklere (toplantı, antrenman, maç, deplasman, vb.) devamları Spor Müdürlüğü’nce takip edilir ve izinsiz olarak devam etmediği rapor edilen sporcunun bursu iptal edilir

Ayrıca öğrenim süresi içinde yapılan milli ve üniversitelerarası müsabakalarda Dünya ve Olimpiyat, Avrupa, Türkiye Şampiyonu olanlara bir sonraki akademik yılın başından itibaren ödenmek üzere sırasıyla ve bir akademik yıl (8 ay) süresince 1.000, 750, 500 TL aylık verilir.

Madde 7-) Üniversitemiz programlarına yerleşen ve Mütevelli Heyet tarafından seçilen 3 engelli öğrenciden öğrenim ücreti alınmaz. Bu burs, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir, herhangi bir burs veya indirimden yararlanan öğrencilere uygulanamaz, başka bir burs veya indirim ile birleştirilmez.

Madde 8-) Eğitimciler ile bunların eş ve çocuklarına ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretlerinde indirim sağlanır. Bu indirim, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir, herhangi bir burs veya indirimden yararlanan öğrencilere uygulanamaz, başka bir burs veya indirim ile birleştirilmez.

Madde 9 -) Şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına ön lisans ve lisans öğrenim ücretlerinde indirim sağlanır. Bu indirim, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir, herhangi bir burs veya indirimden yararlanan öğrencilere uygulanamaz, başka bir burs veya indirim ile birleştirilmez.

Madde 10-) Okan Üniversitesi öğrencisi olan her bir kardeş için öğrenim ücretinden % 5 kardeş indirimi uygulanır. Bu indirim, yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir ve herhangi bir burs veya indirimden yararlanan öğrencilere uygulanamaz, başka bir burs veya indirim ile birleştirilmez

Madde 11-) Okan Üniversitesi, Okan Eğitim Kurumları ve Okan Grubu çalışanları ile eş ve çocuklarına, ön lisans, lisans ve lisansüstü derece programları ile kurs ve sertifika programı ücretlerinden  % 50 indirim sağlanır. Bu indirim,  derece programlarında yasal eğitim-öğrenim süresince geçerlidir. herhangi bir burs veya indirimden yararlanan öğrencilere uygulanamaz, başka bir burs veya indirim ile birleştirilmez.

Başarı Bursları:

Madde 12-) Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlayan ön lisans ve lisans öğrencilerine, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.60 ve üstü olanlara ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin ila %40’ı oranında indirim sağlanır. Genel Not Ortalaması’na göre indirim sağlanan öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda indirim yapılır.

3.60 - 3.69   .................... % 10
3.70 - 3.79   ...................  % 20
3.80 - 3.89   .................... % 30
3.90 - 4.00   .................... % 40

Başarı bursları bir yıllık olup (öğrencinin her yıl ek 60 AKTS tamamlamış olması koşuluyla) her akademik yılın sonunda yeniden hesaplanan genel not ortalamasına göre öğrencinin burs durumu yeniden değerlendirilir.

Tercih Bursları

Okan Üniversitesinin 0 ücretli lisans bölümlerine 1., 2. ve 3. Tercihinden yerleşenlere  %25 tercih indirimi verilir. Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda bulunan lisans bölümlerini 1., 2. ve 3. Tercihinde belirten ve tercih döneminde  Okan Üniversitesi kampüsüne gelerek tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylara %25 Tercih indirimine  ek olarak Tanışma İndirimi  verilir.

Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda bulunan ön lisans programlarının 0 ücretli kontenjanlarına 1., 2. Ve 3. Tercihinden yerleşen adaylara aşağıda belirtilen oranlarda Tercih Bursu verilir.

  1. Tercihine yazan ve yerleşen adaylara   ………………. %50
  2. Tercihine yazan ve yerleşen adaylara   ………………  %40
  3. Tercihine yazan ve yerleşen adaylara   ………………. %30

Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan ön lisans programlarının 0 ücretli kontenjanlarına 1., 2. Ve 3. Tercihinden yerleşen adaylara %25 Tercih indirimi  verilir.

Dikey Geçiş Sınavı İle Okan Üniversitesine Yerleşen Öğrencilere Verilen Burslar

A-) Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu dışından gelenlere;

İlk tercihe yazıp yerleşenlere %40
2. veya 3. tercihe yazıp yerleşenlere %25
Ortalaması 3.00 - 3.25 olanlara %5
Ortalaması 3.26 - 3.50 olanlara
Ortalaması 3.51 ve üzeri olanlara

Toplam burs oranı %40'ı geçemez.

B-) Okan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'ndan gelenlere;

İlk tercihe yazıp yerleşen Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına %50
Okan Üniversitesi Ön lisans mezunlarına %30 indirim  verilir
Ortalaması 3.00 - 3.20 olanlara %5
Ortalaması 3.21 - 3.40 olanlara
Ortalaması 3.41 – 3.60 olanlara
Ortalaması 3.61 ve üzeri olanlara %20

Toplam burs oranı %50'yi geçemez, burslar ve indirimler başka burs ve indirimlerle birleştirilemez.

Uygulama Maddeleri
Madde 12-) Burslar ve indirimler karşılıksız olup, öğrenci sadece bir indirimden veya burstan yararlanır.

Madde 13-) Tam ücretli olarak bir programda okuyan öğrenci, yeniden sınava girip, okuduğu bölümü ilk üç tercihinden yazıp yerleştiği durumda tercih indiriminden faydalanamaz.

Bursların Devam Koşullar
Madde 14- )Hırsızlık, sahtekârlık  ve yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giyen veya disiplin cezası alan öğrenci, burs, destek programı ve indirim uygulamaları kapsamından çıkarılır.

Yürürlük
Madde 15-) Bu Yönerge Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti onayıyla 2014-2015 Akademik Yılı itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16-) Bu yönergeyi Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.